SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Psychology and psychosomatics - D1703008
Title: Klinická psychologie a psychosomatika
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D.
Classification: Health Care > Clinical Disciplines
Psychology > External Subjects
Pre-requisite : D1701309, D1701310, D1702011
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Řeší problematiku psychologie nemocných. Směřuje ke kvalitnějšímu poznání nemocného a k pochopení jeho potřeb i problémů, které mu nemoc přináší. Prohlubuje poznatky, které jsou důležité pro profesionální zvládání náročných situací v péči o nemocné. Stručná charakteristika předmětu: Úvod do klinické psychologie; Celostní péče o pacienta; Tělo, nemoc a bolest; Biopsychosociální půřístup u chronických nemocí; Psychické poruchy u chronicky somaticky nemocných; Chování a možnosti jeho změny; Kognitivní faktory, chování a nemoc; Chování v nemoci; Psychologický přístup k nemocnému; Psychologický přístup ve fyzioterapeutické péči; Podíl pacienta na léčbě; Bolest, strach a nejistota u nemocného člověka. Biopsychosocikální model chronické nemoci; Psychosociální intervence u chronické bolesti; Psychosociální intervence u nevyhnutelné smrti. Úvod do psychosomatické medicíny, historický přehled, vymezení pojmů; Patogeneze, salutogeneze, základní koncepty komunikace - cyklický maladaptivní vztahový kruh; Symptom jako výraz interpersonálních vztahů; Onemocnění s primárně tělesnou symptomatikou; Kombinace somatických a psychoterapeutických metod v terapii psychosomatických pacientů, kazuistiky; Alternativní postupy léčení.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Literature - Czech

Základní studijní literatura – povinná:

BERAN, Jiří a kol. Lékařská psychologie v praxi. vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 140 s. Psyché. ISBN 978-80-247-1125-6.

RAUDENSKÁ, Jaroslava a JAVŮRKOVÁ, Alena. Lékařská psychologie ve zdravotnictví. vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 304

s. Psyché. ISBN 978-80-247-2223-8.

HONZÁK, Radkin. Psychosomatická prvouka. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2017. 335 stran. ISBN 978-80-7429-912-

4.

DANZER, Gerhard. Psychosomatika: celostný pohled na zdraví těla i duše. Překlad Renata Höllgeová. Vyd. 2. Praha:

Portál, 2010. 244 s. Spektrum; 21. ISBN 978-80-7367-718-3.

BÖHM, Erwin. Psychobiografický model péče podle Böhma. Překlad Petra Sochová. První vydání. Praha: Mladá fronta,

2015. 207 stran. Sestra. ISBN 978-80-204-3197-4.

PELCÁK, Stanislav. Osobnostní nezdolnost a zdraví. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. 206 s. Recenzované

monografie; 37. ISBN 978-80-7435-342-0.

Základní studijní literatura – doporučená:

HONZÁK, Radkin et al. Základy psychologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. 132 s. ISBN 80-7262-377-X.

SLÁDEK, Karel a KOPECKÝ, Viliam. Spiritualita a psychosomatika. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. 116 stran.

ISBN 978-80-7465-287-5.

PONĚŠICKÝ, Jan. Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky: souvislosti mezi zvládáním životních problémů,

tělesným zdravím a nemocí. 2., dopl. vyd. Praha: Triton, 2014. 167 s. ISBN 978-80-7387-804-7.

BAŠTECKÁ, Bohumila, ed. Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 515 s.

ISBN 978-80-7367-470-0.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Syllabus - Czech

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Řeší problematiku psychologie nemocných. Směřuje ke kvalitnějšímu

poznání nemocného a k pochopení jeho potřeb i problémů, které mu nemoc přináší. Prohlubuje poznatky, které jsou

důležité pro profesionální zvládání náročných situací v péči o nemocné.

Stručná charakteristika předmětu:

Úvod do klinické psychologie;

Celostní péče o pacienta;

Tělo, nemoc a bolest;

Biopsychosociální půřístup u chronických nemocí;

Psychické poruchy u chronicky somaticky nemocných;

Chování a možnosti jeho změny;

Kognitivní faktory, chování a nemoc;

Chování v nemoci;

Psychologický přístup k nemocnému;

Psychologický přístup ve fyzioterapeutické péči;

Podíl pacienta na léčbě;

Bolest, strach a nejistota u nemocného člověka.

Biopsychosocikální model chronické nemoci;

Psychosociální intervence u chronické bolesti;

Psychosociální intervence u nevyhnutelné smrti.

Úvod do psychosomatické medicíny, historický přehled, vymezení pojmů;

Patogeneze, salutogeneze, základní koncepty komunikace - cyklický maladaptivní vztahový kruh;

Symptom jako výraz interpersonálních vztahů;

Onemocnění s primárně tělesnou symptomatikou;

Kombinace somatických a psychoterapeutických metod v terapii psychosomatických pacientů, kazuistiky;

Alternativní postupy léčení.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html