SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Matrimonial and Procedural Law of the Church - HOPV0072
Title: Manželské a procesní právo církevní
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0014, HMOD0014
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (10.08.2023)
Ve své první části se předmět zabývá výkladem soudobého manželského kanonického práva v katolické církvi. Podává definici manželství v katolickém pojetí, kanonického i nekanonického, svátostného i nesvátostného, dokonaného i nedokonaného. Probírá formu uzavření církevního manželství, místní příslušnost, postavení oddávajícího i svědků, zábrany a překážky manželství, jejich odstranění dispenzí nebo licencí, manželský souhlas a jeho nedostatky jako příčiny nulity manželství a zvláštní způsoby uzavření manželství na základě privilegia paulina a petrina. Zabývá se církevním matrikovým právem včetně řízení ne temere a součinností osoby, před kterou se církevní sňatek uzavírá, se státními matrikovými orgány. Popisuje zvláštnosti manželského práva východních katolických a pravoslavných církví.

Ve své druhé části vysvětluje právní úpravu jáhenského, kněžského a biskupského svěcení.

Ve své třetí části se zabývá trestními sankcemi v katolické církvi. Soustřeďuje se na novelu církevního trestního práva, účinnou od 8. prosince 2021, zejména na nové skutkové podstaty trestných činů a nové tresty.

Ve své čtvrté části vykládá postup ve sporném (jakoby občanskoprávním) a trestním řízení před církevními soudy v katolické církvi. Zvláštní pozornost věnuje sporům o nulitu manželství.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni reagovat ve své právní praxi na vztah všech, kdo žijí v manželství uzavřeném v katolické církevní formě nebo mají v úmyslu do něho vstoupit, ke skutečnostem, které těmto osobám ukládají kanonické předpisy. Získávají schopnost těmto osobám poskytovat právní rady i v oblasti kanonického práva a se souhlasem církevních orgánů dokonce zastupovat strany před církevními soudy.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (22.09.2021)

Výuka bude kontaktní, přednášky budou současně nahrávány. Příslušné odkazy budou v systému Moodle.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (10.08.2023)

1. Při zkoušce si student vytáhne 2 otázky, po jedné z každého koše otázek, a má 10–15 minut na přípravu ústní odpovědi. Může si připravit písemně poznámky.

2. U zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné materiály.

 

3. Seznam zkušebních otázek. Za číslicí následuje úplný název otázky, dále jsou připojeny pokyny, které mají studentovi napomáhat při odpovědi a upozornit ho, na co se má především zaměřit. Examinátor může klást otázky i nad rámec těchto pokynů, aby zkoušený vysvětlil souvislosti v rámci oboru. Za pokyny jsou uvedeny strany z monografie TRETERA/HORÁK, Církevní právo, 2. vydání:

 

 

 

1. KOŠ:

 

KANONICKÉ MANŽELSKÉ PRÁVO

 

1. Svátosti a svátost manželství. Rozdíly pojetí manželství v právu kanonickém a civilním. Kanonické rozlišení manželství svátostného a přirozeného.

Manželství jako svátost a jeho zařazení mezi svátosti. Nesvátostné manželství uzavřené před církví. Neplatnost a nulita manželství. Vztah kanonického práva k civilnímu rozvodu. Která civilní a nekatolická manželství jsou kanonickým právem uznávána? S. 218, 262, 264, 273–277.

 

2. Prameny manželského práva. Manželství jako smlouva. Nupturienti. Podstatné náležitosti a vlastnosti manželství.

CIC/1983 a CCEO. Ostatní zákony. Pokyny k interpretaci. Kontrakt a foedus. Proč nupturienti a ne snoubenci? Tři podstatné náležitosti manželství a dvě bezpodmínečné vlastnosti manželství. S. 264–268.

 

3. Předmanželská příprava.

Examen nupturientů a jejich katecheze. Případné zasnoubení. S. 268–271.

 

4. Uzavření sňatku a jeho záznam.

Svatební obřad. Manželské sliby. Zpracování záznamu pro církev a pro civilní matriku. S. 271–273.

 

5. Druhy manželství.

Svátostné a nesvátostné. Dokonané a nedokonané. Matrimonium ratum. Co vede k dokonání manželství. Kanonické manželství. Smíšené manželství. Platné nekanonické manželství. Manželství uzavřená jinde než v katolické církvi. S. 273–277.

 

6. Kanonická forma uzavření sňatku.

Oddávající, licence, delegace. Místo oddavek. Svědkové, jejich vlastnosti, jejich inkompatibilita s jiným postavením při sňatku. Dispenz k uzavření manželství jinde. Tajně uzavřené manželství. S. 278–283.

 

7. Překážky manželství obecně. Nedostatek věku a impotence jako překážky manželství.

Co jsou překážky manželství a kdy je lze odstranit dispenzí. Od kterých lze dispenzovat a od kterých ne, a proč. Kanonický věk dospělosti (odlište od zletilosti). Za jakých okolností je impotence překážkou manželství. S. 284–286.

 

8. Trvající manželský svazek, rozdílnost náboženství a svěcení jako překážky manželství.

Proč nelze od trvajícího manželského pouta dispenzovat. Řízení předcházející udělení dispenze od disparity kultu. Kterým svěcením vzniká překážka manželství. Kdo může od závazku celibátu dispenzovat a za jakých předpokladů. S. 286–287.

 

9. Věčné řeholní sliby, únos a zločin jako překážky manželství.

Kdo uděluje dispenz od překážky věčných řeholních slibů a za jakých podmínek. Kdy pomine překážka únosu, resp. zadržení. Rozeberte varianty překážky zločinu. S. 288–289.

 

10. Překážky manželství z důvodu příbuzenství, švagrovství a veřejné počestnosti.

Pokrevenství a zákonné příbuzenství. Linie a stupně příbuzenství a švagrovství. Kdo jsou příbuzní či sešvagřenci v linii vzestupné a sestupné. Do jaké míry lze od těchto překážek dispenzovat. Co je překážka veřejné počestnosti (jako obdoba švagrovství). S. 289–292.

 

11. Zábrany manželství a zápověď manželství.

7 zábran manželství podle kán. 1071. Co je licence. Smíšené manželství. Co předchází udělení licence k uzavření smíšeného manželství. Zápověď manželství, kdy se dává, kdo ji dává, kdo odvolává. S. 293–294.

 

12. Nedostatky manželského souhlasu v rozumu.

Nedostatečné užívání rozumu. Nedostatečná discretio iudicii. Neschopnost převzít podstatné manželské povinnosti z psychických důvodů. Nedosažení potřebného minima znalostí o manželství. S. 294–297.

 

13. Nedostatky manželského souhlasu ve vůli.

Error co do osoby, co do vlastnosti osoby, co do jednoty, nerozlučitelnosti a svátostné důstojnosti manželství. Dolus. Simulace totální a parciální. Nesplnění podmínky do minulosti nebo do přítomnosti. Násilí. Strach. Reverenciální strach. S. 297–299.

 

14. Zplatnění a zánik manželství. Separace manželů.

Putativní manželství, jeho účinky. Prosté zplatnění a sanace. Jejich zápisy. Zánik manželství smrtí. Církevní řízení o prohlášení manžela za mrtvého. Rozvázání nedokonaného manželství: paulinum a petrinum. Odloučení manželů za trvání manželského svazku, kdo ho povoluje a za jakých okolností. S. 299–303.

 

 

2. KOŠ:

 

ORDINAČNÍ PRÁVO A KANONICKÉ TRESTNÍ A PROCESNÍ PRÁVO

 

15. Služby lektorů a akolytů. Svátost svěcení. Stupně svěcení. Udělovatelé svěcení.

Služby lektorů a akolytů 1) trvalé, 2) předcházející jáhenství. Co je ordinace. Udělovatelé svěcení. Úloha jáhna, kněze a biskupa. Průběh biskupské konsekrace. Pověření (mandát) papeže k vysvěcení biskupa. Propustný list ke svěcení řeholníků. S. 113, 236–240.

 

16. Kandidáti svěcení. Trvalé a prosté překážky svěcení. Neplatnost svěcení. Laicizace.

Předpoklady k udělení jáhenství a kněžství. Iregularity a dispenzace od nich. Prosté překážky a jejich zánik. Řízení o neplatnost svěcení. Podstata laicizace (na rozdíl od prohlášení neplatnosti svěcení). S. 240–243.

17. Sankce v církevním trestním právu.

Novelizace církevního trestního práva z roku 2021 a její důvody. Právo církve ukládat věřícím tresty sobě vlastní. Jak mají představení podle kán. 1311 § 2 zajistit ochranu církevního společenství a za jakými cíli. V čem spočívají tresty. Který trest je nově zařazen. S. 325–327.

 

18. Trestní sankce mimo zákonem určené skutkové podstaty. Trestní odpovědnost. Presumpce neviny.

Sankce určená trestním příkazem jako správním aktem. Výjimečně postižení jiného porušení zákona na základě zmocnění generální normou (kán. 1399). Zavinění a přičitatelnost. Vysvětlete, jak se uplatňuje presumpce neviny. S. 84, 329–331.

 

19. Druhy trestů.

Nápravné tresty (cenzury). Čtyři skupiny pořádkových trestů. Tresty samočinné. Dvojí dělení uložených trestů. S. 331–335.

 

20. Trestní opatření a trestní pokání. Zánik trestu. Promlčení stíhatelnosti trestného činu.

Napomenutí a důtka. Trestní pokání jako náhrada nebo zpřísnění trestu. Obecné pravidlo zániku trestu. Další způsoby zániku pořádkových trestů. Délka promlčecích lhůt a okamžik, od kdy plynou. S. 335–337.

 

21. Trestné činy proti víře a jednotě církve.

Co je hereze, apostaze a schisma a porušením které povinnosti jsou. Jak se trestají. Uveďte několik případů dalších trestných činů proti víře a jednotě církve, zejména co je blasfemie. S. 208–211, 337–338.

 

22. Trestné činy proti církevním představeným a výkonu církevní služby.

Reálná injurie. Členství ve sdružení, které se spiklo nebo brojí proti církvi. Vyjmenujte ekonomické trestné činy a čtyři skupiny, které jsou v církvi trestně odpovědné, a u kterých z nich se trestá i nedbalostní forma. S. 338–339.

 

23. Trestné činy proti svátostem.

Některé ze šesti případů imitace slavení svátostí. Co je simonie, pohození eucharistie, zneužití mešního stipendia, pokus o rozhřešení spoluviníka a solicitace, vyzrazení zpovědního tajemství. Svěcení bez příslušných pověření. S. 339–340, 240.

 

24. Trestné činy proti dobré pověsti jiné osoby a trestné činy falšování. Trestné činy proti zvláštním povinnostem.

Příklady křivých obvinění. Zvláštní tresty pro pomlouvače. Padělání a pozměňování listin. Opuštění posvátné služby klerikem. Nedovolené obchodování ze strany kleriků a řeholníků. Pokus o uzavření manželství klerikem či řeholníkem. Konkubinát klerika. Závažné porušování rezidenční povinnosti. S. 340–341.

 

25. Trestné činy proti lidskému životu, důstojnosti a svobodě. Rezerváty Apoštolského stolce.

Vražda, potrat, další útoky proti lidskému životu, důstojnosti a svobodě. Trestné činy proti 6. přikázání s osobou mladší 18 let anebo přivedení této osoby k účasti na pornografii. Přechovávání a distribuce pornografických záznamů. Rezerváty Apoštolského stolce? Sedm rezervátů ve věci trestných činů, jejichž pachatel upadá do samočinné exkomunikace. S. 341–342.

 

26. Principy církevního soudního řízení. Sporný proces a trestní proces obecně. Kanonizační proces.

Zásada písemnosti, omezené užití konfrontace a zásada neveřejnosti jednání. Charakterizujte, oč jde ve sporném procesu a čím se liší od trestního procesu a správního procesu. Kanonizační proces. Nalézací a vykonávací řízení. S. 343–348.

 

27. Pravomoc církevních soudů, jejich příslušnost.

Druhy sporů projednávané před církevními soudy. Stran těchto sporů. Kritéria pro příslušnost soudů? Jak se uplatňuje právo každého věřícího být souzen Apoštolským stolcem? Věcná soudní příslušnost obecná a zvláštní. Místní příslušnost obecná a alternativní. S. 348–352.

 

28. Druhy církevních soudů a stupně řízení před nimi (instance).

Tři typy církevních soudů na místní úrovni. Tři soudy Apoštolského stolce (kuriální). Rozlište řízení v první, druhé a třetí instanci v rámci navazujícího řízení jak soudů místních, tak i kuriálních. Řešení kompetenčních sporů. S. 352–354.

 

29. Složení církevního soudu. Procesní strany.

Soudní vikář a jeho náměstci, předsedové senátů, soudci, samosoudci a asesoři, senáty, obhájci svazku, ochránce spravedlnosti, auditoři, relátor, notáři a soudní znalci. Procesní strany: způsobilost být účastníkem a procesní způsobilost. Právní zástupce, advokát, stálý patron. S. 354–361.

 

30. Průběh řádného soudního řízení sporného od podání žaloby do provedení důkazního řízení.

Podání žaloby, připuštění žaloby a předvolání (citace) stran, zjištění předmětu sporu. Stav sporu. Přerušení sporu. Ukončení sporu. Důkazní řízení a důkazní břemeno. Šest důkazních prostředků. S. 362–366.

 

31. Závěrečné fáze řádného soudního řízení sporného.

Mezitímní řízení a mezitímní rozsudek. Zveřejnění obsahu spisu. Uzavření záležitosti. Obhajoby a námitky. Příprava a vynesení konečného rozsudku. S. 367–369.

 

32. Opravné prostředky proti rozsudku. Sporné řízení ústní.

Odvolání, zmateční stížnost, žádost o restituci in integrum. V kterých případech se užívá sporné ústní řízení a jak probíhá? S. 369–370.

 

33. Zvláštní řízení.

Řízení ve věci prohlášení neplatnosti (nulity) manželství, řízení o odloučení (separaci) manželů za trvání manželství, řízení o prohlášení neplatnosti svěcení. Smírčí a rozhodčí řízení. S. 371.

 

34. Trestní řízení: přípravné řízení, vlastní trestní řízení.

Předběžné šetření a pokud podezření trvá, rozhodnutí ordináře, zda zahájí trestní řízení správní nebo trestní řízení soudní nebo zda provede jiné opatření k nápravě (uveďte která opatření). Průběh trestního řízení správního a trestního řízení soudního. S. 372–374.

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (10.08.2023)

Předmět zahrnuje tato témata:

- manželské právo katolické církve,

- srovnání manželského práva katolické církve a českého manželského práva,

- kanonické předpisy o svěcení duchovních (právo ordinační),

- trestní právo katolické církve,

- organizace církevních soudů,

- sporné řízení před katolickými církevními soudy, zejména o nulitu manželství,

- trestní řízení před katolickými církevními soudy.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (10.08.2023)

Základní literatura:

TRETERA, Jiří Rajmund a HORÁK, Záboj. Církevní právo. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2021. s. 218–220, 236–243, 262–303, 325–374.

 

Ostatní literatura:

NAGY, Jakub. Pokuta v systému kanonických trestů katolické církve latinské – historie a současnost, in: Revue církevního práva č. 91–2/2023, Praha.

PŘIBYL, Stanislav, Kanonické manželské právo. Nová Ves pod Pleší: Hesperion. 2021.

TRETERA, Jiří Rajmund a HORÁK, Záboj. Slovník církevního práva. Praha: Grada. 2011.

NĚMEC, Damián. Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. 2006.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Thursday12.10.2023Manželství v kanonickém právu: svátostné a nesvátostné. Předmanželská příprava. Uzavření sňatku. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Thursday19.10.2023Druhy manželství. Kanonická forma uzavření sňatku. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Thursday26.10.2023Vady formy uzavření manželství. Překážky manželství. Zápověď a zábrany manželství. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Thursday02.11.2023Manželský souhlas a jeho nedostatky. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Thursday09.11.2023Konvalidace a rozvázání manželství. Separace manželů. Ordinační právo. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Thursday16.11.2023Tresty, trestní opatření, trestní pokání. Skutkové podstaty trestných činů I. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Thursday23.11.2023Skutkové podstaty trestných činů II. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Thursday30.11.2023Druhy procesních řízení. Církevní soudy. Soudní řízení sporné I.. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Thursday07.12.2023Soudní řízení sporné II. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Thursday14.12.2023Zvláštní řízení. Trestní řízení. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Thursday21.12.2023Kárné řízení v evangelické církvi. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html