SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cyber crime and cyber security - HOPV0112
Title: Kybernetická kriminalita a kybernetická bezpečnost
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Martin Richter, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Martin Richter, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0018, HMOD0025
Annotation - Czech
Předmět poskytuje studentům základní vhled do problematiky fungování počítačových sítí a vybaví studenty znalostmi některých technických problémů kyberkriminality a jejich právního rámce.

Fenomén kyberprostoru a kyberkriminality má nejen aspekty právní, ale v širším pohledu i morální, proto se předmět zabývá i jejich interakcí, nicméně důraz stále klade na juristickou stránku kybekriminality, konkrétně na trestněprávní kvalifikaci typických jednání v kyberprostoru.

Studenti si dále v průběhu výuky předmětu osvojí základní orientaci v tom, jak správně jednat v osobní i pracovní komunikaci z hlediska kyberbezpečnosti, stejně jako základní pravidla jednání, pokud by byli zaměstnáni ve vedoucí funkci ve společnosti či v úřadu a jakým způsobem by se měli vypořádávat s kyberbezpečností.

Předmět se zabývá i trestněprocesní stránkou problematiky, věnuje pozornost zejména otázce dokazování jednání v kyberprostoru. Pozornost je dále věnována problematice kybernetické bezpečnostní politiky na úrovni státu a představení současného přístupu České republiky k zajišťování kybernetické bezpečnosti v zemi. Předmět nepomíjí ani problematiku mezinárodních konfliktů v kyberprostoru, hlavní proběhlé konflikty, používané strategie a cíle kyberútoků, stejně jako hrozby a jevy, na které je třeba se připravit do budoucna, včetně nástinu konkrétních opatření, které by bylo potřebné včas přijmout za účelem prevence.


Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Teaching methods - Czech

Externí seminář: návštěva Kriminalistického ústavu Policie ČR – termín bude upřesněn.

Last update: Bárová Martina (19.10.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.      Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou přípravu a aktivní účast na výuce.

2.      V rámci písemné zkoušky jsou testovány poznatky z výuky a ze studia předepsané literatury.

3.      Písemná zkouška se koná vždy ve zkouškovém období, v němž jsou vypsány tři termíny a má podobu testu.

4.      Časový limit pro vypracování testu je 30 minut.

5.      Test se skládá z kombinace otázek s jednou či více správnými odpověďmi (10) a z otevřených otázek (5). Za každou správnou odpověď na otázku je možné získat 2 body. Maximální počet bodů je 30. Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování kontroly studia je 16.

6.      U zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné materiály.

7.      Klasifikace písemné zkoušky je následující: 

Počet bodů

Klasifikace

26–30

výborně

21–25

velmi dobře

16–20

dobře

0–15

neprospěl/a

Last update: Richter Martin, JUDr., Ph.D. (10.10.2022)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Úvod do základů kybernetické bezpečnosti

-        Etika v kyberprostoru – co je (má být) v souladu s právním řádem a morálkou

-        České a zahraniční kriminologické poznatky o kyberkriminalitě a jejích pachatelích

-        Jak se chovat v digitálním prostředí – předcházení hrozbám a možnosti ochrany

-        Zásady bezpečné praxe pro organizace a jejich vedoucí; Kybernetická bezpečnost

-        Důkazní prostředky

-        Teorie kybernetické politiky státu

-        Odpovědnost ISP (internet service provider)

-        Trestněprávní postih kyberkriminality – škodlivý obsah, ochrana duševního vlastnictví

-        Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) jako gestor kybernetické bezpečnosti v ČR

-        Role PČR, zpravodajské služby a zahraničních útvarů bojujících s kyberkriminalitou

-        Mezinárodní kyberkonflikty a zahraniční spolupráce v oblasti kyberkriminality

-        Kyberkriminalita v blízké budoucnosti: na co se připravit?

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Gřivna T., Polčák R., ed. Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008. ISBN 978-80-903786-7-4.

2.      Smejkal V. Kybernetická kriminalita. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-720-7.

Ostatní literatura:

1.      Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. Kybernetická kriminalita. In: Acta Universitatis Carolinae – Iuridica č. 4/2012. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2013. ISSN 0323-0619.

2.      Český právní řád a ochrana kyberprostoru: (vybrané problémy). In: Acta Universitatis Carolinae – Iuridica č. 4/2008. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1703-9.

3.      Clough, J. Principles of cybercrime. 2. vydání. 2015. ISBN 978-1-107-69816-1.

4.      Gillespie, A. Cybercrime: key issues and debates. 2016. ISBN 978-0-415-71221-7.

5.      Kolouch J. et al. CyberSecurity. Praha: CZ.NIC, 2019. CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-31-7.

6.      Klimer L., Záhora J., Holcr K. Počítačová kriminalita: v európskych súvislostiach. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-538-5.

7.      Završnik, A. Kyberkriminalita. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-758-5.

8.      Lucas G. R. Ethics and cyber warfare: the quest for responsible security in the age of digital warfare. New York: Oxford University Press, 2017. ISBN 978-0-19-027652-2.

9.      Bryant W. D. International conflict and cyberspace superiority: theory and practice. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. Routledge studies in conflict, security, and technology. ISBN 978-1-1389-1891-7.

10.   Grabosky P. N. Cybercrime. New York: Oxford University Press, 2016. Keynotes in criminology and criminal justice series. ISBN 978-0-190-21155-4.

11.   Herczeg, J., Hilgendorf, E., Gřivna T., ed. Internetkriminalität und die neuen Herausforderungen der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-601-1.

12.   Kudrlová, K., Vlach J. Kyberkriminalita (nejen) v ČR – její stav a trendy. Kriminalistika. 2017, s. 256-269. ISSN 1210-9150.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday09.10.2023Úvod do základů kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti.JUDr. Martin Richter, Ph.D. 
Monday16.10.2023Trestněprávní postih kyberkriminality (škodlivý obsah).JUDr. Martin Richter, Ph.D. 
Monday23.10.2023Trestněprávní postih kyberkriminality (ochrana duševního vlastnictví).JUDr. Martin Richter, Ph.D. 
Monday30.10.2023Odpovědnost ISP (internet service provider).Mgr. František Korbel, Ph.D. 
Monday06.11.2023Kybernetická bezpečnost IJUDr. Martin Richter, Ph.D. 
Monday13.11.2023Kybernetická bezpečnost II.JUDr. Martin Richter, Ph.D. 
Monday20.11.2023Kybernetická kriminalita a bezpečnost pohledem soudního znalce. prof. Smejkal 
Monday27.11.2023Red teamingJUDr. Martin Richter, Ph.D. 
Monday04.12.2023Mezinárodní kyberkonflikty a zahraniční spolupráce v oblasti kyberkriminality. JUDr. PhDr. Tomáš Bruner, Ph.D. 
Monday11.12.2023Trestněprocesní aspekty kyberkriminality I.JUDr. Martin Richter, Ph.D. 
Monday18.12.2023Trestněprocesní aspekty kyberkriminality II.JUDr. Martin Richter, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html