SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Processing data from a nursing research and its analysing - D2905014
Title: VP - Zpracování dat z ošetřovatelského výzkumu a jejich analýza
Guaranteed by: Department of Nursing (13-342)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Pre-requisite : D2903006, D2903138
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako teoreticko – praktický. Probíhá formou seminářů a praktických cvičení s využitím výpočetní techniky. V rámci předmětu se studenti seznámí s metodami zpracování dat z ošetřovatelských výzkumů, naučí se používat základní statistické metody a podmínky pro jejich použití a naučí se správně interpretovat výsledky základních statistických analýz.
Last update: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Aim of the course - Czech
Cíle – absolvováním předmětu bude student znát / umět:

 • metody zpracování dat v ošetřovatelských výzkumech s využitím MS Excel;
 • metody zpracování dat v ošetřovatelských výzkumech s využitím programu STATISTICA CZ 12;
 • použít základní statistické metody v rámci zpracování bakalářské práce;
 • vyjmenovat podmínky pro použití základních statistických metod;
 • správně interpretovat výsledky základních statistických analýz.

Last update: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Samostatná příprava z doporučené studijní literatury bude průběžné kontrolována při jednotlivých konzultacích.

Podmínkou udělení zápočtu je 100% účast na výuce (neúčast z důvodu nemoci se omlouvá automaticky) a vypracování akceptovatelné seminární práce.

Last update: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Literature - Czech
Základní studijní literatura:

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 265 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1369-4

LAURENČÍK, Marek. Excel 2016: práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. První vydání. Praha: Grada, 2017. 144 stran. Průvodce. ISBN 978-80-271-0477-2.

LAURENČÍK, Marek. Excel - pokročilé nástroje: funkce, marka, databáze, kontingenční tabulky, prezentace, příklady. První vydání. Praha: Grada, 2016. 224 stran. Průvodce. ISBN 978-80-247-5570-0.

Elektronická verze statistiky: http://www.statsoft.cz/podpora/elektronicka-ucebnice-statistiky/

Statistický slovník pojmů: http://www.statsoft.cz/slovnik/pojmy.php

Last update: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Requirements to the exam - Czech
Předmět je ukončen zápočtem.

Podmínkou udělení zápočtu je 100% účast na výuce (neúčast z důvodu nemoci se omlouvá automaticky) a vypracování akceptovatelné seminární práce, ve které student prokáže schopnost zpracovat data z ošetřovatelského výzkumu do tabulek četností, kontingenčních tabulek a grafů a dále prokáže schopnost korektního použití a interpretace statistických metod pro zjištění charakteristiky polohy a variability dat a schopnost statisticky posoudit nominální, ordinální a metrická data s využitím programu STATISTICA CZ 12. K tomu lze využít data z kvantitativního výzkumu realizovaného v rámci zadané bakalářské práce nebo cvičná data.

Last update: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Syllabus - Czech
Obsahové zaměření seminářů / praktických cvičení:

Zpracování dat

 • metody zpracování dat v ošetřovatelských výzkumech s využitím MS Excel: sestavování tabulek četností, grafické metody zobrazování dat;
 • práce s databázemi a s kontingenčními tabulkami v MS – Excel;
 • sestavování kontingenčních tabulek v programu STATISTICA CZ 12.

Statistické zpracování dat

 • charakteristiky polohy (s využitím MS Excel a programu STATISTICA CZ 12);
 • charakteristiky variability (s využitím MS Excel a programu STATISTICA CZ 12);
 • statistické metody pro analýzu nominálních dat (s využitím programu STATISTICA CZ 12);
 • statistické metody pro analýzu ordinálních dat (s využitím programu STATISTICA CZ 12);
 • statistické metody pro analýzu metrických dat (s využitím programu STATISTICA CZ 12).

Podmínky pro použití základních statistických metod

Interpretace výsledků statistických analýz

Last update: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html