SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Issues of Political Thinking - HP0251
Title: Vybrané otázky politického myšlení
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0125
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Class: teorie práva
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM2301
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)
Smyslem tohoto předmětu je poskytnout zájemcům hlubší pohled na témata přesahující zaměření obligatorního předmětu "Politologie", a to buď chronologicky (dějiny politického myšlení), anebo volbou průřezového tématu, zkoumáním vybraných politických institucí či empirickým přiblížením konkrétních politických systémů.

Metodologicky staví předmět na přednáškách kombinovaných s diskusemi na předem ohlášená témata, v ideálním případě podpořenými předcházející samostatnou prací s literatur
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

1. Zkouška je kombinovaná, skládá se z písemné a ústní části 

2. Písemná část zkoušky spočívá v sepsání eseje v rozsahu čtyř až sedmi normostran na politologické či politickofilosofické téma, obsahující vlastní myšlenku autora a opírající se alespoň o dva zdroje, které ale nepřevypravuje, nýbrž komentuje, rozvíjí či s nimi polemizuje.  

3. U písemné části zkoušky je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály. 

4. Ústní část zkoušky spočívá ve stručné obhajobě eseje s doplňujícími otázkami.  

5. Téma studenti a studentky nahlásí prof. Janu Kyselovi nebo doc. Janu Wintrovi do konce března. 

6. U ústní části zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné materiály. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

V rámci předmětu bude pozornost věnována zejména tématům následujícího výčtu. 

- Úvodní přednáška: organizace výuky, zkouška; exkurs k politické psychologii 

- Politické myšlení starověkého Řecka: Platón a Aristotelés 

- Křesťanství a politické myšlení; politické myšlení středověku 

- Politické myšlení novověku: Hobbes, Tocqueville a další 

- Carl Schmitt 

- Ústavní teorie 20. století 

- Politická filosofie 2. poloviny 20. století: Rawls a jeho kritici 

- Právo a politika 

- Komunální politika 

- Variabilní téma (např. aktuální problémy parlamentarismu, populismus a demokratický právní stát, EU jako objekt politologické analýzy) 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

Základní literatura: 

1. Cabada, L., Kubát, M. a kol. Úvod do studia politické vědy. 2. Praha. 2004. 

2. Krsková, A., Dějiny evropského politického a právního myšlení. Praha. 2003. 

3. Blackwellova encyklopedie politického myšlení (Brno, 2. vyd. 2000). 

Ostatní literatura: 

1. Balík, S., Kubát, M.: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů (Praha, 2004). 

2. Barša, P.: Politická teorie multikulturalismu (Brno, 1999). 

3. Giddens, A.: Třetí cesta (Praha, 2001). 

4. Hobbes, T.: Leviathan. 

5. Kis, J.: Současná politická filosofie (Praha, 1997). 

6. Kubát, M.: Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě (Praha, 2003). 

7. Kysela, J.: Právo na odpor a občanskou neposlušnost (Brno, 2. vyd. 2006). 

8. Kysela, J.: Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů (Praha, 2004). 

9. Kysela, J.: Ústava mezi právem a politikou (Praha, 2014). 

10. Kysela, J.: Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády (Praha, 2019).  

11. Mill, J. S.: Úvahy o vládě ústavní (Praha, 1992). 

12. Novák, M., Lebeda, T. (eds.): Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. (Praha, 2004). 

13. Tocqueville, A. de: Demokracie v Americe (Praha, 1992). 

14. Wintr, J.: Parlamentní kultura. (Praha, 2010). 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html