SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Forensic Sciences II: Methods of Investigating Particular Types of Crime - HP0241
Title: Kriminalistika II: Kriminalistická taktika a metodika vyšetřování
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0113
Old code: 24
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.
Class: trestní právo
Classification: Law > Criminal Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM1501
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (02.02.2024)
Předmět navazuje na velkokapacitní předmět Kriminalistika I: Úvod do kriminalistiky. Zájemcům o prohloubení znalostí z oboru kriminalistiky umožní získat detailní vhled do vybraných oblastí kriminalistické taktiky v souvislosti s vyšetřováním jednotlivých druhů trestných činů. Výuka je zaměřena zejména na přiblížení kriminalistické praxe a za tímto účelem doprovázena o názorné ukázky.

Studenti jsou seznámeni s praktickými postupy orgánů činných v přípravném řízení na samém počátku trestního řízení, s prvotním zásahem na místě činu a s ohledáním místa činu. Dále je výuka soustředěna na plánování a organizaci vyšetřování trestné činnosti.

Zvláštní pozornost je věnována problematice výslechu a fyziodetekčnímu vyšetření (detektoru lži). Výklad bude přizpůsoben jednotlivým druhům trestných činů ve formě metodik jejich vyšetřování (např. metodika vyšetřování vražd, drogové kriminality, podvodů či sexuálně motivované trestné činnosti). Předmět seznamuje posluchače také s otázkami metodiky vyšetřování kybernetické kriminality a extremismu, případně s jinými ryze aktuálními otázkami z oblasti metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů v kontextu 21. století.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (02.02.2024)

1. Předmět Kriminalistika II. – Kriminalistická taktika a metodika vyšetřování je zakončen ústním kolokviem. U ústního kolokvia není možné používat právní předpisy a jiné zdroje.

 

2. Pro připuštění ke kolokviu je nutné splnění požadované docházky (nejméně 70 % účast na výuce). V rámci ústního kolokvia bude studentovi zadáno, aby ústně prezentoval některé z odpřednášených témat a zodpověděl na případné další dotazy.

 

3. Za absolvování předmětu student získá 3 kredity. Předmět je součástí trestněprávního specializačního modulu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (02.02.2024)

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Řízení, organizace a plánování odhalování a vyšetřování trestné činnosti

-        Místo zásahu a jeho zajištění

-        Ohledání místa činu – specifika u konkrétního typu trestné činnosti

-        Metodika vyšetřování vražd

-        Metodika vyšetřování krádeží a loupeží

-        Metodika vyšetřování podvodů, trestných činů proti měně, korupce a další hospodářské kriminality

-        Metodika vyšetřování sexuálně motivovaných trestných činů

-        Metodika vyšetřování drogové kriminality

-        Metodika vyšetřování kybernetické kriminality a extremismu

-        Metodika vyšetřování mimořádných událostí

-        Metodika vyšetřování silničních dopravních nehod

-        Další metodiky vyšetřování (např. metodika vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí)

-        Problematika fyziodetekčního vyšetření

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Základní literatura:

1.       Konrád, Z.; Porada, V.; Straus, J.; Suchánek, J.: Kriminalistika – Kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021.

2.      Musil, J.; Konrád, Z.; Suchánek, J.: Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck. 2004.

Ostatní literatura:

1.      Dvořák, V., Kloubek, M.: Základy operativně pátrací činnosti policie v definicích a schématech. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2011.

2.      Hlaváček, J.; Protivinský, M. a kol.: Praktická kriminalistika. Praha: Kriminalistický ústav Praha, 2006.

3.      Hundák, Š. a kol.: Použití operativně pátracích prostředků k získání důkazů pro trestní řízení: sborník příspěvků z mezinárodního semináře uskutečněného na Policejní akademii ČR dne 2. listopadu 2004. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2004.

4.      Chmelík, J. a kol.: Místo činu a znalecké dokazování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. - Chmelík, J. a kol.: Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005.

5.      Němec, M.: Kriminalistická taktika pro policisty. Praha: EUROUNION, 2004

6.      Porada, V. a kol.: Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019.

7.      Soukup, J.: Sebeobviňování a nepravdivá doznání. Kriminalistická knihovna. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1973.

8.      Spurný, J.: Psychologie výslechu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. - Stach, J.: Metodika vyšetřování vražd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2005.

9.      Straus, J.: Metodika vyšetřování drogové kriminality. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006.

10.   Šelleng, D.: Význam ohledání místa činu při dokazování v trestním řízení. In: Jelínek, J. a kol.: Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018.

11.   Vavera, F.: Kriminalistické aspekty v trestním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013

Konkrétní doporučené materiály budou studentům upřesněny v rámci seminární výuky.

Základní právní předpisy:

1.      zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

2.      zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Ostatní právní předpisy:

1.      Interní akty Policie ČR uvedené na seminární výuce

 

Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday19.02.2024Úvod do metodiky vyšetřování; metodika vyšetřování krádeží a loupežíJUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D. 
Monday26.02.2024Metodika vyšetřování drogové kriminalityJUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. 
Monday04.03.2024Metodika vyšetřování vražd. mjr. Mgr. Aleš Strach, mjr. JUDr. Lucie Zemančíková (PČR, KŘP hl. m. Prahy, SKPV, I. oddělení) 
Monday11.03.2024Metodika vyšetřování mravnostní kriminality. por. PhDr. Jiřina Víravová, Ph.D., LL. M. (PČR, SKPV Praha venkov - východ) 
Monday18.03.2024Metodika vyšetřování kybernetické kriminality a extremismu. pplk. Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D. (NCTEKK SKPV) 
Monday25.03.2024Fyziodetekční vyšetření v kriminalistické praxi. PhDr. Dana Štěpánková (Kriminalistický ústav Praha) 
Monday01.04.2024Velikonoce - výuka se nekoná 
Monday08.04.2024Metodika vyšetřování silničních dopravních nehodJUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 
Monday15.04.2024Metodika vyšetřování hospodářské kriminalityJUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D. 
Monday22.04.2024Metodika vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí. (Bude upřesněno) 
Monday29.04.2024Metodika vyšetřování mimořádných událostíJUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. 
Monday06.05.2024Závěrečný seminář – udělování zápočtůJUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html