SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Insolvency Law - HOPV0037
Title: Insolvenční právo
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:0/2 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Tomáš Pohl
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0007, HMOD0007
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (17.07.2021)
Insolvenční právo je obecný povinně volitelný předmět. Insolvenční právo je součástí civilního procesu (v němž se realizuje v podobě insolvenčního řízení), souvisí však průřezově s dalšími právními obory, a to jak soukromého (občanského, obchodního a pracovního), tak veřejného (finančního a trestního) práva. V širším smyslu bývá do oboru zahrnována i úprava krizového managementu. Povahou právní úpravy se jedná o obor, který je regulován primárně normami procesní povahy, ale zahrnuje i normy hmotněprávní. Jako obor s četnými multidisciplinárními přesahy je stále aktuálnější a častěji aplikované, takže jeho znalost pro právníka v praxi je nezbytná. Obor rovněž prochází v poslední době častými změnami, a to jak legislativními, tak vývojem judikatury, což klade odpovídající nároky na právníky při jeho studiu i aplikaci. V neposlední řadě rovněž roste význam evropského přeshraničního a mezinárodního rozměru insolvenčního práva.

Nadlimitní zápisy studentů na předmět nebudou katedrou umožněny.

Absolvent předmětu Insolvenční právo by si měl:
- osvojit znalosti podstaty, systematiky a základních principů a vztahových souvislostí oboru;
- seznámit se se zvláštnostmi insolvenčního řízení, se vztahem k řízení nalézacímu a vykonávacímu;
- získat přehled v národní, evropské i mezinárodní úpravě úpadkového (insolvenčního) řízení včetně relevantní judikatury;
- seznámit se s náležitostmi a podrobnostmi týkajícími se základních procesních úkonů vztahujících se k insolvenčnímu řízení jako jsou zejm. insolvenční návrh, rozhodnutí o úpadku, návrhy na povolení sanačních způsobů řešení úpadku a rozhodnutí o způsobu řešení úpadku;
- získat znalosti o subjektech insolvenčního řízení a o jejich vzájemných procesních vztazích a procesních nástrojích, jimiž se tyto vztahy v praxi realizují; důraz se klade zejména na rozhodovací a dohlédací činnost insolvenčního soudu a na všeobecné aspekty činnosti insolvenčního správce;
- osvojit si základy uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení z pohledu věřitelů, a to v závislosti na povaze jejich pohledávek a tomu odpovídající způsoby uplatnění a uspokojení jejich pohledávek v insolvenčním řízení;(zvláštní pozornost je věnována problematice majetkové podstaty v insolvenčním řízení s ohledem na potřebu dosažení znalostí vedoucích v insolvenčním řízení k jejímu zajištění a užití k co nejvyššímu poměrnému uspokojení věřitelů včetně obsáhnutí znalosti přehledu a podstaty insolvenčních incidenčních sporů);
- získat přehled a v podstatných rysech se seznámit s podrobnou úpravou jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka, a to jak likvidačních (konkursu), tak sanačních (reorganizace a oddlužení);
- užívat relevantní odborné informační systémy, orientovat se v insolvenčním rejstříku, seznámit se s odbornou literaturou daného oboru.

Pro zapsání předmětu Insolvenční právo je vhodné, aby student měl absolvován předmět Občanské právo procesní II.

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Vít Lederer, Ph.D. (24.02.2022)

Přednášky budou probíhat kontaktně v učebně za přítomnosti studentů v čase výuky podle rozvrhu. Budou zároveň streamovány a ve dnech a časech podle rozvrhu zpřístupněny přihlášeným uživatelům na fakultním kanále YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TRLdqRQIVa6owYxwa59DZko

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (17.07.2021)

1.      Předmět je zakončen zkouškou, která je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.      Za úspěšné absolvování předmětu student získá 3 kredity.

3.      Zkouška je písemná, spočívá v závěrečném testu.

4.      Test obsahuje 5 otázek, za každou otázku je možné získat 2 body.

5.      Časový limit pro složení zkoušky je 60 minut.

6.      U zkoušky je možné používat právní předpisy uvedené výše.

7.      Písemný test je hodnocen následovně: správná odpověď – 2 body, neúplná správná odpověď – 1 bod, nesprávná nebo chybějící odpověď – 0 bodů. Hodnocení je odstupňováno: 1 (výborně) – 10/9 bodů, 2 (velmi dobře) – 8/7 bodů, 3 (dobře) – 6/5 bodů, 4 (neprospěl) – 4/0 bodů.

8.      Zkouška testuje znalost v celém rozsahu předmětu – viz výše.

9.      Písemný test je konán v jednom hlavním termínu (poslední týden výuky pro všechny zapsané studenty) a dvou termínech náhradních (určených pro opravy).

10.   Zkoušku mohou konat pouze studenti řádně zapsáni do předmětu i ke konání zkoušky podle informačního systému.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (17.07.2021)

Předmět Insolvenční právo zahrnuje tato témata:

-        Úvod. Charakteristika oboru. Důvody jeho existence. Vývoj a prameny práva. Základní pojmy. Účel a základní zásady insolvenčního řízení

-        Úpadek. Pojem úpadku. Způsoby jeho řešení: likvidační a sanační. Vynětí z účinnosti zákona.

-        Subjekty insolvenčního řízení: Dvojí role soudu. Účastníci řízení. Insolvenční správce. Věřitelské orgány.

-        Povaha a průběh řízení: Charakteristika řízení. Subsidiarita OSŘ a hlavní odchylky. Insolvenční návrh a jeho účinky. Postup v řízení. Moratorium. Rozhodnutí o úpadku.

-        Věřitelé a uplatnění nároků: Druhy věřitelů. Uplatnění nároku přihláškou. Popření a zjištění nároku. Jiné způsoby uplatnění.

-        Majetková podstata: Pojem a funkce. Rozsah majetkové podstaty. Nakládání s majetkovou podstatou. Neplatnost a neúčinnost právních jednání. Insolvenční incidenční spory.

-        Konkurz a zvláštní likvidační způsoby: Prohlášení konkurzu a jeho účinky. Průběh řízení. Zpeněžení majetkové podstaty. Zrušení konkurzu. Nepatrný konkurz. Úpadek finančních institucí.

-        Sanační způsoby: Druhy a použití. Reorganizace. Návrh na povolení reorganizace. Reorganizační plán. Schválení reorganizačního plánu věřiteli a insolvenčním soudem. Splnění reorganizace - Oddlužení. Návrh na povolení oddlužení. Povolení a schválení oddlužení. Splnění oddlužení.

-        Evropské a mezinárodní úpadkové (insolvenční) právo – Evropské insolvenční nařízení – Evropská úprava řešení úpadku podnikatelů – Základní principy mezinárodního úpadkového práva (řízení)

-        Vybrané daňové aspekty řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení

-        Trestněprávní aspekty řešení úpadku dlužníka: Trestné činy úpadkové dle TrZák. Úloha a postavení státního zastupitelství v insolvenčním řízení.

 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (17.07.2021)

Základní literatura:

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý. Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2018

Ostatní literatura:

1.      SMOLÍK, P.: Oddlužení v právním řádu ČR, C.H. Beck, Praha 2016

2.      ZOULÍK, F.: Vývoj insolvenčního řízení. Právní fórum č. 4/2009

3.      BORK, R.: Einführung in das Insolvenzrecht, 7. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen 2014, ISBN 978-3-16-153153-8.

4.      KADNER GRAZIANO, T. (ed.): A guide to consumer insolvency proceedings in Europe, Northampton, MA: Edgar Elgar Pub., 2019 - online zdroj (Knihovna PF UK)

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

2.      Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

3.      Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

5.      Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: § 62-70

6.      Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém: část VI.

7.      Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník: § 222-6

8.      Vyhláška č. 301/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenčním řízení

9.      Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení

10.   EU Nařízení 2015/848 o insolvenčním řízení

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti podnikatele

2.      Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, náhradě jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

3.      Vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

4.      Vyhláška č. 190/2017 Sb., o platební neschopnosti podnikatele

5.      EU Směrnice 2019/1023 o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html