SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin Language for Pharmacists - GF011
Title: Latina pro farmaceuty
Guaranteed by: Section of Foreign Languages (16-16250)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
summer s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:0/28, C [HS]
summer s.:0/14, C+Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / 324 (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (F + ZB,prez.)
Old code: F011
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Renáta Divišová
Classification: Philology > Latin
Annotation - Czech
Výuka latina umožňuje studentům farmacie získat základní znalosti latinské gramatiky a slovní zásoby, které jsou potřebné k pochopení odborné farmaceutické a lékařské terminologie, včetně psaní receptů. Osvojené poznatky mají posluchačům umožnit lépe zvládat odborné disciplíny a poskytnout jim širší rozhled v daných oblastech. Výuka respektuje skutečnost, že většina studentů latinu na střední škole neabsolvovala. Postupuje se však rychle, a vzhledem k časové dotaci kurzu se počítá se samostatnou prací studentů i mimo vyučovací hodiny.
Last update: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Course completion requirements - Czech

 

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu Latina pro farmaceuty je aktivní (80%) účast na seminářích a na konci každého semestru úspěšné zvládnutí písemného testu (70%). Test prověřuje znalost probrané gramatiky a odborné terminologie.

 

 

Last update: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Literature - Czech

Povinná:

 • Kunešová, Květuše. Latina pro farmaceuty - učebnice pro posluchače oborů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika. Praha: Karolinum, 2013, 195 s. ISBN 978-80-246-2346-7.
 • Kábrt, Jan, Kábrt, Jan. Lexicon medicum. Praha: Galén, 2004, 1136 s. ISBN 80-7262-235-8.

Doporučená:

 • Kábrt, Jan. Latinsko-český slovník. Praha: Leda, 2000, 575 s. ISBN 80-85927-82-9.
 • Panhuis, Dirk. Gramatika latiny. Praha: Academia, 2014, 281 s. ISBN 978-80-200-2335-3.
 • Quitt, Zdeněk, Kucharský, Pavel. Česko-latinský slovník. starověké a současné latiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 901 s. ISBN 80-04-1.
 • . . In . Český lékopis . Praha: Grada, 2017, s. -. ISBN 978-80-271-0550-7..
 • . . In . Český lékopis 2017. Doplňky 2018 - 2023. . Praha: Grada, , s. -. ISBN ..

Last update: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Syllabus - Czech

Zimní semestr

a.

 • Výslovnost latiny, přízvuk a délka slabik
 • Úvod do studia latiny, jmenný a slovesný systém
 • Substantiva 1. - 5. deklinace
 • Časování pravidelných sloves (1.- 4. konjugace ? indikativ a infinitiv přítomného času, imperativ), některá nepravidelná slovesa: esse, posse
 • Adjektiva 1.a 2.deklinace, adjektiva 3.deklinace, stupňování adjektiv
 • Tvoření adverbií, stupňování adverbií
 • Číslovky (zejména číslovky základní a řadové, rámcově číslovky násobné a podílné)

b.

 • Recepturní fráze I a jejich zkratky
 • Názvy vybraných léčivých rostlin
 • Přehled nejdůležitějších remedií
 • Druhy a formy léčivých prostředků I

Letní semestr

a.

 • Konjunktiv přítomného času pravidelných a nepravidelných (probraných) sloves
 • Sloveso fio, fieri a jeho tvary v přítomném čase
 • Přecházení řeckých slov do latiny
 • Skloňování substantiv řeckého původu podle latinských deklinací a jejich odchylky
 • Odvozování a skládání slov v latině
 • Odvozování a skládání slov řeckého původu, hybridy

b.

 • Recepturní fráze II a jejich zkratky
 • Druhy a formy léčivých prostředků II
 • Vybrané termíny z anatomického názvosloví
 • Lékařský předpis a jeho struktura z jazykového hlediska (zápis, čtení)
Last update: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Learning resources - Czech

Studijní opory

E- learning Moodle:  Latina pro Studijní program farmacie

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5537

Last update: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Teaching methods - Czech

Seminář

Kurz se realizuje jako jeden dvouhodinový seminář týdně v zimním semestru (28 hodin) a jeden dvouhodinový seminář po dobu 7 týdnů letního semestru (14 hodin).

Last update: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z LATINSKÉHO JAZYKA

Ke zkoušce z latiny jsou studenti připuštěni po splnění obou zápočtů, tj. zápočtu za zimní i letní semestr.

Zkouška probíhá formou písemného testu, kde je ověřována:

·         znalost gramatických jevů, které se v seminářích probírají dle sylabu daného předmětu

·         znalost příloh (v písemném testu není obsaženo chemické názvosloví)

·         znalost psaní receptů a recepturních frází.

 

Třetí termín probíhá formou komisionální zkoušky, která se skládá z písemného testu a na něj navazující ústní části. Ústní část je zaměřena na rozbor gramatických chyb z písemné části zkoušky, správnou výslovnost a čtení v latině a na znalost odborné terminologie probírané na seminářích.

Zkouška vychází ze skript: KUNEŠOVÁ, Květuše: Latina pro farmaceuty. Učebnice pro posluchače oborů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika. 4.vyd. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-2346-7.

HODNOCENÍ:

Hodnocení písemného testu: 100 bodů (100 %).

Pro úspěšné absolvování písemné části je nutné získat 70 bodů (70 %.).

Last update: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html