SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Thesis Seminar - D1703016
Title: Diplomový seminář
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/14, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
Annotation - Czech
Povinný předmět, jehož cílem je dát studentům základní průpravu v plánování, metodice, statistickém zpracování, interpretaci a prezentaci biomedicínského výzkumu. Účelem je korektní využití těchto znalostí a dovedností při přípravě a realizaci diplomové práce v souladu s požadavky akademické obce 2.LF UK. Předmět je vyučován v době, kdy studenti mají čerstvě zvoleno zaměření diplomové práce a stojí na počátku její realizace. Studenti jsou vedeni v základní struktuře vědecké práce, je vysvětlen obsah a podstata jednotlivých oddílů výzkumu (teoretická východiska, metody výzkumu, výsledky, diskuze, závěr). Studenti jsou též informováni o možnostech sběru informací v knihovnách a odborných databázích pro rešeršní část svého projektu. Jsou provedeni specifiky výzkumu ve vztahu k fyzioterapii. Jsou upozorněni na význam a úskalí statistiky a motivováni k jejímu praktickému využití. Jsou poučeni a instruováni v práci s citacemi. Studenti jsou seznámeni s podstatou klinických výzkumů a informován nejen o sběru dat a formách vyšetřovacích metod a technik, ale také např. o práci s informovanými souhlasy a dalšími administrativně-právními kroky a úkony nutnými pro tvorbu diplomové práce. Každý student svůj plánovaný projekt diplomové práce veřejně prezentuje, přičemž jsou společně s dalšími studenty a vyučujícím konzultována specifika konkrétních témat diplomových prací. Stručná charakteristika předmětu: Seznámení s podstatou biomedicínského výzkumu Upozornění na specifika výzkumu ve vztahu k fyzioterapii Práce na rešerši – druhy literárních zdrojů, hlavní zdroje publikací a přístup na ně Časové rozvržení projektu diplomové práce Obecné formální požadavky na diplomovou práci Ujasnění role vedoucího, příp. konzultantů diplomové práce Prezentace vlastního plánu projektu diplomové práce ostatním studentům Plenární a individuální konzultace svého projektu s garantem předmětu
Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Literature - Czech

Povinná literatura:

DIXON, John; ALDER Louise. How to Publish in Biomedicine: 500 Tips for Success, Third Edition. London: CRC Press,

2016

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Syllabus - Czech

Povinný předmět, jehož cílem je dát studentům základní průpravu v plánování, metodice, statistickém zpracování,

interpretaci a prezentaci biomedicínského výzkumu. Účelem je korektní využití těchto znalostí a dovedností při přípravě a

realizaci diplomové práce v souladu s požadavky akademické obce 2.LF UK. Předmět je vyučován v době, kdy studenti

mají čerstvě zvoleno zaměření diplomové práce a stojí na počátku její realizace. Studenti jsou vedeni v základní struktuře

vědecké práce, je vysvětlen obsah a podstata jednotlivých oddílů výzkumu (teoretická východiska, metody výzkumu,

výsledky, diskuze, závěr). Studenti jsou též informováni o možnostech sběru informací v knihovnách a odborných

databázích pro rešeršní část svého projektu. Jsou provedeni specifiky výzkumu ve vztahu k fyzioterapii. Jsou upozorněni na

význam a úskalí statistiky a motivováni k jejímu praktickému využití. Jsou poučeni a instruováni v práci s citacemi.

Studenti jsou seznámeni s podstatou klinických výzkumů a informován nejen o sběru dat a formách vyšetřovacích metod a

technik, ale také např. o práci s informovanými souhlasy a dalšími administrativně-právními kroky a úkony nutnými pro

tvorbu diplomové práce. Každý student svůj plánovaný projekt diplomové práce veřejně prezentuje, přičemž jsou společně

s dalšími studenty a vyučujícím konzultována specifika konkrétních témat diplomových prací.

Stručná charakteristika předmětu:

Seznámení s podstatou biomedicínského výzkumu

Upozornění na specifika výzkumu ve vztahu k fyzioterapii

Práce na rešerši – druhy literárních zdrojů, hlavní zdroje publikací a přístup na ně

Časové rozvržení projektu diplomové práce

Obecné formální požadavky na diplomovou práci

Ujasnění role vedoucího, příp. konzultantů diplomové práce

Prezentace vlastního plánu projektu diplomové práce ostatním studentům

Plenární a individuální konzultace svého projektu s garantem předmětu

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html