SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Professional ethics in legal theory and practice II - HDPV0156
Title: Profesní etika v právní teorii a praxi II
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0020, HMOD0020
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2022)
Předmět navazuje na předmět Profesní etika v právní teorii a praxi I, a to jak obsahem, tak svojí formou. Z obsahového hlediska se předmět věnuje dalším významným profesně-eticky oblastem, pro které však v úvodním předmětu nezbyl, pro jeho časovou omezenost, prostor. Z hlediska formální pak předmět opět nabídne co největší studentské zapojení do jednotlivých lekcí, besedy s odborníky z praxe, řízené diskuse, případové studie, domácí přípravu, samostatnou práci i přehrávání modelových situací.

Studentky a studenti po absolvování předmětu budou nejenom znát základní právní úpravu týkající se jednotlivých právnických povolání (včetně relevantní judikatury), ale budou ji taktéž schopni aplikovat na konkrétní životní situaci. Aplikaci práva přitom budou s to řádně odůvodnit, a to při vědomí možnosti a odůvodnitelnosti alternativních řešení. Své závěry budou studentky a studenti ověřovat především ve vzájemných diskusích. Současně (a chtělo by se říci především) si absolventky a absolventi budou vědomi limitů právní úpravy, a proto svedou při svém rozhodování aplikaci právní úpravy chápat v širším společenském kontextu.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (14.09.2021)

Materiály a dokumenty související s výukou budou zveřejňovány v Moodle. 

V případě bezkontaktní výuky bude probíhat výuka formou online webinářů v čase původních seminářů, a to prostřednictvím Zomm. Link na Zoom místnost bude zveřejněn v Moodle a současně zaslán všem studentům semináře na emailovou adresu uvedenou v IS. 

Ústní část kolokvia v případě nemožnosti jejího konání kontaktně proběhne bezkontaktně prostřednictvím Zoom. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2022)

1. Za úspěšné absolvování předmětu student získá 4 kredity. 

2. Ke kolokviu budou připuštěni studenti a studentky s maximálně 2 absencemi.  

3. Písemná část kolokvia spočívá ve vypracování práce týkající se profesní etiky právníků, kterou studenti a studentky písemně vypracují v podobě seminární práce.  

4. Ústní část kolokvia spočívá ve stručné prezentaci a diskusi s ostatními studenty v semináři, kde studentky a studenti obhájí závěry své práce. 

5. K písemné části kolokvia: Vaším úkolem bude vytvořit tříčlenný tým a v něm do podoby seminární práce zpracovat vybrané profesně etické téma. Smyslem práce je důkladné zpracování jednoho vybraného tématu (za využití literatury tuzemské i zahraniční, rozhodnutí příslušných orgánů apod.), nikoli povšechné zmapování mnoha témat. Práci odevzdávejte prostřednictvím platformy Moodle. 

6. K ústní části kolokvia: Vaším úkolem bude představit a stručně obhájit závěry seminární práce na posledním semináři.  

7. U obou částí kolokvia je možné používat veškeré právní předpisy uvedené výše, odborné i další relevantní zdroje. U ústní části kolokvia je možné používat písemné vypracování seminární práce.  

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2022)

V rámci výuky bude pozornost věnována tématům vybraným znásledujícího výčtu, a to spřihlédnutím k současnému dění v oboru. S aktuálním sylabem budou studenti a studentky seznámeni na prvním semináři.  

- Úvod do profesní etiky  

- Etické kodexy 

- Socializace v právnických profesích 

- Projevy soudce v médiích a soudce na sociálních sítích 

- (Soudcovský) decision making 

- Soudce a profesní etika host z justice 

- Profesní etika advokátů institucionální zakotvení, práva a povinnosti 

- Vztah klient advokát  

- Pro bono 

- Zneužití práva při výkonu advokacie 

- Povinnosti advokáta ke klientům a soudu 

- Advokát a profesní etika host zadvokacie 

- Budoucnost advokacie  

- Profesní etika státních zástupců institucionální zakotvení, práva a povinnosti 

- Státní zástupce a profesní etika – host ze státního zastupitelství 

- Profesní sliby a právníci 

- Prezentace seminárních prací 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2022)

Základní literatura: 

1. HAPLA, Martin a Tomáš FRIEDEL. Profesní etika právníků. Brno: Nugis Finem Publishing, 2022. 335 s.  

2. MOLITERNO, James E., PATON, P.D. Globální problémy profesní etiky právníků. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 212 s. 

3. KRSKOVÁ, Alexandra. Etické desatoro začínajúceho advokáta: (vademecum profesijnej etiky). Bratislava: Iura Edition, 2008. 282 str. 

4. ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994. 292 str. 

 Ostatní literatura: 

1. OAKLEY, Justin a Dean COCKING. Virtue Ethics and Professional Roles. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 204 str. 

2. PARKER, Christine a Adrian EVANS. Inside Lawyers' Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 288 str. 

3. SUSSKIND, Richard E. Tomorrow's Lawyers: an Introduction to Your Future. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013. 180 str. 

4. BALÍK, Stanislav a kol. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Česká advokátní komora, 2009. 271 str. 

5. MARŠÁLEK, Pavel. Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008. 258 str. 

Odkazy na další literaturu (včetně literatury beletristické) budou studentkám a studentům poskytnuty k jednotlivým seminářům prostřednictvím platformy Moodle. Seminární literatura bude rozdělena na základní a doporučenou. Znalost základní literatury bude na seminářích předpokládána. 

Základní právní předpisy: 

1. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 

2. Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 

3. Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství 

4. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii 

5. Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 

Ostatní právní předpisy:  

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex) 

Související judikatura  

1. Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 39/08 ze dne 6. 10. 2010. 

2. Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/02 ze dne 18. 6. 2002 

Dále vybraná judikatura orgánů s kárnou pravomocí, na kterou budou studentky a studenti upozorněni v průběhu jednotlivých seminářů.  

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html