SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar I - Political Science - HP0003
Title: Diplomový seminář I. z tematického okruhu politologie
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Co-requisite : HP0631, HP0681, HP0682, HS0203, HS1018
Incompatibility : HPOP0000, HP0002, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Is incompatible with: HP0030, HP0015, HP0036, HP0038, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0035, HP0002, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0034
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Diplomový seminář je povinný pro diplomanty katedry politologie a sociologie. Sestává ze tří částí.

První je kolektivní metodologické školení, resp. úvod do akademického psaní, které probíhá pod vedením některého z členů katedry ve dvou až třech termínech během každého semestru. Zájemci nechť kontaktují Tomáše Friedela (friedel@prf.cuni.cz).

Druhou jsou individuální konzultace diplomanta s vedoucím diplomové práce, případně i dalšími učiteli.

Třetí je prezentace tezí diplomové práce, případně už výrazněji rozpracované diplomové práce na vědeckém semináři katedry. Program vědeckého semináře se stanovuje vždy 4 až 3 týdny před zahájením semestru. Potenciální zájemci o vystoupení v daném semestru svůj zájem hlásí v uvedené době (tj. 4 až 3 týdny před zahájením semestru) Mgr. Janu Hořeňovskému na horenovj@prf.cuni.cz. Později vyjevená přání vystoupit budou vyslyšena pouze ve výjimečných případech.

Na základě splnění těchto tří povinností jsou přiznány kredity.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Aby studentům mohl být potvrzen zápis do předmětu (což je podmínka pro udělení kreditů za něj) musí mít současně se zápisem diplomového semináře zapsány veškeré korekvizity k němu. V opačném případě IS nedovoluje udělit kredity, a to ani pokud mají studenti materiálně splněny všechny tři části diplomového semináře.
Last update: Friedel Tomáš, Mgr., Ph.D. (31.03.2020)
Requirements to the exam - Czech

 INFORMACE KE ZPŮSOBU UKONČENÍ PŘEDMĚTU – DISTANČNÍ ZKOUŠKY A ZÁPOČTY: 

Předmět bude zakončen distanční formou kontroly studia - po splnění podmínek absolvování distanční výuky Vědeckého semináře a absolvování metodické části diplomového semináře student/ka doloží vedoucímu diplomového semináře emailem potvrzení vedoucího práce o proběhlých konzultacích

Zápočet bude udělen na základě splnění povinností popsaných v anotaci předmětu.

Last update: Kučerová Eva (09.04.2020)
Syllabus - Czech

Diplomový seminář slouží především k seznámení se s metodologií právní vědy, pravidly akademického psaní a pravidly akademické prezentace. 

Last update: Friedel Tomáš, Mgr., Ph.D. (18.01.2018)
Registration requirements - Czech

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (03.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Last update: Friedel Tomáš, Mgr., Ph.D. (18.01.2018)
Learning resources - Czech

Tipy na literaturu obdrží student od svého vedoucího práce, případně od dalšího člena katedry, na kterého se obrátí. Zejména vedoucí katedry je v tomto ohledu zdroj značně fundovaný.

Last update: URBANM/PRF.CUNI.CZ (07.01.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html