SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Molecular and Clinical Radiobiology - D1502018
Title: Molekulární a klinická radiobiologie
Guaranteed by: Department of Biophysics (13-714)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:8/14, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se základními procesy v buňkách a tkáních při interakci ionizujícího záření a živých struktur a popisuje účinky ionizujícího záření na živý organismus. Cílem je poskytnout poznatky o technikách léčby ionizujícím zářením i využití účinků činností ionizujícího záření i neionizujícího záření zhoubných i nezhoubných onemocnění.
Last update: Kovář Jan (15.05.2022)
Literature - Czech

Základní studijní literatura povinná:

HAVRÁNKOVÁ, Renata, ed. Klinická radiobiologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-247-4098-0.

ROSINA, Jozef, Jana VRÁNOVÁ a Hana KOLÁŘOVÁ. Biofyzika: pro zdravotnické a biomedicínské obory. 2., doplněné vydání. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-2526-5.

PODZIMEK, František. Radiologická fyzika: fyzika ionizujícího záření. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2013. 334 s. ISBN 978-80-01-05319-5.

Základní studijní literatura doporučená:

BENEŠ, Jiří, Daniel JIRAK a František VITEK. Základy lékařské fyziky. 4. vydání. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2645-1. Dostupné z:

https://web.s.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzEwNzUyMzRfX0FO0?sid=6eb41a1e-dd34-4859-ad31-f3ca068a2f88@redis&vid=1&format=EB&rid=1.

HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. Brno: Neptun, 2006. ISBN 80-86850-01-3.

NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 2. vydání, zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0209-9.

Last update: Kovář Jan (15.05.2022)
Syllabus - Czech

Obsahové zaměření výuky:

Přednášky:

 Stavba hmoty + radioaktivita

 Vlastnosti a zdroje ionizujícího záření a interakce ionizujícího záření s hmotou

 Dozimetrie, principy detekce a metrologie ionizujícího záření

 Biochemické a biologické účinky ionizujícího záření a ochrana před ionizujícím záření

Praktická cvičení:

 Radioaktivita

 Lambertův zákon

Last update: Kovář Jan (15.05.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html