SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Practice II - D1704012
Title: Klinická praxe II
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/240, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 6 [weeks]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Lenka Babková
Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Classification: Health Care > Practical Training
Pre-requisite : D1702013
Annotation - Czech
Samostatná práce s pacienty odpovídající již dosaženému bakalářskému vzdělání oboru fyzioterapie
Last update: Kučerová Klára, Mgr., Ph.D. (20.02.2023)
Course completion requirements - Czech

Pokyny pro Klinickou praxi II. – 2. ročník NMgr., ak. šk. rok 2023/2024

Praxe na libovolném pracovišti/pracovištích proběhne v termínu: 19. 2. - 15. 3. 2024 - pracoviště na tuto praxi si studenti zajistí sami.

18. 3. - 22. 3. proběhne praktická výuka, probírání kazuistik pacientů ze všech možných oborů (08:00 – 16:00)

25. 3. - 29. 3. proběhne praktický týden Vojtovy metody pod vedení PhDr. Marcely Šafářové, Ph.D. (8:00 - 16:00)

Žádost o schválení pracoviště/pracovišť prosím odevzdejte nejpozději do konce listopadu 2023 do mé pošty na sekretariát Kliniky RHB. Postup vypracování smlouvy (zpracovává studijní oddělení fakulty) je stejný jako v předešlých ročnících. Praxi lze libovolně rozdělit. Minimální doba strávená na jednom pracovišti je 1 týden.

Podmínkou pro udělení zápočtu je 100% účast na celé praxi (6 týdnů) a vypracování zadaných úkolů, odevzdání potvrzení o absolvování praxe ze všech pracovišť.

Podmínky zakončení předmětu:

• Schválená žádost pracoviště na praxi (do konce listopadu 2023)

• 100% účast na praxi včetně vypracování všech zadaných úkolů

• Odevzdané/á potvrzení o účasti na praxi ze všech pracovišť (odevzdat do konce dubna 2024)

12. 10. 2023 připraveno pro ak. šk. rok 2023/2024

AS. Mgr. Klára Kučerová, garant předmětu Klinická praxe II.

Last update: Pecharová Michaela (12.10.2023)
Literature - Czech

Povinná a doporučená literatura

KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, ©2009. xxxi, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

SMOLÍKOVÁ, Libuše a MÁČEK, Miloš. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Vyd. 1. Brno: Národní centrum

ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 194 s. ISBN 978-80-7013-527-3.

VOJTA, Václav a PETERS, Annegret. Vojtův princip: svalové souhry v reflexní lokomoci a motorické ontogenezi. 1. české vyd.

Praha: Grada, 2010. 180 s. ISBN 978-80-247-2710-3.

AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie: [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vyd. Praha: Galén, ©2011. 351 s. ISBN 978-80-7262-

707-3.

TROJAN, Stanislav. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. 237

s. ISBN 80-247-1296-2.

HOLUBÁŘOVÁ, Jiřina a PAVLŮ, Dagmar. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 3. vydání. Praha: Univerzita Karlova,

nakladatelství Karolinum, 2017- . svazky. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-246-3607-8.

LEWIT, Karel. Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace. 1. vyd. Praha: Nadas, 1990. 426 s. ISBN 80-7030-096-5.

RYCHLÍKOVÁ, Eva. Funkční poruchy kloubů končetin: diagnostika a léčba. 2., doplněné vydání. Praha: Grada Publishing,

2019. 240 stran. ISBN 978-80-271-2096-3.

PODĚBRADSKÝ, Jiří a VAŘEKA, Ivan. Fyzikální terapie I. a II. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 2 sv. (264, 171 s.). ISBN 80-

7169-661-7.

MÁČEK, Miloš et al. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. 1. vyd. Praha: Galén, ©2011. xvi, 245 s. ISBN 978-80-

7262-695-3.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Requirements to the exam - Czech

Ročník: 2. ROČ. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE

Letní semestr 2022/23

Název předmětu: Klinická praxe II.

Garant předmětu: As. Mgr. Klára Kučerová

Podmínky zápočtu: 100% účast

Výuka: bloková- LEHÁRNA, další místnosti budou upřesněny

Last update: Pecharová Michaela (22.02.2023)
Syllabus - Czech

Klinická praxe trvá 6 týdnů (30 pracovních dnů, 480 hodin), pracovní doba studentů je 8,5 hod. denně (30 min. je oběd) a její začátek lze přizpůsobit potřebám rehabilitačního pracoviště. 4 týdny si student zajišťuje praxi na pracovišti či pracovištích dle vlastního výběru, 2 týdny probíhají v rámci praxe ve FN Motol.

Last update: Kučerová Klára, Mgr., Ph.D. (10.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html