SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Spring off-site workshop in constitutional law - HDPV0013
Title: Jarní výjezdní seminář z ústavního práva
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/50, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0019, HMOD0019
Annotation - Czech
Předmět je určen pro studenty všech ročníků Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, státovědu, politologii či politickou a právní filosofii a představuje jedinečnou příležitost vyzkoušet si vědeckou tvůrčí činnost v celé její šíři – od výběru tématu práce a vypracování abstraktu přes zpracování daného tématu a sepsání odborného příspěvku až po jeho presentaci kolegům z akademické obce či publikaci v odborném sborníku.

V rámci výjezdního semináře se studenti praktickou formou naučí zejména základům vědecké práce a akademického psaní, včetně presentace vlastních výstupů před odborným publikem.

Přihlašování na seminář neprobíhá v SISu, avšak formou zaslání anotace příspěvku v délce nejméně 1,800 znaků, ve které student formuluje svou představu zpracování daného tématu, včetně stručného náčrtu jeho zamýšleného obsahu, a přehled relevantní literatury. Vzhledem k zájmu každoročně převyšujícímu kapacitní možnosti výjezdního semináře probíhá výběr studentů právě na základě zaslaných anotací. Při výběru je rozhodující kvalita, nikoli pořadí, v jakém byla anotace zaslána. Tematický překryv anotací není důvodem k vyřazení, nýbrž je řešen tematickou koordinací příspěvků ze strany garantů.

Zájemci o účast na semináři mohou požádat garanty o pomoc s výběrem tématu, relevantní literatury i se samotnou přípravou příspěvku.

Se seminárními pracemi lze též soutěžit ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) a nejlepší práce jsou každoročně vydávány v odborném sborníku.

Call for Papers nadcházejícího ročníku výjezdního semináře je zveřejňován na internetových stránkách Právnické fakulty UK obvykle již v průběhu prosince.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1. Kolokvium zahrnuje písemnou a ústní část.  

2. Písemná část kolokvia sestává z vypracování odborného příspěvku na vybrané téma, jež podléhá předchozímu schválení garantem předmětu. Příspěvek musí být v rozsahu 14,400 až 36,000 znaků včetně poznámek pod čarou (tedy 8 až 30 normostran) a dostát standardům odborné práce (tj. zejména členění textu do kapitol, řádná citace a zdrojování). Termín pro zaslání příspěvku je každoročně zveřejňován na internetových stránkách Právnické fakulty UK v rámci Call for Papers na daný ročník výjezdního semináře z ústavního práva. 

3. Ústní část kolokvia probíhá v rámci výjezdního semináře formou prezentace napsané práce v délce nepřesahující 15 minut a aktivní účastí studenta v navazující diskusi o zpracovaných tématech. 

4. U písemné části kolokvia je možné používat právní předpisy a jiné zdroje. 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Syllabus - Czech

Každý ročník je zastřešen odlišným právně-politologickým fenoménem, a tedy i jednotlivá témata příspěvků se každý rok liší. Zaměření nadcházejícího ročníku je vyhlašováno v rámci Call for Papers na internetových stránkách Právnické fakulty UK 

Tematické zaměření předchozích ročníků: 

2006: Volební systémy a volební právo 

2007: Parlamentarismus 

2008: Hlava státu 

2009: Ústavní soudnictví 

2010: Volební právo a formy přímé demokracie 

2011: Parlamenty – funkce, kultura, procedury, vztah k dalším orgánům 

2012: Vláda, státní správa, samospráva, nezávislé orgány 

2013: Stýkání a potýkání ústavního, mezinárodního a evropského práva 

2014: Rovnost a zákaz diskriminace 

2015: Ústavní teorie  

2016: Ústavní právo a ekonomie 

2017: Omezování svobod z důvodu veřejného zájmu 

2018: Parlament a parlamentarismus 

2019: Ústava a policy: Ústavní obsahové limity stanovování státní politiky 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Registration requirements - Czech

Zápis probíhá mimo SIS!!!

Last update: Antoš Marek, doc. JUDr. PhDr., Ph.D., LL.M. (08.02.2021)
Learning resources - Czech

Základní literatura: 

Základní literatura je odvislá od zvoleného tématu a liší se student od studenta. V případě zájmu studenta je však garant hotov pomoci s jejím výběrem. 

Níže uvedená literatura je tedy charakteru spíše přehledového: 

1. Antoš, M.: Principy voleb v České republice, Praha 2008 

2. Bahýľová, L.; Filip, J.; Molek, P.; Podhrázký, M.; Suchánek, R.; Šimíček, V.; Vyhnánek, L.: Ústava České republiky. Komentář, Praha 2010 

3. Bartoň, M. a kol.: Základní práva, Praha 2016 

4. Bobek, M.; Boučková, P.; Kühn, Z. (ed.): Rovnost a diskriminace, Praha 2007 

5. Dorsen; Rosenfeld; Sajó; Baer: Comparative Constitutionalism: Cases and Materials, St. Paul 2010 

6. Filip, J.: Ústavní právo České republiky, 4. vydání, Brno 2003 

7. Gerloch, A.; Kysela, J. (eds.): 20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed, Praha 2013 

8. Ginsburg; Dixon (ed.): Comparative Constitutional Law, Cheltenham, 2011 

9. Holländer, P.: Základy všeobecné státovědy, 2. vydání, Plzeň 2009 

10. Klokočka, V.: Ústavní systémy evropských států, 2. vydání, Praha 2006 

11. Kmec, J.; Kosař, D.; Kratochvíl, J.; Bobek, M.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, Praha 2012 

12. Kortmann; Fleuren; Voermans (ed.): Constitutional Law of 10 EU Member States: The 2004 Enlargement, Deventer 2006 

13. Kosař, D.; Vyhnánek, L.; Kühn, Z.; Antoš, M.: Ústavní právo. Casebook, Praha 2015 

14. Kysela, J.: Ústava mezi právem a politikou. Uvedení do ústavní teorie, Praha 2014 

15. Molek, P.: Právo na spravedlivý proces, Praha 2012 

16. Molek, P.: Politická práva, Praha 2014 

17. Molek, P.: Základní práva. Sv. 1. Důstojnost, Praha 2017 

18. Ondřejek, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha 2012 

19. Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky, 2. vydání, Praha 2015 

20. Prakke; Kortmann (ed.): Constitutional Law of 15 EU Member States, Deventer 2004 

21. Rosenfeld, M.; Sajó, A (ed.): The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford 2012 

22. Rychetský, P.; Langášek, T.; Herc, T.; Mlsna, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář, Praha 2015 

23. Sládeček, V.; Mikule, V.; Suchánek, R.; Syllová, J.: Ústava ČR. Komentář, 2. vydání, Praha 2016 

24. Tushnet; Fleiner; Saunders (ed.): Routledge Handbook of Constitutional Law, London 2013 

25. Wagnerová, E. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář, Praha 2012 

26. Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 4. vydání, Praha 2018 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html