SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Tax procedure - HOPV0009
Title: Daňové právo procesní
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Mgr. Ondřej Málek
JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0002, HMOD0002
Annotation - Czech
Předmět navazuje a rozšiřuje výklad podávaný o daňovém právu v rámci povinného předmětu Finanční právo II.

Studující absolvováním předmětu získají znalosti o daňovém právu procesním a jeho legislativním zakotvení v právním řádu České republiky, a to jak z pohledu de lege lata, tak i z pohledu de lege ferenda. V rámci obecné části jde o pojem, předmět, subjekty, obsah a prameny daňového práva procesního. Zvláštní část se zaměřuje na jednotlivá stadia a fáze nalézací a platební roviny správy daní.

Studující v průběhu výuky pracují s textem právních předpisů (zejména daňového řádu), naučí se v nich vyhledávat relevantní informace a aplikovat tyto předpisy na skutkový stav. Studující dále používají soudní judikaturu, která je rozebírána při výuce, a řeší konkrétní příklady týkající se správy daní.

Studujícím budou předem zpřístupněny prezentace, komentované prezentace a další podkladové materiály v Moodle.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

Obecná pravidla

1.      Zkouška z předmětu probíhá v systému Moodle. Při hodnocení se zohledňuje i aktivita na výuce.

Písemná zkouška

2.      Předpokladem pro konání zkoušky je absolvování alespoň poloviny výuky z předmětu.

3.      Zkouška se koná ve zkouškovém období letního semestru.

4.      Předmětem zkoušky jsou témata probíraná při výuce v letním semestru.

5.      Při zkoušce bude přístup k těmto právním informačním systémům: Zákony pro lidi, Aspi, Beck online a Codexis.

6.      Zadání je přístupné vždy v termín zkoušky, a to po dobu 1 hodiny a 15 minut.

7.      Časový limit pro vypracování zkoušky je 60 minut – po uplynutí časového limitu se řešení automaticky odešle, řešení lze odeslat i dříve.

8.      Zkouška se skládá z celkem 14 otázek. Jde o otázky typu pravda x nepravda, výběr z několika odpovědí, doplnění chybějících slov a volná odpověď.

9.      Za zkoušku lze získat maximálně 100 bodů.

10.   Za otázky typu pravda x nepravda je možné získat až 2 body, za otázky typu výběr z několika odpovědí a doplnění chybějících slov až 5 bodů a za otázky typu volná odpověď až 10 nebo 25 bodů.

Aktivita

11.   Za aktivitu na výuce lze získat až 10 bodů.

Hodnocení zkoušky

12.   Celkem je možné získat 110 bodů (100 bodů za písemnou zkoušku a 10 za aktivitu).

13.   Hodnocení zkoušky:

Minimální počet bodů

Klasifikace

90

výborně

75

velmi dobře

60

dobře

0

neprospěl/a

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        obecná část daňového práva procesního,

-        principy správy daní a charakter daňového řízení,

-        komunikace při správě daní,

-        řízení a postupy při správě daní,

-        dokazování při správě daní,

-        registrace a nalézací řízení,

-        rozbor aktuální judikatury,

-        právní prostředky ochrany při správě daní,

-        placení daní.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 344 s. ISBN 978-80-7552-935-0.

2.      BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 332. ISBN 978-80-7478-045-5.

3.      Prezentace a komentované prezentace z výuky.

Ostatní literatura:

1.      BAXA, Josef, et al. Daňový řád. Komentář. I. – III. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 800 s. ISBN 978-80-7357-564-9.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

2.      zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní

3.      zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      vyhláška č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní

2.      vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

3.      vyhláška č. 26/2019 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

4.      vyhláška č. 306/2017 Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday19.02.2024Obecná část daňového práva procesníhoprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Monday26.02.2024Principy správy daní a charakter daňového řízeníprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Monday04.03.2024Komunikace při správě daníJUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 
Monday11.03.2024Řízení a postupy při správě daníJUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 
Monday18.03.2024Dokazování při správě daníMgr. Ondřej Málek 
Monday25.03.2024Registrace a nalézací řízení IJUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 
Monday08.04.2024Rozbor vybrané judikatury Iprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Monday15.04.2024Registrace a nalézací řízení IIJUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 
Monday22.04.2024Prostředky ochrany při správě daníprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Monday29.04.2024Rozbor vybrané judikatury IIprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Monday06.05.2024Placení daníJUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html