SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Chinese Law I - culture and language - HOPV0210
Title: Úvod do čínského práva I - kultura, jazyk
Guaranteed by: Department of European Law (22-KEP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HV1570
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Incompatibility : HP0681, HV1570
Is complex co-requisite for: HOPV0006, HP2030, HV1575, HV3727, HV3729
Annotation - Czech
Výuka současné obecné čínštiny (putonghua) jako cizího jazyka je určena pro studenty, kteří chtějí zvládnout základy jazyka na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Předmět je koncipován jako série cvičení a přednášek, jejichž cílem je zvýšit kvalifikaci absolventů pro uplatnění na domácím a zahraničním trhu práce.

Výchozím učebním materiálem je učebnice Discover China (Macmillan, 2010). V průběhu výuky jsou poskytovány doplňkové materiály zaměřené na: 1) tematické rozšiřování slovní zásoby 2) procvičování gramatických konstrukcí a jevů 3) nácvik čtenářských kompetencí. Součástí výuky jsou s jazykovou výukou propojené přednáškové bloky seznamující s vybranými reáliemi čínsko-jazyčných zemí.

Student je po absolvování předmětu schopen: 1) základní společenské a pracovní mluvené komunikace v obecné čínštině 2) číst kratší jednodušší texty ve zjednodušených znacích 3) zapisovat čínskými znaky jednotlivá slova a jednoduché věty.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Kolokvium se skládá z písemného testu a ústního rozhovoru.

2.      Podmínkou pro připuštění ke kolokviu je absolvování minimálně 10 seminářů

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Syllabus - Czech

Jazyk:

-        Úvod do fonetiky. Úvod do čínského písma. Stavba věty oznamovací a tázací. Užití příslovcí a osobních zájmen.

-        Úvod do fonetiky. Úvod do čínského písma. Přívlastky. Měrová slova.

-        Úvod do fonetiky. Úvod do čínského písma. Číslovky. Atributivní slovce.

-        Úvod do fonetiky. Úvod do čínského písma. Deiktická slova. Neurčitost. Adjektivní přísudek. 

-        Úvod do fonetiky. Úvod do čínského písma. Průběhovost. Komparace. Modální slovesa.

Reálie:

-        Rodina a přátelé

-        Každodenní život

-        Škola a vzdělávání

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Learning resources - Czech

1.      Discover China (Macmillan, 2010)

2.      Doplňkové podklady (viz anotace)

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html