SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theory and practice of the European Convention on Human Rights - HOPV0140
Title: Theory and practice of the European convention on Human Rights
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
Incompatibility : HP0681
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)
Předmět je věnován tématu lidských práv z multidisciplinárního pohledu (zejména filozofie, sociologie a práva). Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s různými (soupeřícími) interpretacemi toho, co jsou lidská práva, jaký je jejich ideový základ a podoba jejich praxe. A právě na základě rozličných disciplinárních přístupů jsou pojímány základní otázky lidských práv, jakými jsou univerzálnost, právo na život, svoboda projevu a globalizace.

Předmět je koncipován tak, aby poskytl studentům široký úvod do koncepčních a právních problémů způsobených vývojem globálního režimu lidských práv, a tak jim pomohl orientovat se a promýšlet některé z komplexních otázek lidských práv v Evropě. Předmět studentům prostřednictvím pohledu na různé generace práv, jejich obsah a vzájemné vztahy a analýzu různých „funkcí“ lidských práv (ochrana, sdílení, distribuce, inkluze) poskytne elementární analýzu činnosti Evropského soudu pro lidská práva a podstatu lidských práv v Evropě.

Po absolvování předmětu budou studenti schopni:

- identifikovat různá řešení příslušných právních problémů, a kromě toho uplatňovat příslušné mezinárodní právo kvalifikovaným způsobem

- číst a rozumět mezinárodní judikatuře a identifikovat relevantní problémy v konkrétním případě

- analyzovat normy lidských práv v kontextu, tj. uplatnit ideologickou perspektivu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

1. Předmět je možno ukončit dvěma způsoby, výběr způsobu ukončení závisí na volbě studenta.  

2. Prvním způsobem zakončení je vypracování eseje o délce cca 8 stran na vybrané téma týkající se probírané látky.  

3. Druhým způsobem zakončení je účast na skupinové diskusi, během které student přednese příspěvek tematicky se týkající předmětu kurzu a obhájí jej v diskusi s vyučujícím a ostatními studenty 

4. Kolokvium má 2 opravné termíny. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Co jsou „mezinárodní lidská práva“ a koho zajímají? (Filozofie, politika a kritika lidských práv, dějiny mezinárodních lidských práv) 

- Substantivní dimenze (zdroje práva v oblasti lidských práv: druhy, generace a hierarchie práv. Lidská práva: Mezi univerzalismem a relativismem. Interpretace smluv o lidských právech. Omezení, výjimky, odchylky.) 

- Budoucnost štrasburského soudu a prosazování standardů EÚLP: úvahy o Interlaken process. Demokracie jako nástroj spravedlnosti (Vývoj právní teorie o demokracii a spravedlnosti. Vývoj rozsahu lidských práv. Mohou být lidská práva kulturní, sociální, ekonomická, individuální nebo kolektivní?) 

- Hmotná práva: Nezrušitelná práva (článek 2: Právo na život, článek 3: Zákaz mučení) 

- Hmotná práva: Ostatní práva (článek 5: Právo na svobodu a osobní bezpečnost, článek 6: Spravedlivý proces, právo na spravedlivý proces, občanská práva a povinnosti, článek 8–11: Obecný úvod) 

- Hmotná práva: Ostatní práva (článek: 8 Ochrana soukromí, rodina, domov a korespondence, článek 9: Svoboda myšlení, svědomí a náboženství, článek 10: Svoboda projevu, článek 11 Svoboda shromažďování a sdružování). 

- Obecná ustanovení ovlivňující práva Úmluvy (článek 13: Právo na účinnou právní ochranu před vnitrostátním orgánem, článek 14: Zákaz diskriminace, sankce a dohled nad rozsudky soudů) 

- Úmluva a EU (Vztahy mezi právními systémy: mezinárodní právo, právo Společenství a národní právo, role mezinárodního práva) 

- Hmotné právo a společný trh (kolizní smlouvy v mezinárodním právu, smlouvy Společenství a lidská práva) 

- Závěrečný seminář 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

Základní literatura: 

1. Petr Agha, Human Rights between Law and Politics, Hart / Oxford 2016 

2. Steven Greer, The European Convention on Human Rights: Achievements, Problems and Prospects, Cambridge University Press, 2006. 

3. George Letsas, A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press 2009. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html