SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Professional Training in Radiology II. - D1502019
Title: Odborná radiologická praxe II.
Guaranteed by: Department of Radiology (13-461)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/200, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Annotation - Czech
Odborná praxe je koncipována jako praktický předmět, probíhá podle plánu praktické výuky formou blokové výuky (přičemž jeden blok trvá vždy nejméně 1 týden). Umožňuje studentům aplikovat v podmínkách poskytovatele zdravotních služeb teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoreticko-praktických disciplín. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Uskutečňuje se formou přímé či nepřímé péče o pacienty, v souladu s platnou právní úpravou a podle plánu praxe v podmínkách poskytovatele zdravotních služeb pod vedením odborného pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, školitele nebo mentora odborné praxe (školitele odborné praxe) u poskytovatele zdravotních služeb. Pedagogický pracovník vyučuje v takové oblasti odborné praxe, ke které získal odbornou způsobilost, v této oblasti odpovídá za dohled při praxi studentů. Výkony prováděné v rámci odborné praxe jsou zaznamenány do Záznamníku výkonů a jiných odborných aktivit radiologického asistenta – logbooku (dále jen „Záznamník výkonů“). Pracoviště poskytovatele zdravotních služeb pro výuku odborné praxe, jde především o FN Motol, splňuje požadavky stanovené příslušnými právními předpisy. Týdnům praktické výuky předchází odpovídající výuka teoretických předmětů.
Last update: Kovář Jan (14.05.2022)
Literature - Czech

Základní studijní literatura povinná:

MALÍKOVÁ, Hana a Alena JAVŮRKOVÁ. Základy radiologie a zobrazovacích metod. 2. aktualiz. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4036-5.

SEIDL, Zdeněk et al. Radiologie pro studium i praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 368 s., iv s. obr. příl. ISBN 978-80-247-4108-6.

FERDA, Jiří, Hynek MÍRKA, Jan BAXA a Alexander MALÁN. Základy zobrazovacích metod. Praha: Galén, 2015. Psyché. ISBN 978-80-7492-164-3.

VOMÁČKA, Jaroslav, NEKULA, Josef a KOZÁK, Jiří. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2012. 153 s. Odborná publikace. ISBN 978-80-244-3126-0.

KUPKA, Karel, KUBINYI, Jozef a ŠÁMAL, Martin. Nukleární medicína. 6. vydání. Praha: P3K. 2015.161 s. ISBN 978-80-87343-54-8.

KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. 1. vyd. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

KORANDA, Pavel, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Nukleární medicína. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4031-6.

MÍKOVÁ, Vlasta, ed. Nukleární medicína: průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Praha: Galén, 2008. 118 s. Care. ISBN 978-80-7262-533-8.

VLČEK, Petr a kol. Praktická cvičení z nukleární medicíny. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 187 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1819-7.

Technologists’ guide. European Association of Nuclear Medicine [online]. [Vienna]: EANM, [2022] [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.eanm.org/publications/technologists-guide/

METTLER, Fred A. a Milton J. GUIBERTEAU. Essentials of nuclear medicine imaging. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2012. ISBN 978-1-4557-0104-9.

ŠLAMPA, Pavel a kol. Radiační onkologie v praxi. 4. aktualiz. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014. ISBN 978-80-86793-34-4.

Základní studijní literatura doporučená:

NEKULA, Josef, Jana CHMELOVÁ, Martin ŠÁMAL a Alexander MALÁN. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. 6. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005. Psyché. ISBN 80-736-8057-2.

Last update: Kovář Jan (14.05.2022)
Syllabus - Czech

Obsahové zaměření výuky:

 seznámení s organizací práce a úlohou radiologického asistenta na radiodiagnostickém pracovišti.

 prohloubení znalostí skiagrafických projekcí – lebka, hrudník, břicho.

 prohloubení znalostí skiagrafických projekcí – pánev, páteř, končetiny.

 speciální skiagrafické projekce.

 skiagrafie u lůžka nemocného.

 skiagrafie u dětí.

 skiagrafie na operačním sále.

 peroperační zobrazovací postupy.

 skiaskopická vyšetření I (GIT a žlučové cesty).

 skiaskopická vyšetření II (urogenitální trakt, pohybový aparát, měkké tkáně).

 speciální projekce a specifika v rámci traumatologie.

 nestandardní projekce v urgentní radiologii.

 digitalizace, zpracování obrazu, postprocessing. NIS, RIS, PACS, DICOM

 vyšetření ledvin, močového měchýře.

 OPG, densitometrie.

 mamografie.

 příprava pacienta na CT vyšetření.

 kontrastní látky na CT vyšetření.

 CT vyšetření hlavy.

 CT vyšetření hrudníku.

 CT vyšetření dutiny břišní.

 CT vyšetření malé pánve.

 scintigrafické metody v endokrinologii (štítná žláza, příštítná tělíska)

 diagnostické a zobrazovací metody v GIT (jícen, evakuace žaludku, Meckelův divertikl, krvácení do GIT)

 funkční vyšetření a scintigrafické zobrazování myokardu (klidová a zátěžová scintigrafie srdce)

 vyšetřovací a zobrazovací metody centrálního nervového systému (perfuzní SPECT mozku, DATSCAN – Parkinsonova nemoc)

 vyšetřovací a zobrazovací metody cévního a lymfatického systému (flebografie, lymfografie, sentinelové uzliny)

 scintigrafie skeletu a kostní dřeně, třífázová scintigrafie skeletu (metastatické onemocnění, zánětlivé změny)

 diagnostické metody v nefrourologii (dynamická a statická scintigrafie u dětí a dospělých)

 vyšetřovací metody v onkologii (neuroendokrinní tumory, karcinoidy, paragangliomy)

 vyšetřovací metody dýchacího systému

 pozitronová emisní tomografie

 radionuklidová terapie

 harmonogram výuky cvičení, BOZP během exkurzí, možnosti a příklady uplatnění absolventů, kompetence radiologických asistentů v oblasti radioterapie, příklady činností

 motivační a výuková videa z oblasti přístrojového vybavení pro radioterapii, typy přístrojů, příslušenství

 lineární urychlovač – základní součásti lineárního urychlovače a příklady příčin závad, pokud se objeví vybraná chybová hlášení

 kolimační systémy – popis kolimačních systémů radioterapeutických přístrojů jako lineární urychlovač, lineární urychlovač pro stereotaktickou radioterapii, tomoterapie, gamanůž, Cyberknife, kobaltový ozařovač, rentgenový ozařovač. Příklad ověření mechanické přesnosti nastavení kolimačního systému

 radioterapeutický ozařovací stůl – požadavky, použité materiály, stupně volnosti a jejich ověřování, používání fantomů.

 izocentrum – definice, ověření polohy, pomůcky, zamšřovací lasery

 zobrazovací systémy v radioterapii – přídavné zobrazovací systémy používané v radioterapii k verifikaci polohy pacienta a cílového objemu, princip 2D a 3D zobrazení pomocí přídavných zobrazovacích systémů, zkoušky, fantomy

 radioterapeutický simulátor – základní funkce a součásti, odlišnosti CT simulátoru od CT přístroje používaného pro diagnostické účely, výhody a nevýhody RTG simulátoru a CT simulátoru, zkoušky u RTG simulátoru a CT simulátoru, pomůcky a fantomy pro zkoušky simulátoru.

 onkologický informační systém (OIS) – export/import dat.

 plánování radioterapie (vybrané příklady, optimalizace při např. použití endoprotézy kyčelního kloubu).

 metrologie a zkušební vybavení v radioterapii.

 příklad technické specifikace radioterapeutického ozařovače a onkologického informačního systému

 lokalizace nádoru ,uložení pacienta ,výběr a výroba fixačních individuálních pomůcek

 provedení standardních ozařovacích technik (nastavení a ozáření pacienta)

 provedení speciálních ozařovacích technik v teleterapii

 provedení standardních ozařovacích technik v brachyterapii.

V prvním ročníku studia praxe vychází z koncepčního modelu hlavních determinant zdraví WHO a IAEA, je orientována na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění a na nácvik a osvojení činností nutných pro výkon povolání radiologického asistenta. Z počátku se studenti seznámí se zásadami první pomoci a s ošetřovatelskou péčí, získají znalosti a dovednosti v předlékařské první pomoci a seznámí se s organizací zdravotnického pracoviště. Praxe je orientována na oblast ošetřovatelské praxe a navazuje na předmět Základy teorie ošetřovatelství. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Klinická pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů. Součástí praxe je i účast na činnostech zajišťujících organizaci, plánování a zdravotnickou legislativu.

Ve druhém ročníku studia je cílem praxe procvičení základních praktických návyků pro přípravu k výkonu budoucího povolání. Předmět prakticky seznamuje studenty se zobrazovacími postupy při vyšetření na moderních rentgenových přístrojích. Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální praxe studentů, v maximální míře zužitkují své dosavadní teoretické poznatky a praktické zkušenosti. Studenti se seznámí se strukturou poskytování zdravotní péče na oddělení radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny. Praxí si prohloubí schopnost vyhodnotit prostředí, které odpovídá potřebám jedince, zdokonalí se v hodnocení a procvičení základních praktických návyků pro přípravu k výkonu budoucího povolání. Studenti se seznámí se zobrazovacími postupy při vyšetření na moderních rentgenových přístrojích, skiaskopických vyšetření, vyšetření pomocí výpočetní tomografie a magnetické rezonance. V oblasti nukleární medicíny budou provádět jednotlivé radionuklidové diagnostické a terapeutické metody. Naučí se spolupracovat s pracovníky ostatních klinických oddělení nemocnice. Náplní praxe je procvičení obsluhy diagnostických přístrojů v nukleární medicíně: snímání a počítačové zpracování scintigrafických vyšetření včetně hybridních systémů, praktické provádění jednotlivých scintigrafických vyšetření. V rámci radioterapie se seznámí praktickou formou s problematikou lokalizace pacientů pro RT, výrobou fixačních pomůcek, bloků, prováděním plánovacích CT vyšetření, prací se získaným obrazovým materiálem pro potřeby plánování radioterapie, základy přípravy ozařovacích plánů. Dále bude schopen provádět jednotlivá ozáření, tj. nastavování pacientů, provádění verifikačních snímků, použití radioterapie řízené obrazem. Bude se orientovat v použití speciálních technik. Součástí praxe je seznámení s prací na terapeutickém RTG přístroji a s provozem brachyterapie.

Ve třetím ročníku studia je praxe orientována na oblast specifické radiologické péče, jejímž cílem je prohloubení znalostí a praktických dovedností při ovládání a samostatném provádění radiologických zobrazovacích postupů a ozařovacích technik, včetně radiologických postupů používaných při lékařském ozáření, ve zdravotnických zařízeních na pracovištích radiologických, radioterapeutických, nukleárně medicínských a na dalších pracovištích, kde se provádějí radiologické výkony u pacientů všech věkových skupin. Dále se zaměřuje na oblast edukační činnosti pro jednotlivce a jejich rodinné příslušníky v rámci lůžkové i ambulantní péče. Součástí odborné praxe v radiodiagnostice je účast na vyšetření gastrointestinálního traktu, vyšetření pomocí CT, vyšetření s použitím kontrastních látek, při skiagrafických i skiaskopických metodách, asistence při angiografických výkonech a účast na zobrazení pomocí nukleární magnetické rezonance. Součástí praxe v radioterapii je seznámení praktickou formou s problematikou lokalizace pacientů pro RT, výrobou fixačních pomůcek, bloků, prováděním plánovacích CT vyšetření, prací se získaným obrazovým materiálem pro potřeby plánování radioterapie, základy přípravy ozařovacích plánů. Dále bude schopen provádět jednotlivá ozáření, tj. nastavování pacientů, provádění verifikačních snímků, použití radioterapie řízené obrazem. Bude se orientovat v použití speciálních technik. V průběhu praxe se seznámí s prací na terapeutickém RTG přístroji a s provozem brachyterapie. V nukleární medicíně budou studenti provádět jednotlivé radionuklidové diagnostické a asistovat u terapeutických metod. Naučí se spolupracovat s pracovníky ostatních klinických oddělení nemocnice. Náplní praxe je procvičení obsluhy diagnostických přístrojů v nukleární medicíně: snímání a počítačové zpracování scintigrafických vyšetření včetně SPECT, praktické provádění jednotlivých scintigrafických vyšetření.

Předmět je ukončen v LS 3. ročníku praktickou zkouškou před zkušební komisí.

Last update: Kovář Jan (14.05.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html