SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Forensic Sciences I: Introduction - HOPV0109
Title: Kriminalistika I: Úvod do kriminalistiky
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D.
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
Is co-requisite for: HOPV0217, HOPV0113
In complex pre-requisite: HMOD0018, HMOD0018
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními a nejdůležitějšími oblastmi kriminalistiky jakožto samostatného vědního oboru, který zkoumá a objasňuje zákonitosti vzniku, zániku, vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání kriminalistických stop a kriminalisticky relevantních informací. Na podkladě těchto poznatků a zjištění pak kriminalistika vypracovává metody, postupy, prostředky, operace a doporučení zejména pro kriminalistickou praktickou činnost, ale i pro oblast prevence kriminality.

Výuka tohoto velkokapacitního předmětu je zaměřena na základy oboru tak, aby si studenti osvojili znalosti v rozsahu, který mohou plnohodnotně využít ve své budoucí praxi jako soudci, státní zástupci, advokáti, ale také jako policejní vyšetřovatelé nebo například příslušníci GIBS či zpravodajských služeb. Současně se jedná o poznatky, jimiž by měl disponovat každý absolvent právních studií zaměřující se, byť třeba částečně, na trestněprávní oblast. Posluchač tak v rámci předmětu obdrží základní informace o veškerých částech a oborech kriminalistiky a její vědy, které následně může rozvíjet a prohlubovat v navazujících specializovaných předmětech.

V průběhu semestru je pozornost zprvu soustředěna na teoretický úvod do kriminalistiky, na obecný výklad o kriminalistických stopách a na kriminalistickou charakteristiku a způsoby páchání trestného činu. Následně se výuka věnuje kriminalistické identifikaci a jednotlivým v praxi nejčastěji užívaným kriminalisticko-technickým metodám identifikace osob a věcí (např. daktyloskopie, odorologie či kriminalistická biologie). Ve druhé polovině semestru budou studenti seznámeni s pojmem, předmětem a se základními okruhy kriminalistické taktiky, kupříkladu s kriminalistickými verzemi a logikou vyšetřování, ohledáním, prohlídkami či se zvláštními způsoby dokazování (např. rekognice a konfrontace). Přednáška na organizaci a činnost Policie ČR zařazená zhruba do poloviny semestru je vedena ze strany zkušeného policejního příslušníka, který studentům umožní také patřičný vhled do každodenní praktické činnosti služby kriminální policie a vyšetřování a vztahů uvnitř policejní soustavy. Stranou nebude ponechána ani problematika odborníků a znalců při vyšetřování či základní vhled do svébytné problematiky metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů.

S ohledem na skutečnost, že kriminalistika nachází své uplatnění v průběhu trestního řízení (především pak v rámci řízení přípravného při prověřování a vyšetřování), je vhodnou korekvizitou pro zápis a plnění předmětu alespoň zápis předmětu Trestní právo III. (trestní právo procesní). Žádáme zdvořile studenty a studentky, aby si předmět nezapisovali bez základních znalostí z trestního procesu, s nimiž je při výuce nutně počítáno a na ně také navazováno.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (29.08.2023)
Teaching methods - Czech

Prezenční výuka ve dnech a časech dle rozpisu.

Last update: Dvořák Marek, JUDr. Mgr., Ph.D. (16.10.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.            Ústní zkouška ověřuje znalosti získané z přednášek a předepsané základní literatury.

2.            U zkoušky si student losuje dvě otázky – vždy po jedné z košů A a B (otázky nejsou předem párovány).

3.            Pro úspěšné složení zkoušky je třeba každou z otázek zodpovědět alespoň na známku „dobře“.

4.            U zkoušky není možné používat právní předpisy a jiné zdroje.

 

Koš A

1.            Pojem, předmět a historie kriminalistiky; systém kriminalistické vědy

2.            Kriminalistická charakteristika trestného činu; pojem a komponenty způsobu spáchání

3.            Kriminalistická stopa – pojem, druhy a význam

4.            Organizace a činnost Policie ČR

5.            Kriminalistické verze

6.            Kriminalistická identifikace – pojem, objekty, metodika zkoumání

7.            Daktyloskopie

8.            Kriminalistická biologie

9.            Odorologie a ostatní metody identifikace osob

10.         Mechanoskopie; trasologie

11.         Kriminalistická balistika

12.         Forenzní biomechanika, zkoumání mikrostop a neidentifikační zkoumání

13.         Odborníci a znalci při vyšetřování

 

Koš B

1.            Ohledání

2.            Výslech (kriminalistické aspekty)

3.            Konfrontace

4.            Prověrka výpovědi na místě

5.            Rekognice

6.            Kriminalistický experiment

7.            Kriminalistická rekonstrukce

8.            Prohlídky osob a věcí

9.            Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

10.         Použití agenta

11.         Sledování osob a věcí

12.         Předstíraný převod a podpůrné operativně pátrací prostředky

13.         Pátrání

Last update: Dvořák Marek, JUDr. Mgr., Ph.D. (16.10.2023)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

–       Pojem, předmět, systém a funkce kriminalistiky

–       Historie kriminalistiky

–       Metody a metodologie kriminalistické vědy a praxe

–       Kriminalistická charakteristika trestného činu

–       Způsoby páchání trestného činu

–       Kriminalistická identifikace osob

–       Kriminalistická identifikace věcí

–       Pojem, předmět a obsah kriminalistické taktiky

–       Kriminalistické verze a logika vyšetřování

–       Organizace a činnost Policie ČR

–       Problematika zpravodajských služeb

–       Prohlídky osob a věcí

–       Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

–       Ohledání

–       Zvláštní způsoby dokazování (rekognice, konfrontace, prověrka na místě, vyšetřovací pokus a kriminalistická rekonstrukce)

–       Operativně pátrací prostředky (předstíraný převod, sledování osob a věcí, použití agenta)

–       Odborníci a znalci při vyšetřování

–       Úvod do metodiky vyšetřování (vzorová metodika)

 

Last update: Dvořák Marek, JUDr. Mgr., Ph.D. (16.10.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.            Konrád, Zdeněk; Porada, Viktor; Straus, Jiří; Suchánek, Jaroslav: Kriminalistika – Kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021. 418 s. ISBN 978-80-7380-859-4.

2.            Konrád, Zdeněk; Porada, Viktor; Straus, Jiří; Suchánek, Jaroslav: Kriminalistika – Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021. 324 s. ISBN 978-80-7380-869-3.

3.            Musil, Jan; Konrád, Zdeněk; Suchánek, Jaroslav: Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck., 2004. 583 s. ISBN 978-80-7179-878-9.

Ostatní literatura:

1.            Ackermann, Rolf; Clages, Horst; Roll, Holger: Handbuch der Kriminalistik: Kriminaltaktik für Praxis und Ausbildung. 5. Auflage. Richard Boorberg Verlag, 2019. 768 s. ISBN 978-34-1506-025-8.

2.            Bull, Ray: Investigative Interviewing. New York: Springer, 2014. 264 s. ISBN 978-14-6149-641-0.

3.            Dvořák, Marek: Rekognice osob v trestním řízení. Praha: Leges, 2022. 352 s. ISBN 978-80-7502-532-6.

4.            Fisher, A. J. Barry; Fisher, R. David: Techniques of Crime Scene Investigation (Forensic and Police Science). 8. vydání. Los Angeles: CRC Press, 2012. 535 s. ISBN 978-14-3981-005-7.

5.            Gardner, M. Ross; Krouskup, R. Donna: Practical Crime Scene Processing and Investigation. 3. vydání. Boca Raton: CRC Press. 2019. 429 s. ISBN: 978-11-3804-778-5.

6.            Hlaváček, Jan; Protivínský, Miroslav a kol.: Praktická kriminalistika. Praha: Kriminalistický ústav Policie ČR Praha, 2007. 240 s. ISBN nepřiděleno.

7.            Chmelík, Jan a kol.: Místo činu a znalecké dokazování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 304 s. ISBN 978-80-8689-842-1.

8.            Chmelík, Jan a kol.: Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 536 s. ISBN 978-80-8689-836-0.

9.            Chmelík, Jan; Bervidová, Michaela: Teoretické základy místa činu, znalecké činnosti a aplikační praxe. Praha: VŠFS, 2021. 236 s. ISBN: 978-80-7408-222-1.

10.         Keller, Christoph a kol.: Basislehrbuch Kriminalistik. Paderborn: Verlag Deutsche Polizeiliteratur, 2019. 53 s. ISBN 978-3-8011-0826-7.

11.         Konrád, Zdeněk: Některé zvláštní způsoby dokazování – kriminalistické problémy teorie a praxe. Praha: Policejní akademie České republiky, 2017. 101 s. ISBN 978-80-7251-477-9.

12.         Konrád, Zdeněk: Prověrka výpovědi na místě. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006. 74 s. ISBN 978-80-7251-221-8.

13.         Konrád, Zdeněk; Veselá, Jitka: Rekognice. Praha: Policejní akademie České republiky, 2008. 71 s. ISBN 978-80-7251-269-0.

14.         Musil, Jan: Některé otázky znaleckého dokazování v trestním řízení a teorie kriminalistické expertizy. Praha: AUC – Iuridica Monographia XX, 1974. 92 s.

15.         Musil, Jan: Způsob páchání trestné činnosti a jeho kriminalistický význam. Praha: Univerzita Karlova, 1982. ISBN nepřiděleno.

16.         Pješčak, Ján: Vyšetrovacie verzie. Kriminalistická štúdia. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. 270 s. ISBN nepřiděleno.

17.         Porada, Viktor; Straus, Jiří: Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, 704 s. ISBN 978-80-7380-477-0.

18.         Porada, Viktor; Straus, Jiří a kol.: Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 420 s. ISBN 978-80-7380-666-8.

19.         Porada, Viktor a kol.: Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. 1205 s. ISBN 978-80-7380-741-2.

20.         Prerad, Viktor: Vyšetřovací experiment. Kriminalistická knihovna. Praha: Ústav kriminalistiky Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 1972. 92 s. ISBN nepřiděleno.

21.         Rybář, Miroslav a kol.: Kriminalistika. Metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů: vybrané kapitoly pro studenty povinně volitelného předmětu právnických fakult. Plzeň: Nava, 2008. 145 s. ISBN 978-80-7211-275-3.

22.         Saferstein, Richard: Criminalistics: An Introduction to Forensic Science. 12. vydání. Cambridge: Pearson, 2017. 576 s. ISBN 978-01-3447-759-6.

23.         Smetana, Miloslav: Činnost cizinecké policie I. Praha: Policejní akademie České republiky, 2021, 184 s. ISBN 978-80-7251-526-4.

24.         Straus, Jiří; Vavera, František a kol.: Dějiny kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. 441 s. ISBN 978-80-7380-370-4.

25.         Straus, Jiří a kol.: Úvod do kriminalistiky. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021. 176 s. ISBN 978-80-7380-367-4.

26.         Šelleng, D.: Prověrka na místě – k některým vybraným problémům. Kriminalistika. 2019, č. 1, s. 23–32. ISSN 1210-9150.

27.         Šelleng, D.: Význam ohledání místa činu při dokazování v trestním řízení. In: Jelínek J. a kol.: Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018.

28.         Vavera, František: Kriminalistické aspekty v trestním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 246 s. ISBN 978-80-7380-450-3.

29.         Weisburd, David; Malay, K. Majmundar a kol.: Proactive Policing. Effects on Crime and Communities. Washington, D.C.: The National Academies Press. 2018. 408 str. ISBN: 978-0-309-46713-1.

Konkrétní doporučené materiály budou studentům upřesněny v rámci přednášek předmětu. Vhodné je vycházet též z doporučené literatury pro předměty Kriminalistika II.: Kriminalistická technika a Kriminalistika III: Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů.

Základní právní předpisy:

1.            zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

2.            zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

Ostatní právní předpisy:

1.            zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

2.            interní akty Policie ČR uvedené na přednáškách

Last update: Dvořák Marek, JUDr. Mgr., Ph.D. (16.10.2023)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday09.10.2023Pojem, předmět, systém a funkce kriminalistiky. Kriminalistická stopa. JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D. 
Monday16.10.2023Historie kriminalistiky Kriminalistická charakteristika trestného činu a způsoby páchání trestného činu prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 
Monday23.10.2023Charakteristika kriminalisticko-technických metod. Kriminalistická identifikace a vybrané metody identifikace osob a věcí. JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. 
Monday30.10.2023Pojem, předmět a obsah kriminalistické taktiky. Kriminalistické verze a logika vyšetřování. JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D. 
Monday06.11.2023Organizace a činnost Policie ČR. Řízení, organizace a plánování vyšetřování. Dr. Děček  
Monday13.11.2023VýslechJUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 
Monday20.11.2023Ohledání. Pátrání. Dr. Děček 
Monday27.11.2023Odborníci a znalci při vyšetřování. Úvod do metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. JUDr. Jiří Mulák, Ph.D. 
Monday04.12.2023Zvláštní způsoby dokazování – rekognice a konfrontaceJUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. 
Monday11.12.2023Zvláštní způsoby dokazování – vyšetřovací pokus a rekonstrukce, prověrka výpovědi na místěJUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. 
Monday18.12.2023Operativně pátrací prostředky. Prohlídky. JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html