SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Student Research: Migration law - HDPV0309
Title: SVOČ: Migrační právo
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: you can enroll for the course repeatedly
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0005, HMOD0005
Annotation - Czech
Předmět má za cíl uvést studenty do základů vytváření vědeckých textů. Další informace jsou dostupné na http://svoc.prf.cuni.cz/. Cílem předmětu je podpořit samostatnou tvůrčí vědeckou činnost studentů a přispět ke zdokonalení jejich argumentačních schopností, prezentačních dovedností a odborného písemného projevu. Je založena na otevřenosti, transparentnosti a respektu k obecně přijímaným zásadám vědecké práce. Nový ročník soutěže SVOČ je vyhlášen vždy v prosinci příslušného roku – podrobnosti jsou zveřejněny na výše uvedených webových stránkách.

Tato sekce je zaměřena na výzkum v oblasti migračního práva. Oblast znalostí, které je možné získat, tak zahrnuje témata spojená s právní úpravou migrace (kupříkladu vstup a pobyt cizince na území státu, rodinný život, zajištění, vyhoštění, nelegální/neregulérní migrace), s právní úpravou uprchlictví (azyl, uprchlictví, příchod většího počtu osob, vyloučení z ochrany atd.) či s úpravou bezdomovectví (apatridé).

Studenti se v průběhu práce na SVOČ naučí řadě dovedností, především pak:

- vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy, soudní rozhodnutí a jiné dokumenty,

- analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argument a protiargument,

- používat právní informační systémy,

- provádět výzkum, vymezovat si výzkumné otázky, teze, volit si metodologické přístupy,

- zpracovávat vědecký text.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné: 

- zpracovat a odevzdat soutěžní práci (soutěžní práce musí být původní, tedy vypracovaná samostatně autorem pro potřeby soutěže, příp. lze práci vypracovat ve spoluautorství maximálně dvou soutěžících) 

- obhájit výzkumnou práci při ústní obhajobě v rámci studentské vědecké konference konané v letním semestru příslušného akademického roku v časovém rozmezí stanoveném Radou SVOČ. 

2. Další podrobnosti jsou uvedeny v pravidlech pro příslušný ročník soutěže SVOČ v daném akademickém roce. 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
Syllabus - Czech

Základem předmětu je buď samostatná práce studenta nebo práce pod vedením konzultanta, po jejímž sepsání následuje ústní obhajoba.  

Student si sám zvolí téma, poté provede prvotní výzkum a zvolí si výzkumnou otázku. Pak pokračuje s výzkumem a téma skrze zvolenou metodu zpracovává.  

Po sepsání práce následuje ústní obhajoba, kde student obhajuje svoji práci před komisí složenou z garanta a dalších odborníků na problematiku migrace. 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
Learning resources - Czech
Zdroje pro zpracování tématu jsou odvislé od studentem zvoleného tématu práce, příp. je studentovi doporučí konzultant.   
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html