SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of State and Law in Europe and the USA - HP0071
Title: Dějiny práva a státu evropských zemí a USA
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP3050
Old code: 7
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Radim Seltenreich
Class: právní dějiny
Classification: Law > Legal History
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HP0004
Annotation - Czech
Předmět „Dějiny práva a státu evropských zemí a USA“ si klade za cíl seznámit studenty se základními koncepcemi evropské kontinentální právní kultury, ale též s právní kulturou angloamerickou, a to na základě právního vývoje vybraných právních systémů, které tvoří pilíře obou právních kultur a celé právní „euroatlantické civilizace“. Osou výkladu je vývoj vztahu státu a práva, fungování státu, komparativní pohled na klíčové instituty veřejného či ústavního práva vybraných právních systémů či vybraných států. V rámci tohoto výkladu pak bude možno jako další efekt nastínit základní koncepce i dalších právních odvětví (např. soukromého práva). Cílem výkladu není pouze sdělení informací o jednotlivých právních řádech samostatně, ale také v jejich vzájemné komparaci a též v kontextu jak politických, či kulturních dějin, především pak v kontextu vývoje právního myšlení a právní filosofie, a to v postupných dějinných obdobích.
Chronologicky výklad předmětu začíná stručným vykreslením starověkého právního vývoje a právního myšlení, na který navazuje vývoj právního myšlení v rámci středověku a raného novověku. Stěžejním obdobím výkladu je pak právní vývoj v 19. a 20. století, kdy došlo k precisaci principů právního řádu, právního státu a významnému rozvoji právní vědy na straně jedné, naproti tomu k nebývalému ataku na principy práva, vztahu státu, práva a společnosti, a to skrze totalitní ideologie a jimi ovlivněné státy. V oblasti angloamerické právní kultury, kde právo hraje snad ještě významnější úlohu v rámci konstituování společnosti, vztahu státu, společnosti a kultury jako takové, budou zdůrazněny základní myšlenkové koncepce, postupy a rozhodnutí, které konstituovaly společenský, politický a kulturní systém v dané právní kultuře žijících zemí.

Last update: Šejdl Jan, JUDr., Ph.D. (16.09.2019)
Literature - Czech
Obligatory:
  • Kolektiv autorů PF UK. Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha. 2018.
  • Kuklík, Jan, Seltenreich, Radim. Dějiny angloamerického práva. Praha. 2007.
Recommended:
  • Balík. Právní dějiny evropských zemí a USA. Praha. 1999.
  • J.Kincl. Všeobecné dějiny státu a práva. Praha. 1983.
Last update: Horák Záboj, doc. JUDr. ICLic., LL.M., Ph.D. (24.09.2018)
Teaching methods - Czech

VÝUKU PŘEDMĚTU ZAJIŠŤUJE PŘEDMĚT HPOP0050!

Last update: Šejdl Jan, JUDr., Ph.D. (07.10.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška probíhá ústní formou. Zkušební otázky jsou v přiloženém souboru.

Na zkoušce, zápočtu či kolokviu nebude možno používat texty právních předpisů.

Last update: Šejdl Jan, JUDr., Ph.D. (30.12.2019)
Syllabus - Czech

Právní vývoj starověkého předního východu

Vývoj církevního práva, církve a jejího vztahu ke státu

Právní vývoj Byzance a východoevropských zemí

Právní vývoj Apeninského  a Pyrenejského poloostrova od středověku

Právní vývoj ve Svaté říši Římské

Právní vývoj v německých zemích od zániku Svaté říše Římské

Právní vývoj Francie

Právní vývoj v Anglii a Velké Británii

Právní vývoj USA

Last update: Šejdl Jan, JUDr., Ph.D. (16.09.2019)
Course completion requirements - Czech

30%

Last update: Šejdl Jan, JUDr., Ph.D. (30.01.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html