SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Data Protection - HDPV0170
Title: Ochrana dat
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
JUDr. Jana Soukupová
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0025
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit studenty s právním povahou dat v oblasti informačních technologií, instituty jejich ochrany a následně znalosti aplikovat na analýze reálných příkladů z praxe.

Právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů své osobě a zákaz porušení listovního tajemství a tajemství jiných písemností a záznamů jsou součásti Listiny základních práv a svobod. Ochrana dat je dále zajištěna obecnými i speciálními právními předpisy, jako je občanský zákoník, autorský zákon, trestní zákon, zákon o bankách, nebo zákon o advokacii. Samostatnou kategorií dat jsou osobní údaje, které jsou chráněny prostřednictvím obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů. Data jsou dnes základ většiny procesů; informační a komunikační technologie bez dat jsou pouhou prázdnou infrastrukturou. Osobní údaje pak představují pro řadu subjektů jejich nejvýznamnější hodnotu, proto jim GDPR věnuje náležitou pozornost a porušení zásad jejich ochrany výrazně sankcionuje. Převážná část těchto údajů je dnes uložena na discích počítačů, datových úložištích, či serverech a přístupná například prostřednictvím cloudových služeb. To s sebou samozřejmě přináší nejen příležitosti, ale i hrozby.

Absolvent předmětu by měl být schopen určit, kdy se ochrana dat uplatní, analyzovat rizika při jejich zpracování, zpracovat základní právní dokumenty ohledně ochrany osobních údajů a porozumět vymáhání práv ohledně dat, zejména pak osobních údajů.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Aktivní účast na seminářích (nutná 75% účast na výuce).

2.      Složení závěrečného písemného testu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Data jako předmět právních vztahů, právní předpisy v oblasti ochrany dat

-        Ústavněprávní aspekty ochrany dat

-        Základní pojmy z oblasti dat, osobních údajů, orgány dohledu

-        Právní základy zpracování dat prostřednictvím informačních technologií

-        Práva subjektů údajů a jejich uplatňování se zaměřením na informační technologie

-        Předávání osobních údajů, automatizované zpracování

-        Zpracování prostřednictvím informačních technologií v praxi I

-        Zpracování prostřednictvím informačních technologií v praxi II

-        Zabezpečení zpracování osobních údajů v informačních systémech

-        Aktuální judikatura

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      KUČERA, Z. Úvod do ochrany dat. Fakulta informačních technologií ČVUT. Studijní text, 2021.

2.      MÍŠEK, J. Úvod do ochrany osobních údajů. Fakulta informačních technologií ČVUT. Studijní text, 2021.

3.      Vybraná doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, České národní banky a dalších orgánů.

Ostatní literatura:

1.      LODDER, A.E. et al. Concise European Data Protection, E-Commerce and IT Law. Kluwer Law International B.V., 2017.

2.      LLOYD, I.J. Information Technology Law. 5th edition. Oxford: Oxford University Press, 2017.

3.      MATEJKA, J. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, 2013.

4.      NULÍČEK, M., DONÁT, J., NONNEMANN, F., LICHNOVSKÝ, B., TOMÍŠEK, J. GDPR. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

5.      PATTYNOVÁ, J., SUCHÁNKOVÁ, L., ČERNÝ, J. a kolektiv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Data a soukromí v digitálním světě. Komentář. Praha: Leges, 2018.

6.      ŠIMÍČEK, V., ed. Právo na soukromí. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011.

7.      ŽŮREK, J. Praktický průvodce GDPR. 2. aktualizované vyd. Olomouc: ANAG, 2018.

Základní právní předpisy:

1.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2.      zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

3.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

4.      zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Ostatní právní předpisy:

1.      zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

2.      zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html