SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Psychology - D1305202
Title: Klinická psychologie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:28/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Classification: Health Care > Auxiliary Subjects
Pre-requisite : D1301142
Annotation - Czech
Poznatky a zákonitosti psychologie v rehabilitaci se zvláštním důrazem na přínos poznatků a přístupů klinické psychologie v oblasti léčebné rehabilitace.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Aim of the course - Czech

Cílem výuky předmětu Klinická psychologie je podat aktuální přehled poznatků v tomto aplikovaném oboru.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Course completion requirements - Czech

3. ročník bakalářské studium fyzioterapie – zimní semestr 2023/2024

Předmět: KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Pondělí: 11 – 13,35 hod.

Výuka: učebna TVL, pavilon 9

Počet hodin: 2/1 Z, ZK

Garant předmětu: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Vyučující: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., Mgr. Hana Horáková, Ph.D., Mgr. Jan Tománek, Mgr. Markéta Mohaplová, Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, Ph.D., Mgr. Pavla Lhotová, Mgr. Kateřina Bukačová, PhDr. Alice Maulisová, Ph.D., Mgr. Klára Benešová, PhDr. Gražina Kokešová Kleinová, Mgr. Zuzana Kocábová, Ph.D.

Last update: Pecharová Michaela (28.08.2023)
Literature - Czech

Baštecká, Bohumila: 2001. Základy klinické psychologie. Portál, Praha. ISBN 80-7178-550-4

Plante, Thomas G.: 2001. Současná klinická psychologie. Grada, Praha. ISBN 80-7169-963-2

Říčan, Pavel, Krejčířová, Dana a kol.: 2011. Dětská klinická psychologie. Grada, Praha. ISBN 978-80-247-1049-5

Vágnerová, Marie: 2008. Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál, Praha. ISBN 978- 80-7367-414-4

Vašina, Lubomír: 2002. Klinická psychologie a somatická psychoterapie. Neptun, Brno. ISBN 80-902896-4-9

Baštecká, Bohumila (ed.): 2009. Aplikovaná psychologie. Portál, Praha. ISBN 978-80-7367-470-0

Brichcín, Milan: 1999. Vůle a sebekontrola. Teorie, metody, experimenty. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha. ISBN 80-7184-753-4

Gillen, Glen, Burkhardt, Ann: 1998. Stroke Rehabilitation. Mosby, Inc. St. Louis. ISBN 0-8151-3460-6

Hátlová, Běla: 2010. Psychomotorická terapie demencí v počáteční a střední fázi. European Science and Art Publishing. Asociace psychologů sportu. Praha. ISBN 978-80-87504-00-0

Hort, Jakub, Rusina, Robert a kol.: 2007. Paměť a její poruchy. Maxdorf, Praha. ISBN 978-80-7345-004-5

Kratochvíl, Stanislav: 2006. Základy psychoterapie. Portál, Praha. ISBN 80-7367-122-0

Křivohlavý, Jaro: 2009. Psychologie zdraví. Portál, Praha. ISBN 978-80-7367-568-4

Křivohlavý, Jaro: 2002. Psychologie nemoci. Portál, Praha. ISBN 80-247-0179-0

Paulík, Karel: 2010. Psychologie lidské odolnosti. Grada, Praha. ISBN 978-80-247-2959-6

Scheffler, R. M, Potůček, Martin ( editors): 2008. Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics, 1989 to the Present. Karolinum Press, Prague. ISBN 978-80-246-1466-3

Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Requirements to the exam - Czech

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z PSYCHOLOGIE – AR 2020/21

1. Základní terminologická vymezení a aplikace psychologie. Klinická psychologie a psychologie ve fyzioterapii a dalších zdravotnických profesích.

2. Psychologické směry, základní psychologické přístupy, představitelé základních psychologických směrů a přístupů.

3. Klinická diagnostika v praxi

4. Psychologická specifika pomáhajících profesí s důrazem na práci fyzioterapeuta. Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí

5. Struktura a vývoj osobnosti. Vybrané teorie osobnosti ve vztahu k rehabilitační teorii a praxi.

6. Člověk ve společnosti. Sociální komunikace, postoje a role jedince ve skupině. Autorita, status, vliv masových médií.

7. Psychosociální zátěž a stress a jeho zvládání. Konflikty mezi lidmi a způsoby jejich řešení. Transakční analýza. PCA (Person Centered Approach).

8. Rodina a její význam pro jedince. Vliv rodinného systému na zdraví.

9. Vztah zdravotník– pacient, zdravotník – rodina pacienta. Komunikace. Zásady sdělování informací pacientům a jejich rodinám.

10. Psychopatologie – dělení, popis jednotlivých psychopatologických okruhů. Specifika přístupu k pacientům trpícím psychickými obtížemi.

11. Psychosomatický přístup v pomáhajících profesích. Psychosomatická medicína. Psychosomatika ve fyzioterapii.

12. Pacient v nemocnici. Chronická a nevyléčitelná onemocnění. Paliativní péče, umírání, smrt (psychologické aspekty). Psychologické aspekty bolesti.

13. Duševní krize. Příčiny, fáze, možnosti řešení, terapeutické přístupy.

14. Motivace pacienta v průběhu rehabilitace, adherence, vůle a sebekontrola. Význam kauzální atribuce a autoatribuce v motivaci pacienta a aspirační úrovni k dosažení zlepšení zdravotního stavu.

15. Rehabilitace jako proces učení a tréninku. Vymezení pojmu učení. Problematika únavy.

16. Vývoj psychomotoriky. Základní fáze a mezníky vývoje, vývojové zákonitosti, specifika v jednotlivých věkových obdobích.

17. Psychologická specifika fyzioterapie a rehabilitace v pediatrii.

18. Psychologická specifika fyzioterapie a rehabilitace v gynekologii a v porodnictví.

19. Psychologické otázky fyzioterapie a rehabilitace v interní medicíně.

20. Neuropsychologie a neurorehabilitace.

21. Psychologické otázky fyzioterapie a rehabilitace v psychiatrii.

22. Psychologická aktivizace a rehabilitace v geriatrii. Možnosti fyzioterapie v léčbě kognitivních poruch.

23. Psychologické otázky fyzioterapie a rehabilitace v traumatologii, chirurgii a ortopedii.

24. Psychologická problematika fyzioterapie a léčebné rehabilitace u sportovců.

25. Vztahy rehabilitace, psychoterapie a reedukace. Vymezení základních pojmů. Nutnost a možnosti spolupráce fyzioterapeuta s psychologem.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Syllabus - Czech

Pozornost je věnována široké oblasti klinické psychologie, psychologii zdraví/nemoci, psychosomatické medicíny a dalším tematicky blízkým lékařským i nelékařským (např. z oblasti etiky, politiky, sportu, sociální vědy apod.) oborům. Předmět je orientován s ohledem na teoretická východiska a také ve smyslu aplikované vědy. Předmět klinická psychologie v sobě zahrnuje širokou oblast psychodiagnostickou, psychoterapeutickou, sociálně nápravnou i rehabilitační. Speciální problematikou jsou obecné otázky zdraví a nemoci, téma psychologie duševního zdraví, mezinárodní klasifikační systémy, rovněž též otázky zdravotnické epidemiologie a sociálně zdravotní politiky v evropském i vnitrostátním kontextu.

Osnova výuky:

1. Úvod do studia klinické psychologie. Základní terminologie. Psychologické směry a školy, představitelé.

2.Vývoj osobnosti. Základní teorie. Vývojové zákonitosti, specifika jednotlivých vývojových období v rehabilitační praxi.

3. Klinická diagnostika: pozorování, anamnéza, rozhovor, testová diagnostika dospělých..

4. Psychologie nemoci a zdraví. Psychosomatická a somatopsychická onemocnění. Pacientovo pojetí nemoci. Úzkostní, depresivní, agresivní pacienti. Psychomotorická terapie v psychiatrii a interní medicíně.

5. Základy komunikace lékař – pacient, bariéry v komunikaci, způsoby překonávání bariér. Přenos, protipřenos. Lékařské prostředí a vliv na pacienta. Sociální komunikace. Konflikty a způsoby řešení (koučink, asertivita, mediace). Rodina a její význam pro jedince i pro spolupráci s lékařem.

6. Psychika tělesně postižených, vliv psychiky na léčbu tělesně postižených, význam fyzioterapie v léčbě a psychologické péči o tělesně postižené. Problematika léčebné rehabilitace u sportovců.

7. Stárnutí a související změny motoriky a kognice z pohledu rehabilitace. Problematika CMP, Parkinsonovy nemoci, roztroušené sklerózy, demence apod. Trénink paměti, neurorehabilitace.

8. Změny v rovnováze seniorů – výsledky grantového výzkumu

9. Neuropsychologie (neurorehabilitace).

10. Krize. Příčiny, fáze, řešení, terapeutické přístupy. Vztah fyzioterapie, psychoterapie a reedukace. Význam spolupráce fyzioterapeuta s psychologem. Podmínky úspěšné rehabilitace.

11. Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí, prevence syndromu vyhoření u fyzioterapeutů

12. Motivace pacienta v průběhu rehabilitace. Význam učení, fáze. Únava.

13.Psychologická problematika chronického onemocnění. Předoperační psychologická příprava a vedení pacientů. Psychologické aspekty bolesti. Paliativní péče.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD1305202p1

Groups of students
B3.FYZIOT
Mon 02.10.2023 11:00 - 13:35 lecture 2.10. Úvod do studia klinické psychologie – základní terminologie; psychologické směry a školy, jejich představitelé. Význam spolupráce fyzioterapeuta s psychologem. (doc. Stackeová) doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Mon 09.10.2023 11:00 - 13:35 lecture 9.10. Vývoj osobnosti – základní teoretické koncepty, vývojové zákonitosti, specifika jednotlivých vývojových období ve fyzioterapeutické / rehabilitační praxi.  (doc. Stackeová) doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Mon 16.10.2023 11:00 - 13:35 lecture 16.10. Klinická diagnostika – cíle a metody (pozorování, anamnéza, rozhovor, testová diagnostika dospělých…) (Dr. Fendrych Mazancová, Mgr. Bukačová) doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Mon 23.10.2023 11:00 - 13:35 lecture 23.10. Stres – definice, základní teoretické koncepty, zvládání stresu. (doc. Stackeová) doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Mon 30.10.2023 11:00 - 13:35 lecture 30.10. Psychologie nemoci a zdraví; psychosomatická a somatopsychická onemocnění. (doc. Stackeová) doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Mon 06.11.2023 11:00 - 13:35 lecture 6.11. Psychosomatická medicína. Využití fyzioterapeutických metod u psychosomatických pacientů. (doc. Stackeová) doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Mon 13.11.2023 11:00 - 13:35 lecture 13.11. Psychosomatika ve fyzioterapii. Tělesné sebepojetí a jeho význam ve fyzioterapii. Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí, prevence syndromu vyhoření u fyzioterapeutů. (doc. Stackeová) doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Mon 20.11.2023 11:00 - 13:35 lecture 20.11. Základy psychopatologie. Dělení; základní charakteristika jednotlivých psychopatologických okruhů. Úzkostné poruchy, depresivní syndrom – specifika přístupu ve fyzioterapii. Psychomotorická terapie. (Dr. Maulisová, Mgr. Mohaplová) doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Mon 27.11.2023 11:00 - 13:35 lecture 27.11. Psychika tělesně postižených, vliv psychiky na léčbu tělesně postižených. Pohybová aktivita a sport tělesně postižených. Specifika fyzioterapie a psychologického přístupu k tělesně postiženým. (Mgr. Tománek) doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Mon 04.12.2023 11:00 - 13:35 lecture

4.12. Neuropsychologie (neurorehabilitace). (Dr. Maulisová, doc. Nikolai)

 

doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Mon 11.12.2023 11:00 - 13:35 lecture

11.12. Stárnutí a související změny motoriky a kognice z pohledu rehabilitace. Problematika CMP, Parkinsonovy nemoci, roztroušené sklerózy, demence apod. Trénink paměti, neurorehabilitace. (Dr. Horáková, Dr. Fendrych Mazancová)

 

doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Mon 18.12.2023 11:00 - 13:35 lecture 18.12. Psychologická problematika chronického onemocnění. Předoperační psychologická příprava a vedení pacientů. Psychologické aspekty bolesti. Paliativní péče. (Mgr. Benešová, Dr. Kokešová Kleinová, Mgr. Lhotová) doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Mon 01.01.2024 11:00 - 13:35 lecture 1.1.2024 NOVÝ ROK doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Mon 08.01.2024 11:00 - 13:35 lecture 8.1. Základy komunikace ve zdravotnictví. Bariéry v komunikaci, způsoby překonávání bariér. Přenos, protipřenos. Rodina a její význam pro jedince i pro spolupráci se zdravotníkem. (Dr. Kocábová, Mgr. Benešová) doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html