SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
International Asylum Law Moot Court - HDPV0132
Title: Simulovaný soud z mezinárodního azylového práva
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Incompatibility : HP0681, HV1610
Is incompatible with: HV1610
In complex pre-requisite: HMOD0005, HMOD0005
Annotation - Czech
Cílem předmětu je získat znalosti a dovednosti skrze praktickou simulaci. Účastí v něm se studenti zapojí do práce v rámci simulovaného soudního řízení (moot court) v oblasti azylového práva. Studentům je od počátku známý fiktivní případ, k němuž v průběhu semestru nejprve sepisují písemné podání za stát i za žadatele, posléze si nacvičují ústní vystoupení před simulovaným soudem a toto ústní vystoupení nakonec absolvují před porotou složenou z externích spolupracovníků fakulty z akademické půdy i praxe. Práce na případu probíhá ve dvojicích, nejvyšší možný počet v předmětu jsou dvě dvojice (s výjimkou let, kdy se studenti účastní zahraničních moot courts). Studenti pracují pod vedením kouče, který je v případě zájmu zajištěn garantkou předmětu. Setkávají se mimo rámec pravidelných seminářů, v termínech a časech podle dohody kouče a studentů. Vyhlášení předmětu je závislé na vyhlášení soutěže pro daný rok.

Oblast teoretických znalostí, které student získá, je vymezena azylovým právem Evropské unie a mezinárodním uprchlickým právem. Důležitou součástí je zpětná vazba ke znalostem a k dovednostem, kterou student získává po závěrečném simulovaném jednání.

Předmět klade důraz na rozvíjení praktických dovedností studenta, a to zejména:

- schopnost v debatě formulovat a prezentovat ústně i písemně (nejen právní) argumenty a protiargumenty,

- rozvíjení rétorických dovedností a vystupování v diskusi,

- rozvíjení schopnosti studenta analyzovat a interpretovat právní normy,

- práce v týmu,

- schopnost vyjednávání.

Pro zapsání předmětu je žádoucí, aby měl student absolvované předměty Azylové a uprchlické právo, Mezinárodní právo veřejné I a Mezinárodní právo veřejné II.

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (12.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1. Kolokvium spočívá v ústním jednáním před simulovaným soudem. 

2. Podkladem pro splnění kolokvia je sepsání podání, jeho ústní prezentace a průběžná práce vtýmu. 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (12.09.2022)
Syllabus - Czech

V průběhu měsíců února až dubna studenti pracují ve dvojicích pod vedením kouče, sepisují memoranda (podání), získávají zpětnou vazbu, pak ústně prezentují. Mezi probíraná témata v rámci zpětné vazby poskytované v předmětu patří: 

- mezinárodní a evropské právo, 

- judikatura ESLP, SDEU, 

- struktura právního argumentu,  

- přesvědčivost (potažmo způsoby) prezentace, 

- způsoby ústní argumentace. 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (12.09.2022)
Registration requirements - Czech

V roce 2023 zatím nemáme informace o konání kursu, jakmile je obdržíme, tak vše vyhlásíme skrze webové stránky PF UK a sociální sítě.

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (19.01.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura: 

1. HATHAWAY, J. C. The Rights of Refugees under International Law. Cambridge University Press. 2005. 

2. GOODWIN-GILL, G. S., MCADAM, J. The Refugee in international Law. Oxford University Press. 2007. 

3. HONUSKOVÁ, V. Evropské uprchlické právo na rozcestí. Jurisprudence. 2016. 2/2016. 7–17. 

4. TOMOSZEK, M., KOPA, M., ADAMEOVÁ, Z. Moot Court ve výuce práva. Metodická příručka pro studenty i pedagogy. Olomouc 2012. 

5. KEE, Ch. The Art of Argument, Cambridge University Press, 2012. 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951, publ. pod č. 208/1993 Sb., 

2. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, publ. pod č. 209/1992 Sb., 

3. příručka UNHCR k postupům a kritériím pro určování pro určování právního postavení uprchlíků,  

4. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 (kvalifikační směrnice),  

5. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013 (Dublin III),  

6. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU z roku 2013 (procedurální směrnice). 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (12.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html