SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Academic writing and the foundations of academic work - HD119
Title: Akademické psaní a základy akademického řemesla
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:30/0, --- [HS]
summer s.:30/0, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English, Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
Sven Hoeppner, M.Sc., LL.M., Ph.D.
JUDr. Jan Komárek, D.Phil., LL.M.
JUDr. Martin Košatka
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
Annotation - Czech
Absolvent předmětu:

1. si ujasní, zda opravdu chce psát disertační práci a věnovat se výzkumu, k čemuž mu předmět poskytne dostatek informací a nástrojů. Pokud si odpoví kladně, získá větší jistotu v tom, čeho, jak a s pomocí koho chce ve svém studiu dosáhnout;
2. dokáže stručně představit základy svého dizertačního projektu a obdrží od ostatních studujících a/nebo vyučujících zpětnou vazbu;
3. osvojí si základy metodologie právního výzkumu;
4. projde procesem přípravy detailního plánu toho, co chce v rámci svého doktorského výzkumu dělat a na konci prvního roku tento plán předloží;
5. seznámí se se základy akademického života a akademického řemesla.

Výsledkem tohoto dvousemestrálního kurzu bude předložení detailního disertačního plánu (tzv. „červencové zprávy“, neboť termín odevzdání bude do konce července), ve kterém studující podrobně rozebere současné poznání (což často bude sloužit jako první kapitola disertace) a představí, jak v dalších třech letech chce toto poznání posunout dále. Na začátku kurzu studující obdrží vzor takového plánu.
Last update: Urban Michal, JUDr. Mgr., Ph.D. (11.10.2023)
Teaching methods - Czech

Veškeré podklady k výuce jsou zahrnuty v Moodle kurzu předmětu.

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (22.01.2024)
Requirements to the exam - Czech

1. Docházka (povolená je 1 absence v rámci okruhu I., u okruhu II. je třeba absolvovat všechny specializační kurzy, které si student zvolí, okruh III. je dobrovolný, je třeba absolvovat alespoň 2 setkání support group).
2. Prezentace (předběžné) červencové zprávy na setkání support group (tzv. „první malá obhajoba“).
3. Odevzdat červencovou zprávu (do konce července) přes Moodle.

 

Last update: Hrachovcová Kristýna (23.10.2023)
Syllabus - Czech

A — Kurzu předchází: Mám vůbec jít na doktorát? Bude zveřejněno od 2024.

V druhé půlce března, případně počátkem dubna předchozího akademického roku (tj. několik týdnů před podáním přihlášky do doktorského studia) bude uchazečům o doktorské studium zpřístupněno video, resp. stránka s více videi, která budou pojednávat o smyslu doktorského studia. Na jejich základě bude uchazeč lépe schopný odhadnout, zda je vhodným kandidátem pro doktorské studium, tj. zda má smysl přihlášku vůbec podávat (co do očekávání stran toho, jak studium vypadá a co obnáší psaní dizertační práce). Videa mu také pomohou lépe zformulovat dizertační projekt, který přikládá k přihlášce do studijního programu. Studujícím bude silně doporučeno, aby se na videa v rámci procesu psaní svého dizertačního projektu podívali.

Jednotlivá videa:

1.      Proč se hlásit na doktorské studium a co od studia a vědecké práce očekávat?

2.         Vystoupení proděkana pro doktorské studium (Jakub Handrlica) – mj. i s náležitostmi studia (jaké předměty je třeba v rámci studia splnit, jak má být dizertační práce dlouhá…) a upozorněním, že možná jejich představu o psaní a studiu více naplňuje složení státní rigorózní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce

3.         Vystoupení děkana fakulty (Radim Boháč) – např. vyjasnění rozdílu mezi akademickými pracovníky, vědeckým pracovníky a lektory (tj. že ne každý, kdo na fakultě chce učit, musí studovat doktorské studium)

4.      Některý z nedávných absolventů či doktorandů

 

 

B — I. okruh: Úvod do výzkumu v právu a strukturování doktorského studia

Cíl: Získat základní vhled do akademického psaní a řemesla právního výzkumu.

Rozsah: 4 tříhodinové bloky

Čas: říjen-listopad

Způsob výuky: Interaktivní přednášky s následnou diskuzí

1. přednáška: Co je to věda a výzkum. Co dělá vědu vědou? Je právo „věda“? Teorie poznání – zkoumání, poznání, ideologie; věda a řemeslo; zkoumání vs. výzkum v právu a v jiných společenských vědách. Proč psát (a proč nepsat) doktorát v právu? Co čekat od doktorského studia? (prof. Jan Komárek)

2. přednáška: Možné přístupy a metody výzkumu. Základní představení jednotlivých možných přístupů k právnímu výzkumu. Doktrinální a analytický výzkum, kvalitativní a kvantitativní výzkum. Právo v kontextu, normativní kritika práva, přístupy právo a něco, empirický a kvantitativní výzkum, (post)kritické teorie a kritiky práva. (dr. Jakub Drápal)

3. přednáška: Jak vypadá dobrá výzkumná otázka a projekt? Od myšlenky k provedení, typy výzkumných projektů. Výběr tématu, jeho vymezení. Definice výzkumné otázky/hypotézy, minimum vymezení projektu: co, jak a proč. Vhodné a nevhodné výzkumné otázky, konkrétní příklady výzkumných projektů různých typů a jejich problémy. Změna, zpřesnění, posun projektu, klasické nedostatky a problémy při vymezování projektu. V rámci této přednášky bude představen ukázkový detailní disertační plán (červencová zpráva) a bude vysvětleno, co bude výstupem celého kurzu a jak se k němu dostat. Výše uvedená témata budou demonstrována na vzorovém projektu – jak se vyvíjel od myšlenky až k hotové dizertaci. (prof. Jan Komárek)

4. přednáška: Kritické zhodnocení dosavadního poznání v relevantní oblasti práva. Kde hledat předchozí výzkumy a jak sepsat přehled literatury? Jak vymezit svůj projekt v kontextu existujícího poznání? (dr. Jakub Drápal)

C — II. Okruh: Specializované metodologické kurzy

Cíl: Získat pokročilejší znalosti ohledně vybraných metod právního výzkumu a dokázat je základním způsobem použít.

Rozsah: 1–3 cca tříhodinová setkání (dle volby vyučujícího)

Čas: listopad–únor

Způsob výuky: co nejvíce prakticky orientované (lze např. první setkání věnovat teorii a další praxi)

Splnění tohoto okruhu: Povinnost absolvovat dva z nabízených specializovaných kurzů, studující interní formy mají silně doporučeno absolvovat alespoň tři.

Předběžný seznam kurzů a jejich vyučující:

1.      Komparativní metoda

2.      Obsahová analýza

3.      Rozhovory s experty

4.      Dotazníky

5.      Statistika pro právníky a Empirical Legal Studies (již na PF UK vyučováno jako předměty Statistika pro právníky a Empirical Legal Studies, studující si předmět splní společně se studujícími magisterského studia už v zimním semestru)

6.      Kritické přístupy k právu (způsoby, jak k právu přistupují a jaké metody výzkumu používají v rámci těchto přístupů)

7.      Law and Economics (přístupy, nikoli primárně metody)

8.      Doktrinální výzkum (aneb jak obstát ve světě vědy, aniž bych používal data)

D — III. Okruh: Úvod do akademické práce

Cíl: Seznámit studující se základy „akademického provozu“ a akademického řemesla.

Rozsah: 5 cca dvouhodinových setkání (přednášky s následnou diskuzí)

Čas: říjen (bod 1.), další pak březen–duben

Způsob výuky: Přednáška s následnými dotazy (pro všechny studující najednou)

Obsah:

1.      Jak administrativně projít doktorátem? Jak si připravit individuální studijní plán? Co je náplní práce studujícího doktorského studia? – na samém začátku studia, ideálně již první či druhý týden v říjnu

2.      Citování a etika vědecké práce, citační programy a jejich efektivní používání

3.      Konference – jak si vybrat tu správnou, jak na ni získat prostředky a jak si přichystat dobré vystoupení či poster?

4.      Jak a kde publikovat; jak vybrat správný časopis, jak probíhá recenzní řízení; otevřená věda

5.      Hodnocení a financování vědy (zaměření na granty dostupné pro studující v doktorském programu)

6.      Zahraniční výjezdy a pobyty v zahraničí

E — Průběžné semináře pro menší skupiny studujících (tzv. support groups)

Rozsah: 3 dvou až tří hodinová setkání během celého roku

Velikost skupiny: max. 10 studujících

Setkání support groups budou probíhat v návaznosti na jednotlivé části tohoto kurzu; předpokládaný harmonogram (uskuteční se minimálně 3 setkání):

1.         Po skončení I. okruhu (říjen/listopad): Jak reálně doktorát zvládnout? Kolik času mu věnovat? Zvládnu to po nocích a dovolených? Jak plánovat doktorát? Je mi cokoli z toho, co bylo součástí I. okruhu, nejasné a potřebuji to ještě více prodiskutovat?

2.         Po skončení II. a III. okruhu (únor–duben): Prodiskutování témat z II. a III. okruhu, první prezentace upravených disertačních projektů (budoucích červencových zpráv), dotazy k červencovým zprávám.

3.         Můj doktorát v deseti minutách (květen–červen): všichni studující stručně odprezentují svůj upravený projekt (pokud to již neudělali na předchozím setkání).

F — Možná pokračování kurzu

Po zakončení předmětu může fakultativně navazovat v průběhu září „první velká obhajoba“ detailního disertačního plánu před školitelem, případně např. na vědeckém/doktorského semináři katedry (před ostatními studujícími doktorského studia a vyučujícími), která by mohla být součástí předmětu týkajícího se teoretických a metodologických základů příslušného právního odvětví.

Výsledek „první velké obhajoby“ by mohl vést k úpravě individuálního studijního plánu (včetně možné změny názvu dizertační práce) či k rozhodnutí ohledně hodnocení studia.

Last update: Urban Michal, JUDr. Mgr., Ph.D. (11.10.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1. COTTRELL, Stella. The Study Skills Handbook. Palgrave Macmillan. 3. 2008. 360. 978-0230573055.

2. ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František, SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha: 1999. 255. 80-85927-69-1.

3. KNAPP, Viktor. Vědecká propedeutika pro právníky. 3. Praha: 2003. 233. 80-86432-54-8.

4. BOBEK, Michal; KÜHN, Zdeněk. Judikatura a právní argumentace. Auditorium, 2013.

5. ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: 2007. 212. 978-80-86429-40-3.

6. VOLOKH, Eugene. Academic Legal Writing: Law Review Articles Student Notes. Seminar Papers and Getting on Law Review. 4. 2010. 411. 978-1599417509.

7. WEBLEY, Lisa. Legal Writing. 2. Londýn: 2009. 151. 978-0415491914.

8. ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: 2009. 160. 978-80-7201-779-9.

9. GARNER, Bryan. Právní psaní srozumitelným jazykem. Brno: 2021.

10. Jurisprudence 2016/6.

Last update: Urban Michal, JUDr. Mgr., Ph.D. (09.08.2022)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Wednesday11.10.2023Jak administrativně projít doktorátem? Jak si připravit individuální studijní plán? Co je náplní práce studenta doktorského studia? (prof. Jakub Handrlica, JUDr. Michal Urban)  
Tuesday24.10.2023JUDr. Jan Komárek, D.Phil., LL.M. 
Friday03.11.2023JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D. 
Tuesday07.11.2023Thinking like an academic. Jak vědecky přemýšlet? Jak číst a psát odborné texty?JUDr. PhDr. Filip Horák, Ph.D. 
Tuesday14.11.2023JUDr. Jan Komárek, D.Phil., LL.M. 
Friday24.11.2023JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html