SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Chapters from Applied Physics - D1502022
Title: Vybrané kapitoly z aplikované fyziky
Guaranteed by: Department of Biophysics (13-714)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:14/16, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako teoretický. Zahrnuje ucelené informace prohlubující znalosti z obecné fyziky a fyzikálních principů, ze kterých vychází radiologická fyzika. Seznamuje studenty se základními matematicko- fyzikálními a biofyzikálními poznatky nutnými pro pochopení mechanizmu interakcí ionizujícího a neionizujícího záření s živými a neživými systémy. Obsahové zaměření výuky: Přednášky:  Mikrobiomechanika  Interakce elektromagnetického pole s živými organizmy  Aplikované zobrazovací metody I.  Aplikované zobrazovací metody II.  Biofyzikální metody v regenerativní medicíně  Základy aplikované bionanotechnologii  Základ aplikované spektroskopie Praktická cvičení:  Ultrasonografie  Dopplerovská ultrasonografie  Akustika
Last update: Kostohryzová Lenka (28.08.2023)
Literature - Czech

Základní studijní literatura povinná:

ROSINA, Jozef, Jana VRÁNOVÁ a Hana KOLÁŘOVÁ, 2021. Biofyzika: pro zdravotnické a biomedicínské obory. 2., doplněné vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-2526-5.

Základní studijní literatura doporučená:

BENEŠ, Jiří, Daniel JIRAK a František VITEK. Základy lékařské fyziky. 4. vydání. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2645-1. Dostupné z:

https://web.s.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzEwNzUyMzRfX0FO0?sid=6eb41a1e-dd34-4859-ad31-f3ca068a2f88@redis&vid=1&format=EB&rid=1.

HEŘMAN, Petr. Biosignály: z pohledu biofyziky. 1. vyd. Praha: DÚLOS, 2006. ISBN 978-80-902899-7-5.

HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. Brno: Neptun, 2006. ISBN 80-86850-01-3.

NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 2. vydání, zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0209-9.

Last update: Kovář Jan (15.05.2022)
Syllabus - Czech

Obsahové zaměření výuky:

Přednášky:

 Mikrobiomechanika

 Interakce elektromagnetického pole s živými organizmy

 Aplikované zobrazovací metody I.

 Aplikované zobrazovací metody II.

 Biofyzikální metody v regenerativní medicíně

 Základy aplikované bionanotechnologii

 Základ aplikované spektroskopie

Praktická cvičení:

 Ultrasonografie

 Dopplerovská ultrasonografie

 Akustika

Last update: Kovář Jan (15.05.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html