SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Medical Biology and Genetics - EP0101030
Title: Lékařská biologie a genetika
Guaranteed by: Ústav biologie (14-30)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2020 to 2023
Semester: winter
Points: 9
E-Credits: 9
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hatina, CSc.
doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
Teacher(s): PharmDr. Václava Černá, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Dvořák, Ph.D.
RNDr. Martina Hajdušková, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hatina, CSc.
RNDr. Zbyněk Houdek, Ph.D.
RNDr. Kateřina Houfková, Ph.D.
RNDr. Ing. Michaela Kripnerová, Ph.D.
RNDr. Alena Kučerová
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
PharmDr. Barbora Vítovcová, Ph.D.
Attributes: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Interchangeability : E0102003
Is pre-requisite for: EP0102070, EP0102100, EP0102040
Is interchangeable with: E0102003
In complex pre-requisite: EAV030X04
Annotation - Czech
Předmět poskytuje studentům přehled současných poznatků z molekulární a buněčné biologie a genetiky s
důrazem na témata s návazností na lékařskou problematiku. Ústředním tématem biologie je vysvětlení realizace
genetické informace (genová exprese) a vysvětlení komunikace mezi buňkami (buněčná signalizace). Těžištěm
výuky genetiky je vysvětlení Mendelových a Morganových zákonů (vazba genů), organizace lidského genomu a
důsledky jeho změn, včetně dědičných chorob. Tyto poznatky umožní správné pochopení řady chorobných procesů
a jejich léčby. Zároveň studenti získají praktické mikroskopické dovednosti a budou schopni analyzovat základní
molekulárně biologické experimenty a řešit úlohy z lékařské genetiky.
Last update: Buriánková Martina, Mgr. (20.05.2019)
Course completion requirements - Czech

Udělení zápočtů z obou semestrů a složení zkoušky

Zápočet ze ZS (dva zápočtové testy, vypracované protokoly, docházka v případě prezenční výuky)
Zápočet z LS (dva zápočtové testy, docházka, vypracované domácí úkoly v případě distanční výuky)
Zápočtový test je limitován 1 řádným a 2 opravnými termíny.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části a je limitována 1 řádným a 2 opravnými termíny.

Sylabus otázek ke zkoušce zde: https://ustav-biologie-lf-uk-v-plzni.webnode.cz/vyuka/sylaby/

Last update: Kučerová Alena, RNDr. (30.09.2020)
Literature - Czech

Povinná:
Alberts B. a kol.: Základy buněčné biologie: Úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing, 2005
Nečas O. a kol.: Obecná biologie. H&H, 2000
Snustad D.P., Simmons M. J.: Genetika. Masarykova univerzita, 2009
Reischig J., Hatina J., Ludvíková M.: Obecná genetika, praktická cvičení. Lékařská fakulta v Plzni, Universita Karlova v Praze, 2013 - skripta budou poskytnuta

Doporučená:
Otová B. a Mihalová R.: Základy biologie a genetiky člověka. Karolinum, 2012
Kohoutová M. a Otová B.: Lékařská biologie a genetika (II. díl). Karolinum, 2017
Nussbaum a kol.: Klinická genetika. Triton, 2004
Pritchard D.J., Korf B.R.: Základy lékařské genetiky. Galén, 2007

Last update: Kučerová Alena, RNDr. (30.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

Získání zápočtů z obou semestrů.

Znalosti - viz výukové cíle přednášek a praktik na: https://ustav-biologie-lf-uk-v-plzni.webnode.cz/vyuka/

 

Last update: Kučerová Alena, RNDr. (30.09.2020)
Syllabus - Czech

Zimní semestr (ZS), přednášky z biologie, témata:
1. týden: Úvod do biologie, struktura a funkční organizace buňky
2. týden: Biomakromolekuly
3. týden: Cytoskelet 
4. týden: Biomembrány, principy transportu přes membrány
5. týden: Buněčné jádro, organizace a replikace genetické informace
6. týden: Exprese genetické informace a její regulace - transkripce a posttranskripční úpravy
7. týden: Exprese genetické informace a její regulace - translace a posttranslační úpravy
8. týden: Buněčná signalizace I
9. týden: Buněčná signalizace II
10. týden: Buněčný cyklus
11. týden: Buněčná smrt
12. týden: Imunitní systém
13. týden: Molekulární biologie virů


Letní semestr (LS), přednášky z genetiky, témata:
1. týden: Úvod do molekulární genetiky, typy mutací
2. týden: Mendelistická genetika
3. týden: Chromozomové základy mendelovské dědičnosti a genová vazba
4. týden: Dědičnost a pohlaví
5. týden: Genealogie a základní typy dědičnosti
6. týden: Genetika a molekulární biologie nádorových onemocnění
7. týden: Imunogenetika
8. týden: Genové interakce a genetika komplexních znaků
9. týden: Genetika populací
10. týden: Genetika a molekulární biologie poruch tvorby hemoglobinu
11. týden: Farmakogenetika
12. týden: Genetika a molekulární biologie progresivních neurodegenerativních onemocnění
13. týden: Genetika a molekulární biologie syndromu polycystických ledvin


Zimní semestr (ZS), praktická cvičení z biologie, témata:
1. téma: Úvod do světelné mikroskopie
2. téma: Prokaryotická buňka
3. téma: Eukaryotická buňka I - Komparace stavby rostlinné a živočišné buňky
4. téma: Eukaryotická buňka II - Elektronová mikroskopie (buněčná struktura)
5. téma: Tkáňové kultury - Pasážování myších fibroblastů
6. téma: Cytoskelet - Fluorescenční barvení F-aktinu myších fibroblastů
7. téma: Buněčný cyklus, chromatin a mitóza
8. téma: Meióza a gametogeneze
9. téma: Cytogenetika I - příprava a hodnocení karyotypů 
10. téma: Cytogenetika II - patologické karyotypy, nondisjunkce
11. téma: Buněčný transport a signalizace
12. týden: náhradní výuka za svátky + vánoce
13. týden = 1. týden v lednu: Zápočtový test


Letní semestr (LS), praktická cvičení z genetiky, témata:
1. téma: Mutace, Monohybridismus a ověřování štěpných poměrů
2. téma: Dihybridismus, polyhybridismus a rozvětvovací metoda
3. téma: Genová vazba I
4. téma: Genová vazba II
5. téma: Dědičnost a pohlaví
6. téma: Genové interakce a polygenní dědičnost
7. téma: Systém krevních skupin a mnohotná alelie
8. téma: Imunogenetika a mnohotná alelie
9. téma: Genealogie
10. téma: Populační genetika a Hardy-Weinbergův zákon
11. téma: Genetická prognóza
12. téma: DNA diagnostika I
13. téma: DNA diagnostika II
14. téma: Zápočtový test a konzultace témat ke zkoušce

Last update: Kučerová Alena, RNDr. (24.03.2024)
Learning resources - Czech

MOODLE https://lms.lfp.cuni.cz - Lékařská biologie a genetika

https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=44 - přednášky

https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=131 - praktická cvičení z biologie

Na Moodle též další doporučené studijní materiály, rovněž další materiály od vyučujících Ústavu biologie na https://mefanet.lfp.cuni.cz/

 

 

Last update: Kučerová Alena, RNDr. (30.09.2020)
Course completion requirements - Czech

Udělení zápočtů z obou semestrů a složení zkoušky

Zápočet ze ZS (dva zápočtové testy, vypracované protokoly, docházka v případě prezenční výuky)
Zápočet z LS (dva zápočtové testy, docházka, vypracované domácí úkoly v případě distanční výuky)
Zápočtový test je limitován 1 řádným a 2 opravnými termíny.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části a je limitována 1 řádným a 2 opravnými termíny.

Sylabus otázek ke zkoušce zde: https://ustav-biologie-lf-uk-v-plzni.webnode.cz/vyuka/sylaby/

Last update: Kučerová Alena, RNDr. (30.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html