SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Nursing Care of patients in oncology and paliative care - D2905005
Title: Ošetřovatelská péče v dětské onkologii a hematoonkologii, paliativní péče
Guaranteed by: Department of Paediatric Haematology and Oncology (13-462)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/24, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.
Pre-requisite : D29010001, D29010002, D29010003, D29020004, D29020007, D29020008, D29020009, D2904007, D2904010
Files Comments Added by
download biologie nádorů-ošetřovatelství.ppt Jan Kovář
download Hematoonkologie pro ošetřovatelství.ppt Jan Kovář
download LP,SP, biopsie.ppt Jan Kovář
download Obsah seminární práce - Ošetřovatelská péče v dětské onkologii, paliativní péče k.doc Iva Růžičková
download Ošetřovatelská péče v dětské onkologii a hematoonkologii, paliativní péče 2023-2024.xlsx Iva Růžičková
download TERAPIE NADORU 2017.ppt Jan Kovář
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Informuje o významu primární a sekundární onkologické prevence, o etiologických a predispozičních faktorech a o statistickém výskytu jednotlivých druhů nádorových onemocnění. Seznamuje s odlišnostmi a charakterem pracovišť pro péči a léčbu onkologicky nemocných. Poskytuje informace o jednotlivých klinických stavech z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onkologickým onemocněním, které významně ovlivňují kvalitu života onkologicky nemocného člověka a jeho rodiny. Seznamuje studenty s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti následné péče, v nichž je poskytována individuální ošetřovatelská péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím. Studenty vede k pochopení hospicové péče, která zajišťuje nemocným důstojné umírání, smíření a klidnou smrt, včetně opory jejich nejbližším příbuzným. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Aim of the course - Czech
Cíle:
Seznámit studenty se:

  • základy obecné onkologie, zvláště s problematikou diagnostiky v onkologii;
  • komplikacemi vyvolanými jak vlastním nádorem tak protinádorovou léčbou;
  • diferenciální diagnostikou jednotlivých příznaků provázejících nádory;
  • základními údaji o léčbě jednotlivých nádorů;
  • hospicovou a paliativní péčí.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Literature - Czech
Základní studijní literatura – povinná:
VORLÍČEK, Jiří a kol. Klinická onkologie pro sestry. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 448 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3742-3

Základní studijní literatura – doporučená:
VORLÍČEK, Jiří, ed. a kol. Paliativní medicína. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2004. 537 s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN 80-247-0279-7

Last update: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Requirements to the exam - Czech

1. Epidemiologie a etiologie nádorů, nádorová imunologie

Nejčastější ošetřovatelské diagnózy v onkologii

2. Patologie nádorů (klasifikace, vlastnosti, šíření v organismu)

Nádorová bolest a její hodnocení

3. Prevence nádorů

Výživa onkologických pacientů – enterální, parenterální, nutriční parametry, nízkobakteriální strava

4. Klinická a laboratorní diagnostika v onkologii, zobrazovací metody

Péče o dlouhodobý CŽK

5. Obecné principy protinádorové léčby, chirurgická léčba, hodnocení výsledků léčby

Úloha sestry při podávání krevních derivátů

6. Chemoterapie, radioterapie

Péče o pacienta v terminálním stadiu onemocnění

7. Podpůrná léčba v onkologii, akutní a pozdní komplikace protinádorové léčby

Sledování pacienta v septickém stavu

8. Paliativní péče

Ošetřovatelský plán u pacienta s poškozením sliznice dutiny ústní

9. Nádory prsu, prostaty

Příprava pacienta před transplantací kostní dřeně, sterilní režim na transplantační jednotce

10. Nádory tlustého střeva, plic

Příprava pacienta před a po lumbální punkci, aspiraci kostní dřeně, biopsii tkáně a kostní dřeně

11. Leukémie a lymfomy, transplantace krvetvorných buněk

Role sestry v paliativní péči

12. Nádory mozku u dětí

Ošetřování pacienta v průběhu ozařování

13. Nejčastější nádory malých dětí

Edukace pacienta zaměřená na problematiku pacienta s oslabenou imunitou

14. Nejčastější nádory dospívajících

Psychosociální péče o onkologicky nemocné

Last update: Růžičková Iva (03.11.2022)
Syllabus - Czech
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:

Přednášky:

Úvod do onkologie, epidemiologie nádorů, biologie a etiologie nádorů, nádorová imunologie, prevence nádorů, laboratorní diagnostika nádorových onemocnění, klinické a zobrazovací diagnostické metody v onkologii, chirurgická léčba, chemoterapie, radioterapie, hormonoterapie, podpůrná léčba v onkologii, akutní komplikace protinádorové léčby, pozdní komplikace protinádorové léčby, nádory prsu, nádory pleury a mediastina, nádory kůže, nádory gastrointestinálního traktu, nádory ORL oblasti, nádory uropoetického systému, nádory centrálního nervového systému, nádory endokrinní, nádory pohlavních žláz u žen a mužů, specifické nádory dětského věku, psychologické problémy dětí a dospívajících s nádory, hospicová a paliativní péče.

Semináře:

Semináře navazují na přednášenou problematiku. Jejich prostřednictvím studenti získávají praktické zkušenosti s vyšetřováním i s některými léčebnými postupy u dětských i dospělých pacientů.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html