SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Pathology - D29020007
Title: Patologie
Guaranteed by: Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:10/4 [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Is pre-requisite for: D2903009, D2905005, D2903012, D2903001, D2904007, D2903017, D29020030, D2903005, D2904002, D2904010, D2904003, D2904006, D2904004, D2904011, D2905007, D2905001, D2905009, D2905006, D2905008, D2904015, D2905012, D2903006
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Petra Poděbradská (20.01.2022)
Přednášky patologie probíhají v posluchárnách 2. LF UK a jsou jediným způsobem výuky patologie pro všechny obory bakalářského studia. Jejich cílem je uvést studenty do problematiky patologie a ozřejmit základní mechanismy lidských chorob s demonstrací na příkladech z praxe. Doplňují učební texty a upřesňují rozsah požadovaný ke zkoušce. Demonstrují schémata etiopatogeneze, morfologie i klinických nálezů onemocnění a vysvětlují základní terminologii.
Aim of the course - Czech
Last update: Petra Poděbradská (20.01.2022)
Cíle:
  • Pochopit obor patologie jako součást diagnostických vyšetřovacích metod
  • Zvládnout základní lékařskou terminologii
  • Pochopit příčiny vzniku nemocí, jejich rozvoj a případné komplikace

Course completion requirements - Czech
Last update: Petra Poděbradská (20.01.2022)

Zápočet za letní semestr

Uděluje se na konci letního semestru za účast na přednáškách. Tolerovat lze nanejvýš 1 omluvenou absenci. Studentům, kteří budou za semestr chybět 2x a více, bude udělení zápočtu konzultováno příslušným asistentem s přednostou ústavu a daný student bude v rámci zápočtu přezkoušen z přednášené látky za celý semestr. Stejný postup bude aplikován i v případě neomluvené absence.

Zkouška

Ke zkoušce se může zapsat každý, kdo má udělený zápočet za letní semestr. Zápis ke zkoušce bude probíhat ve dni nebo ve dnech určených přednostou ústavu. K jednotlivým termínům zkoušky se student zapisuje elektronicky v aplikaci SIS.

Zkouška samotná je písemná v podobě testu o 20 otázkách, pokrývajících rozsah obecné patologie. Každá otázka má 5 možností odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Doba na vypracování testu: 20 minut. Za každou správně zodpovězenou otázku získá student 1 bod. K úspěšnému složení zkoušky je třeba získat minimálně 12 bodů.

Studenti, kteří neuspějí v daném akademickém roce u zkoušky, musejí při opakování předmětu v následujícím akademickém roce opakovat výuku v celém rozsahu, včetně opětovného splnění podmínek pro udělení nového zápočtu (uznávání zápočtu z neúspěšně absolvovaného předmětu v předchozím období není přípustné).

Literature - Czech
Last update: Petra Poděbradská (20.01.2022)

Doporučená literatura:

MAČÁK J., ed.: Patologie, Grada Publishing, a. s., 2004.

  • v rozsahu přednášené problematiky

  • v rozsahu doplňujících textů přednášek na webových stránkách Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM

Requirements to the exam - Czech
Last update: Petra Poděbradská (20.01.2022)

Seznam zkouškových otázek

Úvod do oboru patologie - rozdělení oboru, metody vyšetření a technické zpracování.

Regresivní změny - nekróza, apoptóza.

Regresivní změny - gangréna, atrofie, příklady.

Regresivní změny - hypertrofie, hyperplazie, dysplazie, příklady.

Regresivní změny - steatóza, amyloidóza.

Srdeční selhání - pravého srdce, příčiny a projevy.

Srdeční selhání - levého srdce, příčiny a projevy.

Trombóza, embolie, metastáza, příklady.

Šok, DIC.

Nespecifický zánět - definice, projevy, typy zánětu, příklady.

Nespecifický zánět hnisavý.

Specifický zánět - tuberkulóza a syfilis.

Granulomatozní zánět.

Nádory - definice, názvosloví, rozdělení a biologické chování, příklady.

Nádory - epitelové, benigní, maligní.

Nádory - mesenchymové, benigní, maligní.

Nádory - neuroektodermové, germinální.

Nádory - benigní nádory, příklady.

Nádory - maligní nádory, generalizace, příklady.

Infekce - typy infekčních agens, přenos a šíření infekce.

Infekce - bakteriální infekce - obecně a streptokokové infekce, příklady.

Infekce - bakteriální infekce - obecně a stafylokokové infekce, příklady.

Infekce - virové infekce - obecně a příklady infekce viry, CMV, EBV.

Infekce - virové HPV, HIV (AIDS).

Autoimunní onemocnění, monoorgánové, systémové, příklady.

Reparace. Transplantace.

Syllabus - Czech
Last update: Petra Poděbradská (20.01.2022)

Aktuální sylabus viz nástěnka SIS

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html