Family Policy - HOPV0054
Title: Rodinná politika
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
PhDr. Gabriela Munková, CSc.
JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0010
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehlednou komparaci rodinných politik vybraných evropských států a rodinné politiky české. Pozornost je tedy věnována především základnímu rozboru a charakteristice každé z těchto rodinných politik, stejně jako jejich navazující komparaci. Problematika bude nahlížena rovněž z pohledu rodinné politiky EU, jejího významu, pramenů, současných cílů a nástrojů.

Důraz bude přitom v rámci celého kurzu kladen zejména na relevantní souvislosti s otázkami genderovými, otázkami slaďování pracovního a rodinného života a dalšími aktuálními výzvami, jež s sebou moderní pojetí rodinné politiky přináší.

Student by po absolvování předmětu měl mít základní přehled o dané problematice, včetně orientace v soudobých otázkách rodinné politiky napříč rozličnými státy EU.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (05.09.2023)
Teaching methods - Czech

Výuka bude zajišťována formou interaktivně zaměřených přednášek.

Last update: Štěpánková Kateřina, JUDr., Ph.D. (06.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

1. K úspěšnému absolvování předmětu je vyžadována nejméně 70% účast studenta na přednáškách a dále vykonání zkoušky. Nepřítomnost studenta na výuce v tomto ohledu nelze omluvit.

2. Zkouška je ústní. Student si vylosuje jednu z níže uvedených otázek.

3. U zkoušky není možné používat právní předpisy a ani jiné pomůcky či materiály.

Seznam zkouškových otázek:

1. Pojem rodiny, rodinné politiky a jejich vývoj, aktuální proměny v chápání rodiny a rodičovství. Modely sociální politiky

2. Rodinná politika EU: základní charakteristika, priority a současné cíle

3. Prameny rodinné politiky v EU, jejich výčet, význam a základní charakteristika

4. Nástroje slaďování pracovního a rodinného života v EU, jeho vývoj, relevantní právní dokumenty a judikatura

5. Rodinná politika a Československo: vývoj do roku 1948 a v období socialismu

6. Česká rodinná politika po roce 1989: priority, nástroje, současná právní úprava

7. Rodinná politika v Anglii: základní charakteristika a priority, hlavní nástroje

8. Rodinná politika v Anglii se zaměřením na její komparaci s českou právní úpravou

9. Rodinná politika v Německu: základní charakteristika a priority, hlavní nástroje

10. Rodinná politika v Německu se zaměřením na její komparaci s českou právní úpravou

11. Rodinná politika ve Švédsku: základní charakteristika a priority, hlavní nástroje

12. Rodinná politika ve Švédsku se zaměřením na její komparaci s českou právní úpravou

13. Rodinná politika ve Francii: základní charakteristika a priority, hlavní nástroje

14. Rodinná politika ve Francii se zaměřením na její komparaci s českou právní úpravou

15. Rodinná politika na Slovensku: základní charakteristika a priority, hlavní nástroje

16. Rodinná politika na Slovensku se zaměřením na její komparaci s českou právní úpravou

17. Rodinná politika v Polsku: základní charakteristika a priority, hlavní nástroje

18. Rodinná politika v Polsku se zaměřením na její komparaci s českou právní úpravou

Last update: Štěpánková Kateřina, JUDr., Ph.D. (06.09.2023)
Syllabus - Czech

V předmětu je věnována pozornost těmto tematickým okruhům:

1.      Pojem rodinné politiky, definice rodiny a její vývoj, uplatnění historických konceptů v současnosti. Proměny v chápání rodiny a rodinného života v minulosti a dnes, souvislost s genderovými otázkami. Modely sociální politiky. Současné cíle a nástroje rodinné politiky.  

2.      Rodinná politika a Československo: první republika a rodinná politika v období socialismu, charakteristika, nástroje.  

3.      Rodinná politika po roce 1989: nový politický, sociální a ekonomický kontext. Aktuální právní úprava.  

4.      Rodinná politika v EU, základní prameny. Aktuální zaměření, priority a výzvy.  

5.      Vývoj slaďování pracovního a rodinného života v právních dokumentech EU a relevantní judikatuře.  

6.      Rodinná politika v Anglii. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.  

7.      Rodinná politika ve Francii. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.

8.      Rodinná politika v Německu. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.

9.      Rodinná politika ve Švédsku. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.

10.   Rodinná politika v Polsku. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.

11.   Rodinná politika na Slovensku. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (05.09.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Koldinská, K. a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C.H.Beck. 2022.

2.      Koldinská, K. Tomeš, I. Křepelka, F. Sociální právo EU. Praha: Wolters Kluwer. 2017.

3.      Koldinská, K. Sociální právo. Praha: C.H.Beck. 2023.

4.      Kotous, J. Munková, G. Štefko, M. Obecné otázky sociální politiky. Praha: Ústav státu a práva AV ČR. 2013.

5.      Rákosník, J. Tomeš, I. a kol. Sociální stát v Československu. Právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992. Praha: Auditorium. 2012.

Ostatní literatura: 

1.      Bruckmayer, M. Picken, N. Janta, B. Developments in child and family policy in the EU in 2019. Brussels: European Commission. 2020.

2.      Kuchařová, V. a kol. Česká rodina na počátku 21. století, Životní podmínky, vztahy a potřeby. Praha: SLON. 2019.

3.      Kuchařová, V. a kol. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. Praha: VÚPSV. 2006.

4.      Matějková, B. Paloncyová, J. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. Praha: VÚPSV. 2004.

5.      Paloncyová, J. a kol. Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice. Praha: VÚPSV. 2013.

6.      Sokačová, L. a kol. Rodinná politika: rodičovská a mateřská dovolená v kontextu slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí. Praha: Gender Studies. 2010.

7.      Wichterlová, L. Rodinná politika II: zaměřeno na kontext změn mateřské a rodičovské dovolené a nedostupnost a legislativní změny v oblasti zařízení péče o předškolní děti. Praha: Gender Studies. 2012.

8.      Zpráva o rodině 2020.

9.      Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029, I. akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029.

10.   Strategické dokumenty rodinné politiky (Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030, Akční plán mezigenerační politiky JMK 2023).

 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (05.09.2023)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Wednesday11.10.2023Pojem rodinné politiky, modely rodinné politiky, definice rodiny a její vývoj.(PhDr. G. Munková)prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Wednesday18.10.2023Rodinná politika a Československo: první republika a rodinná politika v období socialismu, charakteristika, nástroje.JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 
Wednesday25.10.2023Rodinná politika po roce 1989: nový politický, sociální a ekonomický kontext. Aktuální právní úprava.JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 
Wednesday01.11.2023Rodinná politika v EU, základní prameny. Aktuální zaměření, priority a výzvy.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Wednesday08.11.2023Vývoj slaďování pracovního a rodinného života v právních dokumentech EU a relevantní judikatuře.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Wednesday15.11.2023Rodinná politika v Anglii. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 
Wednesday22.11.2023Rodinná politika ve Francii. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky. (Mgr. Zajíček/prof. Koldinská)prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Wednesday29.11.2023Rodinná politika v Německu. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.(PhDr. G. Munková)prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Wednesday06.12.2023Rodinná politika ve Švédsku. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Wednesday13.12.2023Rodinná politika v Polsku. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 
Wednesday20.12.2023Rodinná politika na Slovensku. Charakteristika a současné nástroje rodinné politiky.(JUDr. D.Molnári,PhD.)JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 
Wednesday03.01.2024Srovnání rodinných politik vybraných evropských států, návrhy změn české právní úpravy.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.