SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Radiological Physics and Radiation Protection - D1501010
Title: Radiologická fyzika a radiační ochrana
Guaranteed by: Department of Radiology (13-461)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:23/7, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako teoretický. Zahrnuje ucelené informace a principy radiologické fyziky, která podává základní znalosti pro pochopení radiologických postupů, které využívají zdroje ionizujícího záření. Seznamuje studenty se základy jaderné fyziky, s jednotlivými radioaktivními přeměnami a interakcemi ionizujícího záření s hmotou. Studenti získají základní informace o principech dozimetrie a měření ionizujícího záření, o dozimetrických měřicích metodách a přehledu patřičných veličin a jednotek. Předmět dále obsahuje základní informace o obecných principech radiační ochrany, důraz je kladen zejména na problematiku ochrany před zářením ve zdravotnictví. Clem je získání návyků v ochraně před účinky ionizujícího záření i při zabezpečování optimalizace radiačních činností. Součástí předmětu jsou příslušné právní předpisy související s radiační ochranou, atomovou legislativou a Národními radiologickými standardy.
Last update: Kovář Jan (14.05.2022)
Literature - Czech

Základní studijní literatura povinná:

SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2018. 273 s. ISBN 978-80-271-0709-4.

BUSHBERG, Jerrold T., J. Anthony SEIBERT, Edwin M. LEIDHOLDT a John M. BOONE. The essential physics of medical imaging. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002. ISBN 0-683-30118-7.

KLENER, Vladislav. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. ISBN 80-238-3703-6.

ŠLAMPA, Pavel a kol. Radiační onkologie v praxi. 4. aktualiz. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014. ISBN 978-80-86793-34-4.

VAN DYK, Jacob, SMATHERS, James. The Modern technology of radiation oncology: a compendium for medical physicists and radiation oncologists. Medison: Medical physics. 1999. ISBN 0-944838-22-7

PODZIMEK, František. Radiologická fyzika: fyzika ionizujícího záření. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2013. 334 s. ISBN 978-80-01-05319-5.

KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. 1. vyd. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

BAILEY, D., HUMM, J., TODD-POKROPEK, A., VAN ASWEGEN, A. Nuclear medicine physics: a handbook for teachers and students. Vienna: International atomic energy agency, 2014.

SIGNORE, A. (ed.). Nuclear medicine and molecular imaging. 1st ed. Philadelphia: Elsevier, 2022. ISBN 9780128229606.

CHERRY, S., SORENSON, J., PHELPS, M. Physics in nuclear medicine. 4th ed. Philadelphia: Elsevier, 2012. ISBN 978-1-4160-5198-5.

Základní studijní literatura doporučená:

Hodnocení lékařského ozáření, SÚJB, 2021, dostupná na https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/lekarske-ozareni/hodnoceni-lekarskeho-ozareni

Last update: Kovář Jan (12.05.2022)
Syllabus - Czech

Obsahové zaměření výuky:

Radiologická fyzika:

 základy jaderné fyziky (radioaktivní přeměny a interakce pro radiodiagnostiku)

 základy jaderné fyziky (radioaktivní přeměny a interakace pro radiodiagnostiku)

 skiagrafická a skiaskopická vyšetření

 výpočetní tomografie

 ostatní radiologické techniky (mamografie, stomatologie, kostní denzitometrie)

 dozimetrické veličiny a jednotky v radiodiagnostice

 základy jaderné fyziky (fyzikální principy používané v nukleární medicíně)

 dozimetrické veličiny a jednotky v nukleární medicíně

 přístrojová technika využívaná v nukleární medicíně a detektory ionizujícího záření

 princip scintilačních gamakamer (SPECT, PET, CZT) a jejich hybridních forem

 rekonstrukce obrazu a artefakty v obraze

 dozimetrie v nukleární medicíně a kvantifikace dat

 kontrola kvality přístrojů a její vliv na RO pacientů

 základy jaderné fyziky (radioaktivní přeměny a interakce pro radioterapii) a dozimetrické veličiny a jednotky v radioterapii

 úvod do radioterapie, postup externí radioterapie

 zařízení pro radioterapii

 fotonové svazky, IMRT, VMAT

 elektronové svazky, protonové svazky

 brachyterapie

 speciální techniky v RT, stereotaxe, tomoterapie, celotělové ozařování

Radiační ochrana

 legislativní základ, základní principy

 osoby zajišťující systém RO, systém monitorování osob a prostředí

 radiační ochrana v radiodiagnostice – lékařské ozáření, klinická odpovědnost, místní radiologické standardy, radiologické události, klinická odpovědnost

 radiační ochrana v radiodiagnostice – gravidita, dětský pacient, specifika

 radiační ochrana v nukleární medicíně – RO pacientů na pracovišti nukleární medicíny - dozimetrie vnitřních zářičů, stanovení dávek z lékařského ozáření, místní radiologické standardy, možnosti ovlivnění radiační zátěže pacienta, radiologické události, gravidita a kojení, radionuklidová diagnostika a terapie (poučení pacienta)

 radiační ochrana v nukleární medicíně – specifika zásad RO v nukleární medicíně (uspořádání pracoviště, monitorování, ochranné pomůcky a prostředky), kontaminace a dekontaminace, havarijní připravenost,

 radiační ochrana v radioterapii– lékařské ozáření, místní radiologické standardy, radiologické události

 radiační ochrana v radioterapii– osobní dozimetrie, stínění

Last update: Kovář Jan (14.05.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html