SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basics of the Didactics of Law I - HD128
Title: Základy didaktiky práva I
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 12/0, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Is co-requisite for: HD129
Annotation - Czech
Do doktorského studijního programu, a zejména pak do jeho prezenční formy, nastupují absolventi magisterského právnického programu, kteří uvažují o akademické dráze. Jejich budoucnost tak bude nerozlučně spjata nejen s vědeckým bádáním, ale taktéž s předáváním svých znalostí a dovedností – s výukou. To platí i pro ty uchazeče o titul Ph.D., kteří v budoucnosti na univerzitě působit nechtějí. Přinejmenším v rámci svého doktorského studia totiž řada z nich bude vyučovat semináře pro pregraduální studující. Odborné předpoklady pro výuku získali díky svým pregraduálním studiím a dále je prohlubují v rámci přípravy svých dizertačních prací.

Cílem tohoto předmětu je nabídnout základní vhled do didaktiky práva a rozvíjet pedagogické dovednosti studujících. Kurzem získané dovednosti a znalosti pomohou studujícím lépe naplánovat, odvést i reflektovat svoji výuku. Budeme se věnovat tomu, jak poznat kvalitní výuku, jak efektivně vést přednášky a semináře, jak je plánovat, jak pracovat s hodnocením a zpětnou vazbou, jak studující motivovat, ve výuce aktivizovat a jak vůbec vytvořit prostředí, ve kterém se jim bude dobře učit. A jak to dělat udržitelně, tj. tak, aby nám to po několika letech (nebo i dřív) nepřerostlo přes hlavu. Budeme řešit konkrétní situace z výuky, bude prostor pokládat vlastní otázky a společně na ně hledat odpovědi. Cílem není procházet teoretické pedagogické poznatky a teorie, ale získat prakticky upotřebitelné informace a osvojit si dovednosti, které studujícím pomohou kvalitně vyučovat, ať už s výukou začali, nebo je teprve čeká.

Po absolvování předmětu budou studující schopni:
– vysvětlit základní principy kvalitní výuky a evidence-based přístupů ve vzdělávání a vyvodit z nich důsledky pro svou výuku
– naplánovat svou výuku i celý kurz a své plány dále vylepšovat
– použít konkrétní nástroje pro efektivní přípravu i vedení svých hodin
– reflektovat způsob své vlastní výuky
– uvést příklady několika typů motivace a použít konkrétní nástroje pro motivování a aktivování studujících
– použít a reflektovat vybrané výukové metody a strategie, včetně těch na podporu aktivního učení
– zdůvodnit důležitost růstového myšlení, bezpečného prostředí pro učení a respektující komunikace
– vysvětlit principy efektivního učení, fungování pozornosti a paměti a použít příklady efektivního dotazování
– použít postupy, které jim umožní podporovat aktivní účast všech studujících ve výuce a porozumět tomu, proč je to důležité
– formulovat vlastní otázky a témata a společně s kolegy na ně hledat odpovědi
– odejít z kurzu s posíleným učitelským sebevědomím a sebedůvěrou.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

1.      Účastnit se většiny výuky, případně svoji absenci po domluvě s vyučujícím náležitým způsobem nahradit.

2.      Aktivně se účastnit debat na seminářích.

3.      Připravit si plán jedné své hodiny a její část (cca 7 minut) předvést před ostatními formou microteaching. Na své vystoupení dostane od vyučujícího a ostatních účastníků zpětnou vazbu. Zpětná vazba se bude zaměřovat na silné stránky připravené hodiny a zároveň bude hledat prostor pro další zlepšení.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Syllabus - Czech

V rámci předmětu Základy didaktiky práva I budeme postupně procházet témata uvedená v anotaci předmětu. Jejich pořadí společně stanovíme na začátku prvního setkání. Čekají nás celkově 3 setkání, každé v délce 5 hodin.

Na první setkání si prosím promyslete odpovědi na následující otázky:

–       Proč jste si tento předmět zapsali?

–       Co vás láká a co děsí na představě, že budete vést vlastní seminář?

–       Podle čeho poznáte dobrého učitele? Setkali jste se s takovým (kdykoli v předchozím studiu)?

–       Jakým učitelem byste chtěli být? Na co chcete ve své výuce klást důraz?

–       Proč má podle vás smysl dobře vyučovat?

Na třetí setkání si každý připraví plán jedné své hodiny, ze které kus předvede před ostatními (formu microteaching). Na své vystoupení dostane od vyučujícího a ostatních účastníků zpětnou vazbu. Zpětná vazba se bude zaměřovat na silné stránky připravené hodiny a zároveň bude hledat prostor pro další zlepšení. Ve zbývajícím čase bude prostor na probírání navazujících právně didaktických témat, případně individuální konzultace.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.

Ostatní literatura:

1.         BROWN, Peter C., Henry L. ROEDIGER a Mark A. MCDANIEL. Nauč se to!: jak se s pomocí vědy efektivněji učit a více si pamatovat. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017.

2.         DRASLAROVÁ, H., FRIEDEL, T., URBAN, M. (eds.). Jak učit o právu? A. Sborník ukázkových plánů hodin. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

3.         DRASLAROVÁ, H., FRIEDEL, T., URBAN, M. (eds.). Jak učit o právu? B. Přílohy k ukázkovým plánům hodin. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

4.         DWECK, Carol S. Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017.

5.         SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.

6.         URBAN, M. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013.

7.         URBAN, Michal a kol. Moot court ve výuce práva. Praha: nakladatelství Kosová Eliška – MAKEdetail, 2014. (dostupné na: http://streetlaw.eu/wp-content/uploads/moot-court-ve-vyuce-prava-prakticky-pruvodce.pdf)

8.         AMBROSE, S. A. How learning works: seven research-based principles for smart teaching (1st ed.). Jossey-Bass, 2010.

9.         BIGGS, J., & TANG, C. Teaching for quality learning at university: what the student does (4th ed.). Society for Research into Higher Education & Open University Press. 2011

10.     ROHLÍKOVÁ, L., & VEVODOVÁ, J. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Grada, 2012.

11.     van DIJK, E. E., van TARTWIJK, J., van der SCHAAF, M. F., & KLUITMANS, M. What makes an expert university teacher? A systematic review and synthesis of frameworks for teacher expertise in higher education. Educational Research Review, 31, 2020.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html