SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Legal History of Churches - HOPV0073
Title: Právní dějiny církví
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0014, HMOD0014
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Ve své první části pojednávají Právní dějiny církví o mojžíšském právu, jeho vzniku a rozvoji. Zabývají se Tórou a Talmudem. Podrobněji se zabývají sociálním zákonodárstvím starého Izraele, ochranou osobnosti a dalšími právními odvětvími.

V druhé části se zabývají křesťanstvím a jeho vztahem ke světské moci. Probírají vznik Nového zákona, právního řádu prvotní církve a právních částí děl apoštolských otců, církevních spisovatelů a církevních otců.

V části věnované období středověku popisují rozvoj církevní organizace na západě i na východě, dějiny papežství a koncilů a vznik mnišství, jednotlivé typy cézaropapismu, instituci vlastnických kostelů a jejich transformaci do patronátního práva. Objasňují pozadí církevního reformního hnutí, Boží mír, exempci klášterů, boj o investituru, konkordáty, reformy papežské volby a vznik nových řeholních řádů. Zabývají se rozvojem kanonického procesního práva a popisují všechny významnější zdroje a sbírky církevního práva, zejména systematiku Graciánova dekretu a dalších částí souboru Corpus Iuris Canonici. Pojednávají o inkvizici, papežském schizmatu a konciliarismu.

V části věnované reformaci se věnují jednotlivým proudům reformace na evropském kontinentu, na britských ostrovech i v Americe. Současně se zabývají reformou církevní kázně na Tridentském koncilu a bojem o lidská práva v Latinské Americe (de Vitoria, de las Casas, redukce).

Následují kapitoly o moderním období vyznačující se systémy odlukovými a koordinačními. Po výkladu problematiky potridentského papežského centralismu a juridismu se probírají postupné změny vedoucí k hluboké reformě kanonického práva a k jeho kodifikacím ve 20. století a podstatným změnám a novelizacím v letech 1998–2022. Zabývají se poměrem církve a státu v totalitních režimech a v demokratických státech.

Významná část je věnována právním důsledkům ekumenického hnutí od jeho počátků a proměnám konkordátního práva od Druhého vatikánského koncilu.

Studenti získávají hlubší vhled do obecných i právních dějin, rozšiřuje se jim významným způsobem obzor jejich všeobecného vzdělání a lépe mohou reagovat na současnou legislativu v oblasti lidských práv a konfesního práva. Předmět je uschopňuje hlouběji pochopit všechny další čtyři předměty modulu Církevní právo a právní instituty v nich probírané.
Teaching methods - Czech
Last update: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (04.02.2022)

Výuka bude kontaktní, přednášky budou současně nahrávány. Příslušné odkazy budou v systému Moodle.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1. Při zkoušce si student vytáhne 2 otázky a má 10–15 minut na přípravu ústní odpovědi. Může si připravit písemně poznámky. 

2. U zkoušky ne možné používat právní předpisy ani jiné materiály. 

 

3. Seznam zkušebních otázek (Za číslicí následuje úplný název otázky, dále jsou připojeny pokyny, které mají studentovi napomáhat při odpovědi a upozornit ho, na co se má především zaměřit. Examinátor může klást otázky i nad rámec těchto pokynů, aby zkoušený vysvětlil souvislosti v rámci oboru.): 

1. Počátky právních dějin Izraele. 

Biblická tradice o dějích Izraele od doby praotců do vzniku království. Rozlište různé významy slova Izrael. Rozlište mezi významem slov hebrejský, izraelský a židovský. Právo v období kočujících pastevců a usedlých rolníků. Charakterizujte dobu soudců (Gedeon, Samson). 

2. Izrael od 11. stol. př. Kr. do r. 586 př. Kr. Hebrejská Bible, Tóra psaná a ústní. 

Doba královská (Saul, David, Šalomoun), doba rozdělených království (izraelské, judské) a jejich zánik. Hebrejská Bible (Tanach). Tóra psaná: kodifikační celky. Desatero. Tóra ústní (Mišna, Talmud). 

3. Tóra: sociální zákonodárství. Úloha proroků, kněží a králů v Izraeli. 

Sedmý den, desátky, sedmý rok, nezcizitelnost půdy, druhý sběr obilí, oliv a vína ve prospěch vdov, sirotků a příchozích. Prorok: kritik vlády a kazatel. Kněz: obětník. Král: služebník. 

4. Izrael od návratu ze zajetí do počátku křesťanství. 

Návrat židů za perské vlády. Diaspora (synagogy) a obnovený chrám. Ptolemaiovci a Septuaginta. Seleukovci a makabejské povstání. Židovský stát Hasmoneovců. Římané a Herodovci. Saduceové, farizeové, zákoníci, herodiáni, zélóti, eséni. 

5. Život a dílo Ježíše z Nazareta. 

Ježíšovo narození. Navázání na působení Jana Křtitele. Ustanovení apoštolů. Kázání, podobenství, uzdravování a jiné mocné činy. Soud nad Ježíšem a jeho ukřižování. Zvěst o jeho Zmrtvýchvstání a Nanebevstoupení. 

6. Založení církve a její rozšíření. Apoštolové a jejich listy (epištoly). 

Křest a založení církve o letnicích. Přechodné společenství majetku v Jeruzalémě. Ustanovení jáhnů. Štěpán a Pavel. Pavlovy misijní cesty. Křesťanství v Antiochii. Přijímání židů a pohanů do církve. Jeruzalémský sněm. Listy Pavlovy a ostatních apoštolů. 

7. Právní řád prvotní církve. 

Křest a shromažďování k modlitbě, četbě Písma a eucharistii. Zákaz simonie. Cesty apoštolů, ustanovení presbyterů a biskupů do čela obcí. Putující kazatelé. Vypovězení židů a křesťanů z Říma za Claudia. Neronské pronásledování křesťanů. Smrt apoštolů Petra a Pavla. 

8. Nový zákon.  

Epištoly, čtyři evangelia, Skutky apoštolů, Apokalypsa. Markionova hereze a kanonizace Nového zákona ve 2. a 3. století. 

9. Díla apoštolských otců. Traiánův reskript. 

Didaché, list Klementa Římského do Korintu, listy Ignáce z Antiochie. Polykarp. Pravidla shromažďování církve v neděli. Použití pojmu laici. Tripartice kléru na biskupy, kněze a jáhny. Traianova odpověď místodržiteli Pliniovi. 

10. Hereze, apologeté, církevní spisovatelé a otcové do roku 313. Nejstarší sbírky církevního práva. 

Gnostici, montanisté a manichejci. Tertuliánova Apologie. Tacián, Klement Alexandrijský, Origenes, Cyprián. Didascalia, Hippolytova tradice, Egyptské kánony. 

11. Církev od poloviny 3. stol. do roku 313. 

Pronásledování Deciovo a Valeriánovo. Jáhen Vavřinec. Gallienova restituce a malý mír. Aurelián a vítězné slunce. Diokleciánovo pronásledování. Poustevníci v Egyptě. Křesťanské státy v Osrhoëne a v Arménii. Elvírský synod. Edikt milánský (313). 

12. Církev a stát od Konstantina po Theodosia. 

Ariáni a Nikajský koncil (325). Patriarcháty v Antiochii a Alexandrii. Athanasius. Počátky mnišství: Pachomios a kapadocký trojlístek. Konstantinovi synové. Gót Wulfila a přijetí ariánství Germány. Julián Apostata. Proklamace papežského primátu v Serdice. Resignace císařů na titul pohanského velekněze. Konstantinopolský koncil (381) a Krédo. Patriarcháty v Konstantinopoli a Jeruzalémě. Theodosiův obrat (391). 

13. Ambrož, Augustin, Jeroným. 

Ambrož trestá císaře Valentiniána za krutost. Augustinovo obrácení a jeho působení v Africe. Proti záslužnictví mnicha Pelagia. Nauka o dvojí obci. Augustinova řehole. Jeroným a Vulgáta. Kláštery na Azurovém pobřeží. 

14. Nestoriáni a monofyzité v 5. století. Vzestup významu papežství v 5. století. 

Efezský koncil. Chalkedonský koncil. Lev Veliký a dvojí záchrana Říma. Gelasius a konec úpadku Říma. Dionysiovy sbírky.  

15. Církev v 6. století. 

Frankové a Burgundi. Benedikt a Montecassino. Cassiodorus a Vivarium. Justinián a athénská akademie. Byzantský cézaropapismus a symfonie obojí moci. Byzantský zábor západní Afriky a Itálie. Iroskotové. Řehoř Veliký, služebník služebníků Božích. Založení Canterbury. 

16. Církev v 7. a 8. století. 

Přechod Vizigótů ke katolictví. Islám a postavení křesťanů v chalifské říši. Maurská okupace Španělska. Byzantské obrazoborectví. Bonifácova misie v germánských zemích. Frankové a papežství za Pipina a Karla Velikého. 

17. Církev v 9. století. 

Vlastnické kostely. Spor o Filioque. Franský cézaropapismus a lžiizidorské falzifikace. Christianizace českých zemí. 

18. Církev v 10. století. 

Temné století papežství. Cluny: řádová reforma a exempce. Otonský cézaropapismus. Silvestr II., Polsko a Uhry. 

19. Církev v 11. století. 

Treuga Dei. Patarie. Mikuláš II. a volba papeže. Řehoř VII. a boj o investituru. Velké schisma roku 1054. Autokefalita pravoslavných církví. 

20. Církev ve 12. století. 

Wormský konkordát. Cisterciáci. Premonstráti. Graciánův dekret, jeho význam, principy a uspořádání. Pograciánské kompilace a rozdělení kanonickoprávních sbírek do pěti knih. 

21. Církev ve 13. století. 

Inocenc III. a Čtvrtý lateránský koncil. Nahrazení vlastnických kostelů patronátem. Právotvorná činnost Řehoře IX. Liber Extra. Zákaz ordálů. Církevní inkvizice. 

22. Církev ve 14. a 15. století. 

Bonifác VIII. Liber Sextus a 88 právních pravidel. Bula Unam sanctam. Avignonské papežství 1309–1377. Papežské schisma a konciliarismus. Koncily v Kostnici a Basileji. Počátky galikanismu. Pád Cařihradu. Regalismus na Iberském poloostrově, královská inkvizice. 

23. Církev v 16. století. 

Sláva a stíny renesančního papežství. Wittenberská, curyšská, štrasburská a ženevská církevní reformace v přehledu. Čtvero církevních služeb v Ženevě a presbyterní zřízení. Hugenoti a synodalismus. Tridentský koncil. Založení moskevského patriarchátu a doktrína Třetího Říma. Boj o lidská práva: Francisco de Vitoria a Bartoloměj de las Casas. 

24. Anglická a skotská reformace. Otcové poutníci a americké osady. Galikanismus. 

Anglikáni, skotští presbyteriáni, angličtí puritáni a angličtí presbyteriáni, kongregacionalisté, baptisté a kvakeři. Otcové poutníci a Mayflower Compact. Galikánská Deklarace francouzského kléru z roku 1682. Staroobřadníci v Rusku. 

25. Církev v 18. století. 

Potlačení moskevského patriarchátu. Obrodná hnutí v protestantství: pietismus, metodismus, americký revivalismus. Redukce v Paraguayi a Bolívii. Zrušení jezuitského řádu. Febronianismus. Americká revoluce a první dodatek k Ústavě USA. Stát a církev za francouzské revoluce. 

26. Církev v 1. polovině 19. století. 

Napoleonský konkordát (1801). Sekularizace německých duchovních knížectví (1803). Pohlcení církevního státu Francií. Konkordáty po Vídeňském kongresu. Unionované církve v Prusku (1817). Mormoni a adventisté v USA.  

27. Církev v 2. polovině 19. století. 

Emancipace po roce 1848 a defenzionismus katolické církve v 19. stol. Církevní stát a Itálie v 19. stol. Katolická církev v Itálii po roce 1870. Dogma o infalibilitě papeže. Německé císařství a „kulturní“ boj po r. 1871. Papežské sociální encykliky. 

28. Církev v letech 1901–1918. 

Pokus Rakouska o exkluzivní veto (1903). Právnická činnost Pia X. Francouzská odluka státu a církve (1905). Kodex kanonického práva (1917). 

29. Církev v letech 1919–1945. 

Modifikace francouzské odluky po 1. světové válce. Konkordáty 1922–1933. Založení a obsah činnosti Katolické akce (1922). Lateránské smlouvy (1929) a encyklika Non abbiamo bisogno (1931). Německo 1918–1945. Encyklika Mit brennender Sorge (1937). Církev a stát v Rusku od počátku 20. století a v SSSR. Církev ve Španělsku. Encyklika Divini Redemptoris (1937). Ekumenické organizace. 

30. Církev v letech 1946–2022. 

Světová rada církví. Druhý vatikánský koncil. Kodexy kanonického práva 1983 a 1990. Novelizace v 21. století. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- právní dějiny starého Izraele, 

- vznik křesťanství a právní řád prvotní církve, 

- dějiny koncilů, papežství, východních patriarchátů, mnišství, 

- vlastnické kostely a jejich transformace do patronátního práva, 

- vývoj církevního soudnictví, 

- zdroje a sbírky středověkého církevního práva od Graciána po uzavření souboru Corpus Iuris Canonici, 

- právo reformačních církví a právo tridentské, 

- vliv kanonického práva na formování lidských práv, zejména po objevení Ameriky, 

- systém odlukový a koordinační ve vztahu státu a církve, 

- kodifikované kanonické právo 20. století a novelizace v 21. století, 

- ekumenické hnutí a Světová rada církví. 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Základní literatura: 

1. TRETERA, Jiří Rajmund a HORÁK, Záboj. Právní dějiny církví. Synagoga a církve v průběhu dějin. Praha: Leges. 2019, 288 s. 

Ostatní literatura: 

1. HRDINA, Antonín Ignác. Texty ke studiu konfesního práva I. - III. Praha: Karolinum. 2006, 2007. 

Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday19.02.2024Židovství a prvotní křesťanství. Hebrejská Bible. Život Ježíšův. 
Monday26.02.2024Instituce prvotní církve v 1. století. Nový zákon. 
Monday04.03.2024Stát a církev a církevní právo v 2.–4. století. Mišna. 
Monday11.03.2024Stát a církev a církevní právo v 5.–8. století. Talmud. 
Monday11.03.2024Stát a církev a církevní právo v 5.–8. století. Talmud. 
Monday18.03.2024Stát a církev a církevní právo v 9.–14. století. Maimonides 
Monday25.03.2024Stát a církve a církevní právo v 15. a 16. století. Tridentinum. Dokončení svodu Corpus Iuris Canonici. 
Monday08.04.2024Stát a církve a církevní právo 1601 až 1776. 
Monday15.04.2024Stát a církve a církevní právo 1776–1900. 
Monday22.04.2024Stát a církve a církevní právo 1901–1962. CIC/1917. 
Monday29.04.2024Stát a církve a církevní právo 1963–2000. CIC/1983. 
Monday06.05.2024Stát a církve a církevní právo v 21. století. Mimokodexové právo a novely k CIC/1983 z let 1998–2024. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html