SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin Language - GB114
Title: Latina
Guaranteed by: Section of Foreign Languages (16-16250)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
summer s.:written
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HS]
summer s.:0/4, C+Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: (ZB,komb.1.r.)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Renáta Divišová
Classification: Philology > Latin
Annotation - Czech
Účelem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti latinské gramatiky a slovní zásoby, potřebné k pochopení odborné lékařské a laboratorní terminologie. Tento kurz jim umožní lépe zvládnout odborné disciplíny, a poskytne širší rozhled ve zmíněných oblastech. Výuka respektuje skutečnost, že většina studentů latinu na střední škole neabsolvovala. Postupuje se však rychle, a vzhledem k časové dotaci kurzu, se počítá se samostatnou prací studentů i mimo vyučovací hodiny.
Last update: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou udělení zápočtu z předmětu Latina pro obor zdravotní laborant je aktivní účast na seminářích a na konci každého semestru úspěšné zvládnutí písemného testu (70%). Test prověřuje znalost probrané gramatiky a odborné terminologie.

 

 

 

 

Last update: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Literature - Czech

Povinná:

 • Kunešová, Květuše. Latina pro farmaceuty - učebnice pro posluchače oborů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika. Praha: Karolinum, 2013, 195 s. ISBN 978-80-246-2346-7.
 • Kábrt, Jan, Kábrt, Jan. Lexicon medicum. Praha: Galén, 2004, 1136 s. ISBN 80-7262-235-8.

Doporučená:

 • Kábrt, Jan. Latinsko-český slovník. Praha: Leda, 2000, 575 s. ISBN 80-85927-82-9.
 • Panhuis, Dirk. Gramatika latiny. Praha: Academia, 2014, 281 s. ISBN 978-80-200-2335-3.
 • Quitt, Zdeněk, Kucharský, Pavel. Lexicon bohemo-latinum voces antiquae et recentioris Latinitatis continens. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 901 s. ISBN 80-04-16903-1.

Last update: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Syllabus - Czech

Sylabus

Následující přehled zahrnuje program seminářů: a) výuka gramatiky, b) témata z odborné terminologie.

Zimní semestr

a)

 • Výslovnost latiny, přízvuk a intonace

 • Úvod do studia latiny, jmenný a slovesný systém

 • Deklinace 1. - 5.

 • Časování pravidelných sloves (1. - 4. konjugace – indikativ a infinitiv přítomného času, imperativ), některá nepravidelná slovesa: esse, posse

 • Adjektiva 1 a 2. deklinace, adjektiva 3. deklinace, stupňování adjektiv

 • Tvoření adverbií, stupňování adverbií

 • Číslovky (zejména číslovky základní a řadové, rámcově číslovky násobné a podílné)

 

b)

 • Přehled nejdůležitějších remedií

 • Vybrané termíny z anatomického názvosloví I

 

Letní semestr

a)

 • Přecházení řeckých slov do latiny

 • Skloňování substantiv řeckého původu podle latinských deklinací a jejich odchylky

 • Odvozování a skládání slov v latině

 • Odvozování a skládání slov řeckého původu, hybridy

 

b)

 • Vybrané termíny z anatomického názvosloví II

Last update: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Learning resources - Czech

Studijní opory

E- learning Moodle:  Divišová, R.:Latina pro Studijní program Zdravotní laborant. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Oddělení odborné jazykové přípravy.

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5679

 

 

Latina, https://intranet.faf.cuni.cz/getmedia/6e36c53a-a93b-4bdc-85ed-dc7be8854ed3/Latina-Opora-Studijni-program-Zdravotnicka-bioanalytika.aspx?disposition=attachment

 

Last update: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Teaching methods - Czech

Seminář

Kurz se realizuje jako jeden dvouhodinový seminář týdně v zimním semestru (28 hodin) a jeden dvouhodinový seminář po dobu 7 týdnů letního semestru (14 hodin).

Last update: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z LATINSKÉHO JAZYKA

Ke zkoušce z latiny jsou studenti připuštěni po splnění obou zápočtů, tj. zápočtu za zimní i letní semestr.

Zkouška obsahuje:

 písemný test, kde je ověřována:

·         plná znalost všech gramatických jevů, které se v seminářích probírají dle sylabu daného předmětu

·         plná znalost příloh: Přehled nejdůležitějších remedii a Vybrané termíny z anatomického názvosloví, která jsou umístěna vzadu v učebnici

 

Zkouška vychází ze skript: KUNEŠOVÁ, Květuše: Latina pro farmaceuty. Učebnice pro posluchače oborů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika. 4.vyd. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-2346-7.

 

 

HODNOCENÍ:

Hodnocení písemného testu: 100%.

Pro úspěšné absolvování písemné části je nutné získat 70%.

 

 

 

Last update: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html