SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Pedagogics - D1703003
Title: Speciální pedagogika
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Lenka Petelíková
Classification: Health Care > Auxiliary Subjects
Pedagogy > External Subjects
Pre-requisite : D1701006
Annotation - Czech
Předmět seznamuje studenty se základy speciální pedagogiky. Předmět vychází ze základu historických souvislostí v péči o jedince s postižením, definuje jeho předmět, cíl, odbornou terminologii. Student získá hlubší poznatky z problematiky jednotlivých speciálně pedagogických disciplin s ohledem na problematiku osob se zrakovým, sluchovým, mentálním a tělesným postižením, s poruchou komunikačního systému, s kombinovaným – vícečetným postižením a s poruchami učení a chování. Stručná charakteristika předmětu: Předmět nabídne základní terminologická vymezení speciální pedagogiky, Defekt, postižení, handicap, speciální potřeby. Cílové skupiny speciální pedagogiky a speciální pedagogické péče. Komplexní přístup k řešení kvality života lidí se zdravotním postižením. Státní politika vůči občanům se zdravotním postižením. Nejdůležitější právní normy ve vztahu k občanům se zdravotním postižením. Systém péče o seniory a hospicové hnutí ČR.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Literature - Czech

Povinná literatura:

KELNAROVÁ, Jarmila, MATĚJKOVÁ, Eva a VOJKOVSKÁ, Gabriela. Speciální pedagogika pro zdravotnické obory.

První vydání. Praha: Galén, [2016]- , ©2016-. svazků. ISBN 978-80-7492-273-2.

POTMĚŠILOVÁ, Petra et al. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 1. vyd. Praha: Parta, 2013. 186 s. ISBN

978-80-7320-179-1.

PIPEKOVÁ, Jarmila et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2010. 401 s. ISBN 978-

80-7315-198-0.

RENOTIÉROVÁ, Marie a kol. Speciální pedagogika. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 313 s. Učebnice.

ISBN 80-244-1073-7.

TITZL, Boris. Postižený člověk ve společnosti. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2000. 248 s. ISBN 80-

86039-90-0.

Doporučená literatura:

Časopis Speciální pedagogika.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Syllabus - Czech

Předmět seznamuje studenty se základy speciální pedagogiky. Předmět vychází ze základu historických souvislostí v péči o

jedince s postižením, definuje jeho předmět, cíl, odbornou terminologii. Student získá hlubší poznatky z problematiky

jednotlivých speciálně pedagogických disciplin s ohledem na problematiku osob se zrakovým, sluchovým, mentálním a

tělesným postižením, s poruchou komunikačního systému, s kombinovaným – vícečetným postižením a s poruchami učení

a chování.

Stručná charakteristika předmětu:

Předmět nabídne základní terminologická vymezení speciální pedagogiky, Defekt, postižení, handicap, speciální potřeby.

Cílové skupiny speciální pedagogiky a speciální pedagogické péče. Komplexní přístup k řešení kvality života lidí se

zdravotním postižením. Státní politika vůči občanům se zdravotním postižením. Nejdůležitější právní normy ve vztahu

k občanům se zdravotním postižením. Systém péče o seniory a hospicové hnutí ČR.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html