SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminary to Bachelor Thesis I. - D1504038
Title: Seminář k bakalářské práci I.
Guaranteed by: Department of Radiology (13-461)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/6, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Annotation - Czech
Předmět poskytuje studentům praktické rady a informace o postupu při zpracování bakalářské práce. Navazuje na předmět Základy metodologie vědeckého výzkumu a statistiky. Studenti mohou konzultovat volbu tématu, vymezení výzkumného problému, zvolené metody výzkumu, zpracování získaných informací, vyhodnocení výsledků apod.
Last update: Kovář Jan (14.05.2022)
Literature - Czech

Základní studijní literatura povinná:

Opatření děkana ke zpracování a obhajobě bakalářských a diplomových prací na UK 2. LF, v platném znění

TICHÁ, Ludmila, Zdeňka CIVÍNOVÁ, Michaela MORYSKOVÁ, Ilona TRTÍKOVÁ a Lenka NĚMEČKOVÁ. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce [online]. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016, září 2016, 47 s. [cit. 2022-05-05]. Dostupné z: https://knihovna.cvut.cz/files/VSKP/VSKP.pdf

HOLOUŠOVÁ, Drahomíra a Milena KROBOTOVÁ. Diplomové a závěrečné práce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. 117 s. ISBN 80-244-0458-3.

KOZLOVÁ, Lucie, Veronika KUBELOVÁ a Václav VOBRUBA. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci: komentované kazuistiky. 2. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2009. 55 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-7394-155-0.

KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 2. vyd. Nitra: Enigma, c2008, 161 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-89132-70-6

IVANOVÁ, Kateřina, Lubica JURÍČKOVÁ a Richard PAPÍK. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 96 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 80-244-0992-5

Základní studijní literatura doporučená:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada; sv. 27. ISBN 80-7198-173-7.

ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5

ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vyd. 1. Voznice: Leda, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.

SPOUSTA, Vladimír. et al. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, 158 s. ISBN 80-210-2387-2

BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. ©1999–2004, poslední aktualizace 11.11. 2004. Dostupné z: http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf

BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.0 (2004). ©1999–2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004. Dostupné z: http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf

MICHALÍK, Petr, ROUB, Zdeněk a Václav VRBÍK. Zpracování diplomové práce na počítači. 1. vyd. - dotisk. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 59 s. ISBN 80-7082-581-2.

Last update: Kovář Jan (14.05.2022)
Syllabus - Czech

Obsahové zaměření výuky:

 význam a charakteristika bakalářské práce, volba tématu bakalářské práce, zadání bakalářské práce, role vedoucího práce, zpracovatele a oponenta bakalářské práce;

 práce s literaturou, bibliografické databáze, rešerše, bibliografické citace, citační norma, citační etika;

 doporučený postup pro zpracování bakalářské práce, stanovení cíle (cílů) práce, pracovních hypotéz, eventuelně dílčích cílů práce, volba výzkumného vzorku, třídění získaného materiálu;

 struktura vlastní práce, charakteristika jednotlivých částí bakalářské práce, formální náležitosti bakalářské práce;

 obhajoba bakalářské práce - příprava na obhajobu, průběh obhajoby;

 zpracování záměru (tezí) bakalářské práce a jejich obhájení.

Last update: Kovář Jan (14.05.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html