SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Civil Procedure III - HP0285
Title: Občanské právo procesní III
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 28
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
JUDr. Martina Kasíková
JUDr. Jana Líznerová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D.
JUDr. Simona Úlehlová
JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.
Class: občanské právo
Classification: Law > Civil Law
Co-requisite : HP0281, HP0282
Incompatibility : HPOP0000
Interchangeability : HHP0283, HP0283
Is co-requisite for: HV2090, HP1000, HS005, HP0018
Is pre-requisite for: HV3030
Is interchangeable with: HP0283
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (20.01.2020)
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. Předmět Občanské právo procesní III se jak přednáškami, tak seminární výukou soustřeďuje na komplexní výklad vykonávacího řízení (jak soudního výkonu rozhodnutí dle šesté části občanského soudního řádu či ustanovení § 492-513a zákona o zvláštních řízeních soudních, tak exekuce dle exekučního řádu) a řízení insolvenčního (včetně problematiky likvidačních i sanačních způsobů řešení úpadku). Na úvod výuky je s ohledem na svou povahu řazen výklad alternativních metod řešení sporů, který se zaměřuje především na základní metody uplatňované v českém právu, teda na rozhodčí řízení a mediaci.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Vít Lederer, Ph.D. (15.02.2022)

Informace týkající se způsobu výuky v LS AR 2021/2022:

Semináře budou probíhat kontatkní formou. V případě, že by s ohledem na případná budoucí protiepidemická opatření bylo nutné přejít na bezkontaktní formu výuky, bude výuka probíhat formou online webinářů v čase původních seminářů, a to prostřednictvím aplikace ZOOM.

Přednášky budou probíhat ve dnech a v časech podle rozvrhu v příslušné učebně na fakultě za přítomnosti studentů. Budou zároveň streamovány a ve dnech a časech podle rozvrhu zpřístupněny přihlášeným uživatelům na fakultním kanále YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TTSYsXYRzlLduCkVC-GKGeM

Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (22.01.2020)

Forma kontroly studia: postupová zkouška - ústní; požaduje se znalost v rozsahu učebnicového výkladu a přednesených témat.

 

Otázky:

Poznámka: Student losuje po jedné otázce ze sady A i B

Sada A: Obecná část OSŘ a ZŘS. Nalézací řízení v I. a II. stupni, sporné a nesporné


01. Soudnictví - pojem a druhy
02. Civilní proces - pojem a vývoj, druhy
03. Vztah hmotného a procesního práva
04. Řízení sporné a nesporné
05. Prameny civilního procesního práva, jejich působnost a výklad
06. Působení evropského práva na český civilní proces
07. Soustava soudů
08. Soudci, přísedící a jiné soudní osoby, obsazení soudu
09. Advokát v civilním procesu
10. Notář v civilním procesu
11. Státní zastupitelství v civilním procesu
12. Soudní exekutor
13. Procesní zásady, pojem a členění
14. Nezávislost a nestrannost soudu a soudce, zákonný soudce
15. Právo na spravedlivý proces (principy fungování soudnictví)
16. Odvětvové principy civilního procesu
17. Civilní pravomoc soudů
18. Příslušnost soudů
19. Subjekty řízení, účastníci - přehled
20. Způsobilost účastníků, jejich zastoupení v procesu
21. Účastníci ve sporném řízení, věcná a procesní legitimace
22. Jednání za stát v civilním procesu
23. Procesněprávní vztah a jeho obsah
24. Procesní lhůty a procesní úkony obecně
25. Doručování - pojem, význam, právní úprava
26. Koncentrace řízení - obecně
27. Předběžná opatření a zajištění důkazu
28. Zahájení řízení, žaloba
29. Druhy žalob
30. Dispoziční úkony účastníků
31. Přerušení a zastavení řízení
32. Procesní podmínky
33. Dokazování obecně
34. Důkazní prostředky
35. Prejudiciální otázka
36. Náklady řízení - pojem, placení
37. Náhrada nákladů řízení
38. Průběh řízení - obecně
39. Příprava jednání
40. Jednání
41. Soudní smír, smírčí a mediační řízení
42. Soudní rozhodnutí - obecně, formy rozhodnutí
43. Rozsudek, druhy rozsudků
44. Zkrácené/rozkazní řízení
45. Právní moc rozhodnutí
46. Vykonatelnost rozhodnutí
47. Řízení ve věcech fyzických a právnických osob - přehled (Hlava I. a Hlava II. zvláštní části ZŘS)
48. Řízení o pozůstalosti
49. Jiná řízení - přehled (Hlava IV. zvláštní části ZŘS)
50. Řízení ve věcech rodinněprávních - přehled
51. Veřejné rejstříky
52. Soudní přezkum rozhodnutí veřejné správy
53. Opravné systémy a soustava opravných prostředků
54. Odvolání obecně: přípustnost, účinky, odvolací důvody
55. Odvolací řízení a rozhodnutí o odvolání

Sada B: Mimořádné opravné prostředky. Alternativní řešení sporů. Vykonávací a exekuční řízení. Insolvenční řízení

01. Alternativní řešení sporů
02. Řízení před rozhodci a rozhodčími soudy
03. Mimořádné opravné prostředky - přehled
04. Dovolání
05. Žaloba na obnovu řízení
06. Žaloba pro zmatečnost
07. Zásady výkonu rozhodnutí a exekuce
08. Titul pro výkon rozhodnutí a exekuční titul
09. Druhy a způsoby výkonu rozhodnutí a exekuce
10. Žaloby při výkonu rozhodnutí a při exekuci
11. Soudní výkon rozhodnutí - obecně
12. Exekuce - obecně
13. Nařízení a provedení soudního výkonu rozhodnutí a exekuce
14. Odklad a zastavení soudního výkonu rozhodnutí a exekuce
15. Prohlášení o majetku
16. Skončení soudního výkonu rozhodnutí a exekuce
17. Náklady soudního výkonu rozhodnutí a exekuce
18. Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých a výkon zvláštních předběžných opatření
19. Srážky ze mzdy
20. Prodej movitých věcí
21. Prodej a správa nemovitých věcí
22. Přikázání pohledávky
23. Postižení závodu
24. Zřízení soudcovského, resp. exekutorského zástavního práva k nemovitým věcem
25. Výkon rozhodnutí pro nepeněžitá plnění
26. Vztah soudu a soudního exekutora při exekuci
27. Exekuční příkaz a provedení exekuce
28. Náklady exekučního řízení
29. Úpadek a zahájení insolvenčního řízení
30. Způsoby řešení úpadku
31. Druhy věřitelů a uplatňování jejich pohledávek
32. Insolvenční správce
33. Incidenční spory v insolvenčním řízení
34. Průběh insolvenčního řízení
35. Věřitelské orgány v insolvenčním řízení

 

Sada A: Obecná část OSŘ a ZŘS. Nalézací řízení v I. a II. stupni, sporné a nesporné

1. Soudnictví - pojem a druhy (pojmové znaky soudnictví, právo na soudní ochranu, objektivní pojetí soudnictví, druhy soudnictví, soudnictví z hlediska dělby státní moci, soudnictví a stát / právní stát)

2. Civilní proces - pojem a vývoj, druhy (pojmové prvky civilního procesu, obecné vývojové rysy civilního procesu, vývoj v českých zemích, perspektivy dalšího vývoje, pojem procesních druhů (řízení nalézací /sporné a nesporné/, řízení vykonávací /exekuční/, řízení insolvenční, řízení zajišťovací, rozhodčí /arbitrážní/ řízení)

3. Vztah hmotného a procesního práva (hmotné právo a právo procesní jako samostatné právní fenomény, vztah civilního procesu k soukromému hmotnému právu, vztah k jiným odvětvím práva)

4. Řízení sporné a nesporné (vzájemné rozhraničení obou těchto druhů nalézacího řízení, diferenciační kritéria rozhraničení mezi sporným a nesporným řízením)

5. Prameny civilního procesního práva, jejich působnost a výklad (občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), zákon o zvláštních řízeních soudních (zákon č. 292/2013 Sb.), jejich struktura, další vnitrostátní předpisy, které mají různou povahu (buď jsou přímo aplikovány, anebo ovlivňují aplikaci jiných procesních norem), předpisy evropského práva, působnost civilněprocesních norem (místní, osobní a časová působnost procesních norem), výklad civilněprocesních norem jako vodítko pro jejich aplikaci, metody výkladu)

6. Působení evropského práva na český civilní proces (předpisy evropského práva jako prameny civilněprocesního práva (právo primární a právo sekundární), významná Nařízení, která se týkají civilního procesu) 

7. Soustava soudů (vymezení soustavy soudů, rozlišení soudů obecných, soudů zvláštních a tzv. soudů mimořádných, pojem „článek“ soudní soustavy a pojem „soudní instance“, nadstátní soudní orgány)

8. Soudci, přísedící a jiné soudní osoby, obsazení soudu (ustanovování soudců, funkční a pracovní postavení soudců, odpovědnost soudců, zánik funkce soudce, vyloučení soudců, přísedící jako další soudní osoby, předpoklady ustanovení do funkce, zánik funkce, obsazení soudu, problematika účasti laiků)

9. Advokát v civilním procesu (působnost advokáta v civilním procesu, advokát jako zástupce účastníka řízení, práva a povinnosti advokátů, odpovědnost advokáta, zahraniční advokát v ČR)

10. Notář v civilním procesu (profese notáře v civilním procesu, notář jako zástupce účastníka řízení, práva a povinnosti notáře, odpovědnost notáře, notář v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař (soudní komisariát)

11. Státní zastupitelství v civilním procesu (role státního zastupitelství v civilním procesu, práva a povinnosti státních zástupců při výkonu své funkce, odpovědnost státního zástupce)

12. Soudní exekutor (postavení a činnost soudních exekutorů, odpovědnost soudního exekutora, pověření soudního exekutora provedením exekuce, výkon exekuční činnosti a dalších činností soudním exekutorem)

13. Procesní zásady, pojem a členění (pojem základních principů (zásad), pojetí podstaty procesních zásad, zakotvení procesních zásad, právo na spravedlivý proces (principy fungování soudnictví), tzv. odvětvové principy civilního procesu)

14. Nezávislost a nestrannost soudu a soudce, zákonný soudce (princip nezávislosti soudů a soudců, jeho obsah a garance, požadavek nestrannosti soudu a soudce, nepodjatost soudce jako součást práva na spravedlivý proces, princip zákonného soudu a zákonného soudce, rozvrh práce, obsazení soudu)

15. Právo na spravedlivý proces (principy fungování soudnictví) (vymezení práva na spravedlivý proces, přehled principů práva na spravedlivý proces (obsah, funkce a účel), nezávislost a nestrannost soudů a soudců, princip zákonného soudu a zákonného soudce, princip rovnosti a kontradiktornosti (právo na právní pomoc), princip veřejnosti, princip ústnosti a přímosti, princip hospodárnosti, princip předvídatelnosti)

16. Odvětvové principy civilního procesu (vymezení principů civilního procesu, přehled tzv. odvětvových principů civilního procesu (obsah, funkce a účel), princip dispoziční a princip oficiality, princip projednací a princip vyšetřovací, princip volného hodnocení důkazů a princip legální důkazní (průvodní) teorie, princip jednotnosti řízení (arbitrárního pořádku) a princip koncentrační (legálního pořádku), zvaný též eventuální), princip materiální pravdy a princip formální pravdy, správnost a spravedlnost soudního rozhodování)

17. Civilní pravomoc soudů (pojem civilní soudní pravomoc, zúžení civilní soudní pravomoci, tzv. výlučná pravomoc (odlišení problematiky tzv. incidenčních sporů), konflikty soudních pravomocí, tzv. kompetenční konflikt, příslušnost (ve smyslu „pravomoc“) podle evropského práva)

18. Příslušnost soudů (pojem a druhy příslušnosti soudů, věcná příslušnost, funkční příslušnost, místní příslušnost, kauzální příslušnost, zkoumání příslušnosti a rozhodování o ní)

19. Subjekty řízení, účastníci – přehled (definice subjektů řízení, vymezení subjektů řízení, obligatorní subjekty řízení, zvláštní subjekty řízení, osoby zúčastněné na řízení, postavení diváka, pojem, znaky a předpoklady účastenství, první, druhá a třetí definice účastníků řízení, práva a povinnosti účastníků)

20. Způsobilost účastníků, jejich zastoupení v procesu (předpoklady účastenství, pojem způsobilost být účastníkem, pojem procesní způsobilost, zastoupení účastníků řízení v procesu, zastoupení procesně nezpůsobilého účastníka, zmocněnec v civilním procesu, plná moc (prostá plná moc, procesní plná moc)

21. Účastníci ve sporném řízení, věcná a procesní legitimace (definice účastníků sporného řízení, přistoupení dalšího účastníka, záměna účastníků, procesní nástupnictví, společenství účastníků, vedlejší a hlavní intervence, věcná a procesní legitimace)

22. Jednání za stát v civilním procesu (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákonná působnost Úřadu, práva a povinnosti Úřadu v civilním procesu)

23. Procesněprávní vztah a jeho obsah (pojem procesněprávní vztah, vznik, změna a zánik procesněprávního vztahu, obsah procesněprávního vztahu, struktura procesněprávního vztahu (komplexní /základní/ procesní vztah, konkrétní procesní vztahy)

24. Procesní lhůty a procesní úkony obecně (zákonné procesní lhůty, soudcovské procesní lhůty, počítání a běh procesních lhůt, prominutí zmeškání lhůty, pojem procesní úkon, procesní úkon soudu (místo a čas procesních úkonů, soudní protokoly a soudní spis), procesní úkony účastníků (forma a obsah procesního úkonu, místo a čas procesního úkonu účastníků)

25. Doručování - pojem, význam, právní úprava (právní úprava doručování, pojem a význam doručování, doručující orgány, způsoby doručování, doručování v rámci EU)

26. Koncentrace řízení – obecně (prvky koncentrace řízení zavedené novelou občanského soudního řádu, zák. č. 30/2000 Sb., a dále prohloubené zák. č. 7/2009 Sb., koncepce zákonné koncentrace, koncepce soudcovské koncentrace)

27. Předběžná opatření a zajištění důkazu (podstata a účel předběžných opatření, náležitosti návrhu na zahájení řízení o vydání předběžného opatření, obsah předběžného opatření, uložení povinnosti třetí osobě, řízení o předběžném opatření a rozhodnutí (zánik, zrušení, vykonatelnost předběžného opatření soudem), odpovědnost za újmu způsobenou předběžným opatřením a jistota (kauce), zajištění důkazu – důvody, předmět zajištění, zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví)

28. Zahájení řízení, žaloba (zahájení řízení, jeho účinky, pojem žaloba (žalobní právo), složky civilní (občanskoprávní) žaloby, strany (účastníci), předmět žaloby, žalobní důvod, žaloba jako procesní úkon (náležitosti žaloby – obecné a zvláštní obligatorní náležitosti žaloby), žalobní petit, druhy petitů, spojování žalobních nároků v žalobě, uplatnění vzájemných nároků žalovaného – vzájemná žaloba)

29. Druhy žalob (kritéria klasifikace žalob, žaloba na plnění, žaloba určovací, žaloba o založení, změnu či zrušení právního poměru, žaloba (resp. návrh) ve věcech osobního stavu (statusové), skupinová (kolektivní) žaloba

30. Dispoziční úkony účastníků (pojem dispoziční úkony účastníků (procesní prostředky, jimiž je předmět řízení v průběhu dotčen a měněn – obecně), spojení věcí, změna žaloby, zpětvzetí žaloby, vzájemná žaloba a námitka započtení, uznání nároku, soudní smír)

31. Přerušení a zastavení řízení (překážky postupu řízení – obecně, překážky dočasného rázu – přerušení řízení, jednotlivé případy přerušení řízení, následky přerušení řízení, klid řízení, překážky trvalé – zastavení řízení, případy zastavení řízení, vztah k překážce rei iudicatae)

32. Procesní podmínky (pojem procesní podmínky, výčet podmínek civilního procesu, procesní podmínky na straně soudu, procesní podmínky na straně účastníků řízení, procesní podmínky vztahující se k právnímu principu ne bis in idem, další procesní podmínky, nedostatky procesních podmínek a jejich následky)

33. Dokazování obecně (pojem procesní dokazování, skutečnost a právo, pojem dokazování v procesním smyslu, předmět dokazování obecně, předmět dokazování konkrétně, čím zákon usnadňuje dokazování – právní domněnky, postavení soudu a účastníků v důkazním řízení (fáze dokazování)

34. Důkazní prostředky (pojem důkazní prostředek, vymezení důkazních prostředků obecně, výslech svědka, znalecký posudek (expertiza), listiny, ohledání, výslech účastníků řízení, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, další důkazní prostředky)

35. Prejudiciální otázka (pojem a význam prejudiciální (předběžné nebo též předurčující) otázky, postup soudu, oprávnění soudu posoudit jakoukoliv právní otázku, úvaha soudu, zákaz prejudiciálního posouzení, předběžná otázka ve vztahu k Soudnímu dvoru EU v Lucemburku)

36. Náklady řízení - pojem, placení (pojem nákladů řízení, druhy nákladů řízení (hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, soudní poplatek /osvobození od soudních poplatků/, náklady důkazů, odměna notáře jako soudního komisaře, odměna správce pozůstalosti, odměna za zastupování, je-li zástupcem advokát, notář nebo patentový zástupce, další druhy nákladů řízení), placení nákladů řízení a hrazení náklady řízení, rozhodnutí o nákladech řízení)

37. Náhrada nákladů řízení (zásady náhrady nákladů řízení, náhrada nákladů sporného řízení, zmírňovací (moderační) právo soudu, náhrada nákladů nesporného řízení, rozhodnutí o nákladech řízení

38. Průběh řízení – obecně (průběh řízení po jeho zahájení, přidělení věci v souladu s rozvrhem práce určitému soudci (senátu), postup soudu z úřední povinnosti, zkoumání procesních podmínek, odstranění případných vad, poučovací povinnost soudu, postup účastníků řízení)

39. Příprava jednání (úkony soudu v rámci přípravy jednání, kvalifikovaná výzva, přípravné jednání)

40. Jednání (pojem jednání, předvolání k jednání, zahájení jednání a jeho průběh, vyloučení veřejnosti, poučovací povinnost soudu, odročení jednání, skončení jednání, rozhodnutí věci bez nařízení jednání)

41. Soudní smír, smírčí a mediační řízení (soudní smír jako dispoziční úkon účastníků, podstata a účel smírčího řízení, průběh smírčího řízení, schválení smíru soudem, opravné prostředky, podstata, účel a vztah mediačního řízení k soudnímu řízení (mediace nařízená soudem)

42. Soudní rozhodnutí - obecně, formy rozhodnutí (rozhodnutí jako procesní úkon soudu, fáze soudního rozhodování (pojem a význam, vynesení rozhodnutí, vyhlášení rozhodnutí, písemné vyhotovení rozhodnutí, doručení rozhodnutí, vázanost soudu rozhodnutím), forma soudního rozhodnutí, obsah soudního rozhodnutí, skutkové zjištění a právní posouzení, oprava a doplnění rozhodnutí)

43. Rozsudek, druhy rozsudků (pojem a dělení rozsudků, rozsudek konstitutivní a deklaratorní, rozsudek a žaloba, rozsudek a předmět řízení, zvláštní druhy rozsudků (rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání)

44. Zkrácené/rozkazní řízení (zkrácené řízení – průběh, forma rozhodnutí, rozkazní řízení – zákonné předpoklady, platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, evropský platební rozkaz, směnečné a šekové řízení, řízení předcházející rozsudku pro uznání a rozsudku pro zmeškání, Evropské řízení o drobných nárocích)

45. Právní moc rozhodnutí (pojem a význam právní moci, formální právní moc (konečnost rozhodnutí), materiální právní moc (pozitivní stránka – závaznost rozhodnutí, negativní stránka – nezměnitelnost rozhodnutí)

46. Vykonatelnost rozhodnutí (pojem vykonatelnosti, nabytí vykonatelnosti, předběžná vykonatelnost, odklad vykonatelnosti)

47. Řízení ve věcech fyzických a právnických osob - přehled (Hlava I. a Hlava II. zvláštní části ZŘS), řízení o některých podpůrných opatřeních (splnění podmínky v předběžném prohlášení, a popř. změna nebo zrušení předběžného prohlášení, schválení smlouvy o nápomoci a odvolání podpůrce, schválení zastoupení členem domácnosti), řízení o svéprávnosti, řízení ve věcech opatrovnictví člověka, řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti (prohlášení člověka za nezvěstného, prohlášení člověka za mrtvého, určení data smrti), řízení o přivolení k zásahu do integrity, řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu (detenční řízení), řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob a ve věcech svěřenského fondu)

48. Řízení o pozůstalosti (předmět a účel řízení o pozůstalosti, zahájení řízení o pozůstalosti a jeho průběh, notář v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař (soudní komisariát), účastenství v řízení o pozůstalosti, projednání dědictví, rozhodnutí o dědictví a náklady řízení o pozůstalosti, opravné prostředky v řízení o pozůstalosti, likvidace pozůstalosti)

49. Jiná řízení - přehled (Hlava IV. zvláštní části ZŘS), řízení o úschovách, řízení o umoření listin, řízení ve věcech kapitálového trhu, řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže, řízení o nahrazení souhlasu zástupce české advokátní komory k seznámení se s obsahem listin, řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva, řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti, řízení o soudním prodeji zástavy, řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry)

50. Řízení ve věcech rodinněprávních – přehled, řízení ve věcech manželských a partnerských (řízení o povolení uzavřít manželství, řízení ve statusových věcech manželských – řízení o určení, zda tu manželství je či není a o neplatnost manželství, řízení o rozvod manželství, řízení ve statusových věcech partnerských), předběžná řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí (předběžné opatření, prodloužení předběžného opatření), řízení o určení a popření rodičovství (řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, řízení o určení a popření otcovství, řízení o určení a popření mateřství), řízení ve věcech osvojení (řízení ve věcech osvojení nezletilého, řízení o osvojení zletilého), péče soudu o nezletilé (předběžná úprava poměrů dítěte, řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí), řízení ve věcech mládeže, výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních (zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí, zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí o předběžné úpravě poměrů nezletilého dítěte, výkon rozhodnutí o péči o nezletilé dítě, zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech výživného, zvláštní ustanovení o uznávání ochranných opatření)

51. Veřejné rejstříky, veřejné rejstříky obecně, principy ovládající veřejné rejstříky (sbírka listin, druhy veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností), řízení ve věcech veřejného rejstříku)

52. Soudní přezkum rozhodnutí veřejné správy (rozhraničení mezi SŘS a OSŘ, řízení podle části páté OSŘ (obecná ustanovení, podání žaloby, řízení o žalobě, rozhodnutí o žalobě), civilní proces a správní soudnictví)

53. Opravné systémy a soustava opravných prostředků (pojem opravného řízení, opravné systémy obecně, apelační opravný systém, kasační (zrušovací) opravný systém, revizní opravný systém, opravný prostředek – pojem, dělení (řádné a mimořádné)

54. Odvolání obecně: přípustnost, účinky, odvolací důvody (odvolání jako řádný opravný prostředek, přípustnost odvolání (objektivní podmínky přípustnosti odvolání, nepřípustnost odvolání proti rozsudkům, nepřípustnost odvolání prosti usnesení, přípustnost odvolání jen proti výroku rozhodnutí, lhůta pro podání odvolání, subjektivní podmínky přípustnosti odvolání), náležitosti odvolání, vzdání se odvolání, zpětvzetí odvolání, zpětvzetí návrhu na zahájení řízení v odvolacím řízení, účinky odvolání (suspenzivní účinek odvolání, rozsah suspenzivního účinku odvolání, tzv. štěpení práva; devolutivní účinek odvolání, autoremedura), odvolací důvody)

55. Odvolací řízení a rozhodnutí o odvolání (úkonu soudu první instance, řízení u odvolacího soudu, rozsah přezkumné činnosti odvolacího soudu, zákaz novot, rozhodnutí o odvolání (forma rozhodnutí odvolacího soudu, odmítnutí odvolání, potvrzení napadeného rozhodnutí, změna rozhodnutí, zrušení rozhodnutí), náklady odvolacího řízení)


Sada B: Mimořádné opravné prostředky. Alternativní řešení sporů. Vykonávací a exekuční řízení. Insolvenční řízení

01. Alternativní řešení sporů (urovnání sporů nahodilé (ad hoc) a institucionální, postavení rozhodujícího nebo jinak zúčastněného orgánu, faktory ovlivňující metody alternativního urovnání sporu, platná právní úprava v ČR, metody alternativního řešení sporů (opětné jednání /renegociace/, předarbitrážní urovnávací metody, zprostředkování /mediace/, smírčí řízení /konciliace/, rozhodčí řízení, miniproces)

02. Řízení před rozhodci a rozhodčími soudy (rozhodčí řízení obecné a zvláštní, rozhodčí smlouva, arbitrabilita, rozhodčí orgán (rozhodci), stále rozhodčí soudy v ČR, zahájení rozhodčího řízení, jeho průběh, pomoc obecných soudů v rozhodčím řízení, kontrolní funkce soudu v rozhodčím řízení, rozhodnutí v rozhodčím řízení, forma rozhodnutí, poměr k cizině, uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů)

03. Mimořádné opravné prostředky – přehled (mimořádní opravné prostředky obecně, dovolání, žaloba na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, žaloba o neplatnost smíru)

04. Dovolání (dovolání jako mimořádný opravný prostředek, přípustnost dovolání (objektivní podmínky přípustnosti dovolání, nepřípustnost dovolání, posouzení přípustnosti dovolacím soudem, lhůta pro podání dovolání, subjektivní podmínky přípustnosti dovolání), povinné zastoupení, dovolací důvody, náležitosti dovolání, účinky dovolání (devolutivní účinek), řízení a rozhodnutí o dovolání (řízení o dovolání, rozsah přezkumné činnosti dovolacího soudu, rozhodnutí o dovolání – zamítnutí dovolání, zrušení napadeného rozhodnutí, změna rozhodnutí odvolacího soudu, zastavení dovolacího řízení, odmítnutí dovolání, forma rozhodnutí, řízení po zrušení rozhodnutí, náklady dovolacího řízení)

05. Žaloba na obnovu řízení (přípustnost žaloby na obnovu řízení, důvody žaloby na obnovu řízení, náležitosti žaloby na obnovu řízení, účinky žaloby na obnovu řízení, řízení a rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení, náklady řízení o žalobě na obnovu řízení)

06. Žaloba pro zmatečnost (přípustnost žaloby pro zmatečnost, důvody žaloby pro zmatečnost, náležitosti žaloby pro zmatečnost, účinky žaloby pro zmatečnost, řízení a rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost, náklady řízení o žalobě pro zmatečnost)

07. Zásady výkonu rozhodnutí a exekuce (zásady výkonu rozhodnutí a exekuce – obecně, dispoziční zásada, zásada oficiality, zásada přiměřenosti, obrana povinného a ochrana povinného, zásada pořadí (priority), zásada přednosti a zásada poměrného uspokojení (proporcionality)

08. Titul pro výkon rozhodnutí a exekuční titul (vykonatelnost rozhodnutí, doložka vykonatelnosti, titul pro výkon rozhodnutí podle OSŘ, tituly pro exekuci, okruh titulů, které nelze vymáhat)

09. Druhy a způsoby výkonu rozhodnutí a exekuce (druhy výkonu rozhodnutí, resp. exekuce (pro peněžité a pro nepeněžité plnění, personální a reální arest), způsoby výkonu rozhodnutí pro peněžitá plnění (srážky ze mzdy, přikázání pohledávky, správa nemovité věci, prodej movitých věcí, prodej nemovitých věcí, postižení závodu, zřízení soudcovského zástavního práva k nemovitým věcem), způsoby exekuce pro peněžitá plnění (srážky ze mzdy nebo jiných příjmů, přikázání pohledávky, správa nemovité věci, prodej movitých a nemovitých věcí, postižení závodu, pozastavení řidičského oprávnění), způsoby výkonu rozhodnutí pro nepeněžitá plnění (vyklizení, odebrání věci, rozdělení společné věci, provedení prací a výkonů), způsoby exekuce pro nepeněžitá plnění (vyklizení, odebrání věci, rozdělení společné věci, provedení prací a výkonů), způsoby výkonu rozhodnutí podle ZŘS)

10. Žaloby při výkonu rozhodnutí a při exekuci (incidenční spory vyvolané vykonávacím řízením, resp. Exekucí, vylučovací žaloba, poddlužnická žaloba, odporovací (odporová) žaloba, žaloba z lepšího práva, návrhy na zastavení výkonu rozhodnutí (proti výkonu rozhodnutí nebo proti titulu pro výkon rozhodnutí podle § 268 OSŘ)

11. Soudní výkon rozhodnutí – obecně (příslušnost soudu (věcná a místní příslušnost), účastníci řízení, průběh soudního výkonu rozhodnutí (činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí, prohlášení o majetku, nařízení a provedení soudního výkonu rozhodnutí, odklad soudního výkonu rozhodnutí, skončení soudního výkonu rozhodnutí), náklady soudního výkonu rozhodnutí)

12. Exekuce – obecně (obecný výklad k exekučnímu řízení, průběh exekuce: návrh oprávněného na exekuci (exekuční návrh) a žádost soudního exekutora o nařízení exekuce a o pověření jejím provedením, pověření soudního exekutora provedením exekuce, vyrozumění o zahájení exekuce (účinky a obrana povinného), vydání exekučního příkazu soudním exekutorem, provedení exekuce soudním exekutorem, skončení exekuce, výplata výtěžku exekuce oprávněnému, náklady exekučního řízení)

13. Nařízení a provedení soudního výkonu rozhodnutí a exekuce (nařízení soudního výkonu rozhodnutí - forma rozhodnutí soudu, doručování rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí, opravné prostředky, účinky nařízení, provedení soudního výkonu rozhodnutí, arrestatorium a inhibitorium, soudní vykonavatel, soudní exekutor, pověření soudního exekutora provedením exekuce, vyrozumění o zahájení exekuce, provedení exekuce soudním exekutorem, exekuční příkaz)

14. Odklad a zastavení soudního výkonu rozhodnutí a exekuce (odklad soudního výkonu rozhodnutí na návrh povinného, odklad soudního výkonu rozhodnutí z rozhodnutí soudu, předpoklady pro odložení soudního výkonu rozhodnutí, důvody odkladu exekuce, zastavení exekuce na návrh nebo bez návrhu (důvody pro zastavení soudního výkonu rozhodnutí, obecné a zvláštní důvody)

15. Prohlášení o majetku (podstata institutu, právní následky prohlášení o majetku, návrh na prohlášení o majetku, předvolání k prohlášení o majetku

16. Skončení soudního výkonu rozhodnutí a exekuce (způsoby skončení soudního výkonu rozhodnutí (vymožení plnění, bezvýslednost výkonu rozhodnutí, zastavení soudního výkonu rozhodnutí), způsoby skončení exekuce (úspěšné vymožení plnění, neuspokojení vymáhaného plnění, zastavení exekuce)

17. Náklady soudního výkonu rozhodnutí a exekuce (náklady soudního výkonu rozhodnutí, náklady exekuce, druhy nákladů řízení, placení nákladů soudního výkonu rozhodnutí (exekuce), náhrada nákladů soudního výkonu rozhodnutí (exekuce)

18. Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých a výkon zvláštních předběžných opatření (výkon rozhodnutí o předběžné úpravě poměrů – předmět výkonu, nařízení a provedení výkonu, obecné předběžné opatření, výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti - nařízení a provedení výkonu, pokuty, odnětí dítěte, výkon rozhodnutí o navrácení dítěte v případě mezinárodních únosů dětí

19. Srážky ze mzdy (podstata výkonu rozhodnutí, předmět výkonu rozhodnutí, nařízení výkonu rozhodnutí, provedení výkonu rozhodnutí, poddlužnická žaloba, odklad a zastavení výkonu, exekuce srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů)

20. Prodej movitých věcí (podstata výkonu rozhodnutí, předmět výkonu rozhodnutí, nařízení výkonu rozhodnutí, provedení výkonu rozhodnutí, rozvrh výtěžku, exekuce prodejem movitých věcí)

21. Prodej a správa nemovitých věcí (prodej nemovitých věcí - podstata výkonu rozhodnutí, nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, dražba, předražek, druhé dražební jednání, rozvrh výtěžku, popírání pohledávek, prodej spoluvlastnického podílu, prodej zástavy, exekuce prodejem nemovité věci, správa nemovité věci - postižení nemovité věci, předmět a podstata správy nemovité věci, nařízení výkonu rozhodnutí, provádění správy nemovité věci, výtěžek a jeho rozvrh, správa spoluvlastnického podílu na nemovité věci, exekuce správou nemovité věci)

22. Přikázání pohledávky (předmět výkonu rozhodnutí: pohledávka povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázání jiné peněžité pohledávka povinného, postižení jiných majetkových práv povinného, nařízení výkonu rozhodnutí, přikázání pohledávky v exekuci)

23. Postižení závodu (předmět výkonu rozhodnutí (exekuce), nařízení výkonu rozhodnutí, provedení výkonu rozhodnutí, rozvrh rozdělované podstaty, prodej rodinného závodu, exekuce postižením závodu)

24. Zřízení soudcovského, resp. exekutorského zástavního práva k nemovitým věcem (podstata a předmět výkonu, nařízení výkonu, trvání soudcovského zástavního práva, exekutorské zástavní právo)

25. Výkon rozhodnutí pro nepeněžitá plnění (vyklizení – předmět výkonu rozhodnutí, nařízení výkonu rozhodnutí, provedení výkonu rozhodnutí, vyklizení bytu s náhradou dle titulů pro výkon rozhodnutí vydaných dle OZ 1964, odebrání věci – podstata a předmět výkonu rozhodnutí, nařízení výkonu rozhodnutí, provedení výkonu rozhodnutí, rozdělení společné věci – podstata a předmět výkonu rozhodnutí, nařízení a provedení výkonu rozhodnut, provedení prací a výkonů – podstata a předmět výkonu rozhodnutí, nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, exekuce provedením prací a výkonů)

26. Vztah soudu a soudního exekutora při exekuci (návrh oprávněného na exekuci (exekuční návrh) a žádost soudního exekutora o nařízení exekuce a o pověření jejím provedením, pověření soudního exekutora provedením exekuce, vyrozumění o zahájení exekuce, účinky a obrana povinného, vydání exekučního příkazu soudním exekutorem, provedení exekuce soudním exekutorem

27. Exekuční příkaz a provedení exekuce (exekuční příkaz jako rozhodnutí soudního exekutora, účinky exekučního příkazu, obsahové náležitosti exekučního příkazu, pravidla pro volbu exekučního způsoby, ochrana povinného)

28. Náklady exekučního řízení (náklady exekuce, snížení nákladů exekuce, záloha na náklady exekuce, náhrada nákladů exekuce a nákladů oprávněného, postup soudního exekutora při vymáhání nákladů exekuce a nákladů oprávněného)

29. Úpadek a zahájení insolvenčního řízení (úpadek dlužníka - definice úpadku (platební neschopnost a předlužení), hrozící úpadek dlužníka, insolvenční návrh – náležitosti návrhu, přílohy návrhu, účinky zahájení insolvenčního řízení, moratorium, projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm, rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu)

30. Způsoby řešení úpadku (likvidační a sanační způsoby řešení úpadku, konkurs a nepatrný konkurs (účinky prohlášení konkursu na majetek dlužníka, prohlášení konkursu a společné jmění manželů, průběh konkursního řízení, zpeněžení majetkové podstaty, nepatrný konkurs), reorganizace (návrh na povolení reorganizace, rozhodnutí o návrhu, postavení věřitelů, reorganizační plán, skončení reorganizace), oddlužení (návrh na povolení oddlužení, rozhodnutí o návrhu, způsoby provedení oddlužení, schválení oddlužení, skončení oddlužení)

31. Druhy věřitelů a uplatňování jejich pohledávek (dělení věřitelů v insolvenčním řízení, přihlašování pohledávek, přezkoumání přihlášených pohledávek, jiné způsoby uplatňování pohledávek)

32. Insolvenční správce (postavení insolvenčního správce, seznam insolvenčních správců, ustanovení insolvenčního správce, výkon funkce insolvenčního správce, odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, odvolání insolvenčního správce, zproštění z funkce, zástupce insolvenčního správce, předběžný insolvenční správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční správce, odměna a náhrada hotových výdajů)

33. Incidenční spory v insolvenčním řízení (kategorie insolvenčních incidenčních sporů, příslušnost soudu, účastenství v incidenčních sporech, průběh incidenčního sporu, rozhodnutí v incidenčních sporech, forma rozhodnutí, náklady incidenčního sporu)

34. Průběh insolvenčního řízení (zahájení insolvenčního řízení, insolvenční návrh, účinky zahájení insolvenčního řízení, moratorium, projednání a rozhodnutí o insolvenčním návrhu, rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu, stanovení způsobu řešení úpadku, skončení insolvenčního řízení)

35. Věřitelské orgány v insolvenčním řízení (věřitelské orgány obecně, schůze věřitelů, věřitelský výbor, zástupce věřitelů)

 

Požadavky pro uznání předmětů OPP II a OPP III z předchozího studia:

Rekodifikace soukromého práva výrazně zasáhla rovněž do civilního procesu. Také zde platí, že nejde drobné a postupné změny právního řádu, nýbrž o zcela zásadní změnu, která má rovněž bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Občanský soudní řád byl zásadně novelizován, navíc byl přijat též zákon o zvláštních řízeních soudních, který obsahuje koncepčně zcela novou úpravu agendy tzv. „nesporného“ řízení a dalších řízení. Výuka civilního procesu podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo procesní I) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo procesní II a III). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo procesní II (zápočet) a III (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01.01.2012 až 01.01.2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy občanského práva procesního, tj. řízení před soudem I. stupně a opravných prostředků.

 

 

 

 

 

 

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (20.01.2020)

01.  Alternativní (metody) řešení sporů (ADR) – formální a neformální metody, institucionální a ad hoc metody, rozhodčí řízení, mediace. Řešení spotřebitelských sporů dle zákona o ochraně spotřebitele a další zvláštní případy.

02.  Vykonávací řízení  - obecný výklad: pojem, rozlišení mezi soudním výkonem rozhodnutí dle OSŘ či ZŘS a exekucí dle ExŘ, řešení souběžných výkonů rozhodnutí či exekucí, druhy výkonu rozhodnutí či exekuce, předpoklady pro výkon rozhodnutí či exekuci, zásady výkonu rozhodnutí či exekuce. Incidenční spory ve výkonu rozhodnutí a exekuci.

03. Soudní výkon rozhodnutí - průběh vykonávacího řízení; pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí (včetně prohlášení o majetku), fáze výkonu rozhodnutí, rozhodnutí ve výkonu rozhodnutí, náklady výkonu rozhodnutí, opravné prostředky ve výkonu rozhodnutí.

04. Exekuce podle exekučního řádu – průběh exekuce, vztah exekučního soudu a soudního exekutora, fáze exekuce, činnost soudního exekutora při provádění exekuce, rozhodnutí v exekuci, náklady exekuce, opravné prostředky v exekuci.

05.   Jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí a exekuce: pro vymáhání peněžitého i nepeněžitého plnění; výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních dle ZŘS.

06.  Insolvenční řízení – pojem, zásady, interdisciplinarita, subjekty (insolvenční soud, insolvenční správce, věřitelské orgány), průběh (fáze) řízení.

07. Insolvenční řízení – majetková podstata, uplatňování pohledávek a možnosti věřitelů (přezkum pohledávek). Incidenční spory insolvenční.

08.  Likvidační způsoby řešení úpadku: Konkurs a řešení úpadku finančních institucí.

09.  Sanační způsob řešení úpadku: Reorganizace a oddlužení.

10. Aktuální otázky vývoje civilního procesu (nalézacího i vykonávacího řízení)

 

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (20.01.2020)

Podíl garanta na výuce činí 60%.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (20.01.2020)

Literatura povinná:

01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první. Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 9. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2018.

02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý. Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2018.

 

Literatura doplňující:

01.DVOŘÁK, J., MALÝ, K. a kol.  200. let Všeobecného občanského zákoníku (část D). Vyd.1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011 

02. DVOŘÁK, B. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2008

03. FIALA, J. Důkaz zavinění v občanském soudním řízení. Praha, NČSAV 1965

04. FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (Exekuční spory). Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 1972

05. HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011

06. MACKOVÁ, A. Nezávislost soudců. 3. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK, 1998

07. MACKOVÁ, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001

08. MACKOVÁ, A. Právní pomoc (historické kořeny a možná řešení). AUC  IURIDICA 1-2/2003, Otázky rekodifikace soukromého práva 

09. MACUR, J. Právo procesní a právo hmotné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993

10. MACUR, J. Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním soudním sporu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000

11. PAUKNEROVÁ, M., TOMAŠEK, M. et al.  Nové jevy na počátku 21. století (část 8.). Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009

12. SMOLÍK, P. Vývoj exekučního řízení v českých zemích a Československu do roku 1963. In Sborník vydaný u příležitosti 10. výročí založení Exekutorské komory České republiky. 1. vyd. Praha: Exekutorská komora České republiky, 2011

13. VALUŠ, A. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014

14. WINTEROVÁ, A. O nové pojetí civilního procesu. Soubor statí. AUC Iuridica 4/2004. Karolinum 2006

15. WINTEROVÁ, A., DVOŘÁK, B., LAVICKÝ, P., MOLNÁR, P. In GERLOCH, A. (ed.). Viktor Knapp: vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014

16. ZOULÍK, F. Cesty práva: výbor statí. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013

 

Právní předpisy:

01. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (hlava IV.)
02. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku (hlava V.)
03. Sdělení MZV č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

04. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
05. Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů
06. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

07. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
08. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
09. Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů

10. Zákon č. 549/1991Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

11. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů
12. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů

13. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů – část III. a IV.

14. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (část I., hlava 2.)
15. Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů

16. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
17. Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html