SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Election Law and Electoral Systems - HOPV0123
Title: Volební právo a volební systémy
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0019, HMOD0019
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (08.09.2022)
Předmět je věnován nejdůležitějším aspektům voleb a volebního práva. Výuka kombinuje právní a politologický přístup, které jsou pro zkoumání této problematiky oba nezbytné. Hlavní důraz je však kladen na platnou právní úpravu v ČR, a to jak v ústavní rovině, tak v rovině volebního zákonodárství. Struktura kurzu vychází z výkladu jednotlivých institutů, které jsou doplňovány mezinárodní komparací. Oproti minulým letům klade větší důraz na interaktivitu a vyžaduje od studentů průběžnou domácí přípravu.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (08.09.2022)

1. Hodnocení zkoušky odráží také úroveň domácí přípravy, aktivity v hodinách (s docházkou minimálně 75 %) během celého semestru a kvalitu týmové práce (společná prezentace kzadanému problému včetně předem rozeslaného písemného podkladu) 
Výsledná známka bude vycházet z dílčího hodnocení tří složek: 

- aktivita během jednotlivých hodin 25 % 

- týmová práce (písemná i ústní část) 20 % 

- závěrečný test 55 % 

2. Závěrečný test má formu "open book", lze tedy při něm používat libovolné materiály iveškeré právní předpisy. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (08.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Úvod do volebních systémů a poměrnost volebního systému 

- Všeobecnost volebního práva 

- Odlišnosti právní úpravy v různých typech voleb v ČR 

- Volby do Evropského parlamentu 

- Rovnost volebního práva 

- Volební manipulace, chyby a soudní přezkum voleb 

- Volební kampaň 

- Financování politických stran 

- Obranyschopná demokracie 

- Distanční hlasování 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (08.09.2022)

Základní literatura: 

1. JIRÁSKOVÁ, Věra. Demokracie reprezentativní a přímá v České republice. In: PAVLÍČEK, Václav, Ján GRONSKÝ, Jiří HŘEBEJK, a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015. Student. ISBN 978-80-7502-084-0., str. 419–472. 

2. CHYTÍLEK, Roman, Tomáš LEBEDA, Jakub ŠEDO a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-548-6. 

3. ANTOŠ, Marek. Principy voleb v České republice: [doplněno o srovnání se státy Evropské unie]. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-734-8. 

4. MOLEK, Pavel a Vojtěch ŠIMÍČEK. Soudní přezkum voleb. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-639-3. 

Ostatní literatura: 

1. LEBEDA, Tomáš. Komunální volby klamou. Krátké zastavení nad problematickými aspekty volebního systému pro obecní zastupitelstva. Acta Politologica, č. 1/2009, dostupné z: http://tarantula.ruk.cuni.cz/ACPO-23- version1-006_Lebeda_US_merged.pdf. 

2. BASTIEN, Michel. Thresholds for the European Parliament Elections in Germany Declared Unconstitutional Twice. European Constitutional Law Review, č. 1/2016, str. 133–147. 

3. GERLOCH, Aleš, Jan TRYZNA a Jan WINTR. Soudní přezkum čestnosti a poctivosti volební kampaně. Právní rozhledy, č. 24/2005, str. 889–898. 

Základní právní předpisy a judikatura (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. 

2. Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon ovolbě prezidenta republiky). 

3. Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. 

4. Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů. 

5. Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů. 

6. Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích. 

7. Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 42/2000 (velký volební nález). 

8. Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 14/14 (ústavnost pětiprocentní uzavírací klauzule pro volby do Evropského parlamentu). 

9. Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 52/10 (volební obvody v Praze). 

10. Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 57/10 (Krupka). 

11. Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 73/04 (Nádvorník). 

12. Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 11/17 (Financování politických stran a hnutí a politických institutů). 

13. Usnesení Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 57/06 (ústavnost d’Hondtovy metody). 

14. Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Hirst v. United Kingdom (App. No. 74025/01). 

15. Rozsudek ESLP ve věci Frödl v. Austria (App. No. 20201/04). 

16. Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Scoppola v. Italy (App. No. 126/05). 

17. Rozsudek Nejvyššího správního soudu, sp. zn. Pst 1/2008 – 66 (Dělnická strana I.). 

Ostatní právní předpisy, judikatura a další dokumenty (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 

2. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

3. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států Amerických ve věci Reynolds v. Sims, sp. zn. 377 U.S. 533 (1964). 

4. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států Amerických ve věci Buckley v. Valeo, sp. zn. 424 U.S. 1 (1976). 

5. Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu SRN sp. zn. BVerfGE 56, 119, 134 (1966), (Party Finance II A, B, C). 

6. Usnesení Nejvyššího správního soudu, sp. zn. Vol 13/2004-91 (volby v domově důchodců). 

7. Usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-187 (preferenční hlasy ve Středočeském kraji). 

8. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 9. 2014, čj. 64A 6/2014 – 20 (občané EU s přechodným pobytem). 

9. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. listopadu 2018, sp. zn. 52 A 16/2018-195, dostupné z: https://hlidacipes.org/wpcontent/uploads/2018/12/Rozsudek-Strakonicezru%C5%A1en%C3%A9-volby.pdf. 

10. rozsudek Nejvyššího soudu Estonska k ústavnosti internetového hlasování, dostupné z:  http://www.nc.ee/?id=381 

11. Návrh skupiny senátorů ze dne 13. prosince 2017 na zrušení některých ustanovení volebního zákona, dostupné z: https://www.starostovenezavisli.cz/fmfile/0/files/Navrh_na_prezkum.docx.  

12. Návrh na zavedení bonusu pro vítěze z roku 2009, sněmovní tisk č. 758, 5. volební období Poslanecké sněmovny, dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=758&CT1=0. 

13. Venice Commission. Code of Good Practice in Electoral Matters, dostupné z: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffil e=CDL-AD(2002)023rev-e.  

14. Venice Commission, Report on the compatibility of remote voting and electronic voting with the standards of the Council of Europe, dostupné z:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLAD(2004)012-e. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html