SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor´s Thesis preparation and submission - D1506040
Title: Příprava a odevzdání bakalářské práce
Guaranteed by: Department of Radiology (13-461)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 14
E-Credits: 14
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/160, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Annotation - Czech
Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody).
Last update: Kovář Jan (15.05.2022)
Literature - Czech

Základní studijní literatura povinná:

Opatření děkana ke zpracování a obhajobě bakalářských a diplomových prací na UK 2. LF, v platném znění

TICHÁ, Ludmila, Zdeňka CIVÍNOVÁ, Michaela MORYSKOVÁ, Ilona TRTÍKOVÁ a Lenka NĚMEČKOVÁ. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce [online]. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016, září 2016, 47 s. [cit. 2022-05-05]. Dostupné z: https://knihovna.cvut.cz/files/VSKP/VSKP.pdf

KOZLOVÁ, Lucie, Veronika KUBELOVÁ a Václav VOBRUBA. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci: komentované kazuistiky. 2. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2009. 55 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-7394-155-0.

A dále studijní literatura z předmětů dle oborového zaměření práce + z předmětů Informatika ve zdravotnictví, Základy metodologie vědy a statistiky a Seminář k bakalářské práci I. a II.

Základní studijní literatura doporučená:

KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 2. vyd. Nitra: Enigma, c2008, 161 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-89132-70-6

IVANOVÁ, Kateřina, Lubica JURÍČKOVÁ a Richard PAPÍK. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 96 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 80-244-0992-5.

Last update: Kovář Jan (15.05.2022)
Syllabus - Czech

Obsahové zaměření výuky:

 Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v platném Opatření děkana.

 Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody).

 Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry.

 Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu.

 Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta.

 Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.

Last update: Kovář Jan (15.05.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html