SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Protection of Civil and Human Rights - HOPV0212
Title: Ochrana občanských a lidských práv
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
Class: ústavní právo
Classification: Law > Constitutional Law
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0019, HMOD0019
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)
Cílem předmětu je rozšířit znalosti z oboru ústavního práva, a to zejména v problematice ústavní teorie i praxe ochrany občanských a lidských práv. Předmět se soustředí na kontroverzní a aktuální problémy ochrany občanských a lidských práv v domácím a zahraničním kontextu, které studentům přibližuje, a nabízí prostor pro diskuse nad vybranými tématy. Významným rysem předmětu je v tomto směru důraz na aktivním zapojení studentů, např. formou prezentací, diskusních skupin, kteří mohou na základě získaných znalostí rozvíjet své argumentační schopnosti.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

1.      Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná aktivní účast na přednáškách v rozsahu 2/3 programu.

2.      Písemná zkouška zahrnuje vypracování eseje, která se vypracovává v rámci zkouškového období

3.      Požadovaný rozsah eseje je 10–11 stran (v písmu Times Roman, velikost 12, řádkování 1,5), tj. zhruba 22–23000 znaků (počítáno bez mezer), resp. 26. 500 znaků (s mezerami) včetně poznámkového aparátu.

4.      Téma si student vybere ze zadaných vzorových témat nebo si jej může zvolit podle vlastního zájmu. Vzorová témata pro eseje budou zveřejněna v druhé polovině semestru.

5.      Při vypracování eseje je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková (03.10.2022)

   Ochrana občanských a lidských práv, konkretizace programu na zimní semestr akademického roku 2022/2023: 

 

11. října – prof. Helena Hofmannová, dr. Karel Řepa, Mgr. Zuzana Vanýsková – úvod do organizace výuky a prvního tematického bloku: postavení menšiny Ujgurů v Číně, diskuse s přeživšími genocidy Ujgurů;

18. října – prof. Helena Hofmannová, dr. Karel Řepa, Mgr. Zuzana Vanýsková – seminář s odborníkem na postavení Ujgurů v Číně Mgr. Ondřejem Klimešem, Ph.D.;

25. října – prof. Helena Hofmannová, dr. Karel Řepa, Mgr. Zuzana Vanýsková – seminář s prokurátorem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a předsedou Ujgurského tribunálu Sirem Geoffreym Nicem;

1.listopadu – dr. Karel Řepa – Aktuální otázky ochrany náboženské svobody v evropském kontextu;

8. listopadu – dr. Karel Řepa – Aktuální otázky ochrany náboženské svobody v evropském kontextu;

15. listopadu – dr. Pavel Uhl – Právo na odpor v současném světě;

22. listopadu – prof. Helena Hofmannová – Postavení LGBTQ+ osob v přístupu Ústavního soudu ČR;

29. listopadu – Mgr. Zuzana Vanýsková – Aktuální otázky práv dětí;

6. prosince – Mgr. Zuzana Vanýsková – Aktuální otázky práv dětí;

13. prosince – prof. Helena Hofmannová – Závěrečné setkání, organizace kontroly studia;

Program Ochrany občanských a lidských práv v zimním semestru 2022/2023 poskytne studentům v prvních třech hodinách unikátní příležitost seznámit se blíže s jedním z nejvýznamnějších globálních lidskoprávních problémů, kterým je postavení menšiny Ujgurů v Číně. Studenti budou mít unikátní příležitost poslechnout si zkušenost tří osob, které zažily věznění v „převýchovných“ táborech, jakož i diskutovat se Sirem Geoffreym Nicem – předním mezinárodním odborníkem na mezinárodní trestní právo a předsedou Ujgurského tribunálu.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Základní literatura:

1.      Pavlíček, V., Hofmannová, H. Občanská a lidská práva v současné době. Praha: Auditorium, 2014. ISBN 978-80-87284-51-3.

2.      Hofmannová, H. Řepa, K., Otýpková, L. Lidská práva za mřížemi: Ústavněprávní aspekty ochrany osobní svobody. Praha: Auditorium, 2021.

3.      Molek, P. Základní práva – svazek první - Důstojnost. Praha: Wolters Kluwer 2017, ISBN 978- 80-7552-167-5.

4.      Molek, P. Základní práva – svazek druhý Svoboda. Praha: Wolters Kluwer, 2019, ISBN 978-80-7598-525-5.

Ostatní literatura:

1.      Komárková, Božena. Původ a význam lidských práv. Praha: SPN, 1990, ISBN 80-04-25384-9.

2.      Dworkin, Ronald. Když se práva berou vážně, Praha: OIKOYMENH, 2001, ISBN 80-7298-022-X.

3.      Rawl. John. Teorie spravedlnosti, Praha. Victoria Publishing, 1995, ISBN 80-85605-89-9.

4.      Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod: Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, ISBN 978-80-7357-750-6.

5.      KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. 1696 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3.

Další studijní opory jsou studentům zadány v návaznosti na vybraná témata. Zahrnují především výběr judikatury a odborných článků.

Základní právní předpisy:

1.      Listina základních práv a svobod

2.      Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

3.      Listina základních práv EU

4.      Všeobecná deklarace lidských práv

5.      Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech

6.      Mezinárodní pakt OSN o hospodářských, sociálních a kulturních právech

Ostatní právní předpisy:

1.      Úmluva OSN o právním postavení osob se zdravotním postižením

2.      Rámcová Úmluva RE o ochraně národnostních menšin

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html