Bachelor´s Thesis preparation and submission - D1906013
Title: Příprava a odevzdání bakalářské práce
Guaranteed by: Department of Nursing (13-342)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 12
E-Credits: 12
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Pre-requisite : D1903006, D1903009, D1904009
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody).
Last update: Čechová Jana, Mgr. (15.07.2021)
Aim of the course - Czech
Cíl:
  • zpracovat a odevzdat baklářskou práci.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (15.07.2021)
Course completion requirements - Czech

Předmět je ukončen zápočtem.

Podmínky pro udělení zápočtu:
  • odevzdání 2 výtisků bakalářské práce do stanoveného termínu (zpravidla třetí středa v měsíci dubnu);
  • odevzdání elektronické verze bakalářské práce do SISu ve stanoveném termínu (zpravidla třetí středa v měsíci dubnu);
  • soulad mezi tištěnou a elektroinickou verzí bakalářské práce.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (15.07.2021)
Literature - Czech

Studijní literatura souvisí s řešeným problémem v rámci bakalářské práce.

Literatura k metodice zpracování baklářské práce a literatura k metodologii výzkumu a zpracování dat je uvedena v sylabech předmětů:

Seminář k bakalářské práci;

Výzkum v ošetřovatelství;

Zpracování dat z ošetřovatelského výzkumu a jejich analýza.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (15.07.2021)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je ukončen zápočtem.

Podmínky pro udělení zápočtu:
  • odevzdání 2 výtisků bakalářské práce do stanoveného termínu (zpravidla třetí středa v měsíci dubnu);
  • odevzdání elektronické verze bakalářské práce do SISu ve stanoveném termínu (zpravidla třetí středa v měsíci dubnu);
  • soulad mezi tištěnou a elektroinickou verzí bakalářské práce.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (15.07.2021)
Syllabus - Czech

Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v platném Opatření děkana.

Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody).

Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry.

Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu.

Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta.

Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (15.07.2021)