SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
European Procedural Law - HOPV0004
Title: Evropské právo procesní
Guaranteed by: Department of European Law (22-KEP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Michal Říha, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. David Petrlík, Ph.D.
JUDr. Michal Říha, Ph.D.
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0001, HMOD0001
Annotation - Czech
Cílem předmětu je prohloubení znalostí studentů o Soudním dvoru Evropské unie a jeho judikatury. Studenti budou seznámeni se systémem unijních soudů a jejich pravomocemi, s různými typy řízení, s jednotlivými fázemi řízení a se způsobem rozhodování unijních soudů. Řízení u Soudního dvora EU bude nahlíženo nejen obecným způsobem, ale také z pohledu účastníků řízení či vládního zmocněnce pro zastupování členského státu. Do výuky bude zahrnuta také aplikace unijního práva před vnitrostátními soudy, neboť právě před těmito soudy se většina absolventů právnické fakulty s právem EU setká.

Výuka je vedena interaktivní formou v podobě diskuzí nad rozsudky Soudního dvora EU a jinými studijními materiály, jejichž seznam studenti obdrží. Studenti si tyto materiály před každou hodinou prostudují. Jejich znalost bude vyžadována i v rámci zkoušky.

Studenti se v rámci výuky naučí připravovat a formulovat podání k SDEU a vystupovat v jednáních před unijními soudy. Studenti si rovněž prohloubí své dovednosti získané v rámci předmětů Evropské právo I a Evropské právo II, tj. dále se budou učit vyhledávat, třídit, analyzovat a interpretovat unijní právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné pro řešení právních a jiných problémů spojených s právní praxí. Rovněž bude výuka klást důraz na schopnost identifikace a analýzy právních problémů v konkrétních praktických situacích a schopnost analyzovat, formulovat a prezentovat právní argumenty.

Nejlepší absolventi kurzu budou mít možnost zúčastnit se v letním semestru studijního pobytu u Soudního dvora v Lucemburku, kde se mohou osobně setkat se soudci, generálními advokáty a dalšími osobami zajišťujícími chod tohoto soudu. Mimo jiné se zúčastní i ústních jednání ve vybraných kauzách.
Výuka je zajištěna především odborníky z praxe.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (22.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.     Předmět Evropské právo procesní je zakončen kombinovanou zkouškou, která je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.     Za úspěšné absolvování předmětu student získá 3 kredity.

3.    Hodnocení studentů bude probíhat jednak během semestru, jednak v rámci kombinované zkoušky. Závěrečná známka se bude skládat z těchto částí:

a.            30 %: aktivita při výuce v rámci diskuzí nad studijními materiály.

b.            40% praktický příklad

c.            30% písemný test.

4.     Vyřešení praktického příkladu bude formou open-online-book testu. Studenti tedy mohou v rámci písemné části závěrečné kombinované zkoušky využívat veškeré dostupné zdroje (tj. libovolné právní předpisy, literaturu, popř. i internetové zdroje, online právní systémy atp.). 

5.     Při písemném testu není možné používat žádné právní předpisy ani jiné materiály.

6.     Okruhy k písemné části zkoušky:

1.     Unijní soudní soustava

2.     Průběh řízení před SDEU – písemná část

3.     Průběh řízení před SDEU – ústní část

4.     Rozhodnutí SDEU – druhy, právní moc a vykonatelnost

5.     Opravné prostředky v unijním procesním právu

6.     Řízení o předběžné otázce I – podání předběžné otázky soudem členského státu

7.     Řízení o předběžné otázce II – předmět a průběh řízení před SDEU

8.     Řízení o porušení povinnosti I – předsoudní fáze

9.     Řízení o porušení povinnosti II – soudní fáze

10.   Žaloba na neplatnost a nečinnost

11.   Žaloba na náhradu újmy

12.   Řízení o posudku

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (22.09.2022)
Syllabus - Czech

V rámci výuky předmětu je pozornost věnována těmto tématům:

-        Soudní soustava EU a základní zásady

-        Aplikace unijního práva před vnitrostátními soudy I: zásady unijního právního řádu

-        Aplikace unijního práva před vnitrostátními soudy II: praktická aplikace

-        Řízení o předběžné otázce

-        Přímé žaloby I: žaloba pro nesplnění povinnosti

-        Přímé žaloby II: žaloba na neplatnost, žaloba na nečinnost, námitka nepoužitelnosti

-        Přímé žaloby III. a jiné procesní nástroje:

-              žaloby úředníků

-              žaloba na náhradu škody

-              kasační opravný prostředek a přezkum

-              předběžná opatření

-              mimosoudní řešení: SOLVIT, ochránce práv

-        Průběh řízení

-        Zastupování ČR v řízení o předběžné otázce

-        Zastupování ČR v řízení o porušení povinnosti

-        Zastupování ČR v (ostatních) přímých žalobách

-        Řešení praktických příkladů – písemné vypracování, výsledek bude zohledněn u zkoušky

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      TOMÁŠEK, Michal.; TÝČ, Vladimír a kol.. Právo Evropské unie. 3. vyd. Praha : Leges. 2021. 512 s. 978-80-7502-491-6.

2.      Svoboda, P. Úvod do evropského práva. 6. vydání. 2019.

Ostatní literatura:

Pítrová, L. a kol. Lisabonská smlouva: komentář. 1. vydání. 2010.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Smlouva o fungování EU

2.      Protokol (č. 3) o statutu Soudního dvora Evropské unie

3.      Jednací řád Soudního dvora a Jednací řád Tribunálu

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aHOPV0004x01

Groups of students
M.P.OPV
Tue 10.10.2023 8:00 - 9:30 practicals Soudní soustava EU a základní zásady JUDr. Michal Říha, Ph.D.
Tue 17.10.2023 8:00 - 9:30 practicals Aplikace unijního práva před vnitrostátními soudy I JUDr. David Petrlík, Ph.D.
Tue 24.10.2023 8:00 - 9:30 practicals Řízení o předběžné otázce JUDr. David Petrlík, Ph.D.
Tue 31.10.2023 8:00 - 9:30 practicals Zastupování ČR v řízení o předběžné otázce JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
Tue 07.11.2023 8:00 - 9:30 practicals Aplikace unijního práva před vnitrostátními soudy II JUDr. David Petrlík, Ph.D.
Tue 14.11.2023 8:00 - 9:30 practicals Přímé žaloby I: žaloba na neplatnost JUDr. David Petrlík, Ph.D.
Tue 21.11.2023 8:00 - 9:30 practicals Přímé žaloby II: žaloba pro nesplnění povinnosti JUDr. Michal Říha, Ph.D.
Tue 28.11.2023 8:00 - 9:30 practicals Zastupování ČR v řízení o porušení povinnosti JUDr. David Petrlík, Ph.D.
Tue 05.12.2023 8:00 - 9:30 practicals Přímé žaloby III: další žaloby a procesní nástroje JUDr. David Petrlík, Ph.D.
Tue 12.12.2023 8:00 - 9:30 practicals Zastupování ČR v (ostatních) přímých žalobách JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
Tue 19.12.2023 8:00 - 9:30 practicals Průběh řízení JUDr. David Petrlík, Ph.D.
Tue 02.01.2024 8:00 - 9:30 practicals Vnitrostátní soudy v řízeních před SDEU JUDr. Michal Říha, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html