SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Hygiene and Epidemiology - D1305065
Title: Hygiena a epidemiologie
Guaranteed by: Department of Public Health and Preventive Medicine (13-471)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
Classification: Health Care > Clinical Disciplines
Pre-requisite : D1301337, D1303213
Annotation -
The course is focused on key areas of hygiene and epidemiology with regard to the current legislation and health policy of the Czech republic.
Last update: Kašpar Petr, MUDr. (21.09.2023)
Course completion requirements - Czech
  • Zápočet
  • Zkouška

Last update: Kašpar Petr, MUDr. (21.09.2023)
Literature - Czech

1. ELMORE, Joann G. Elmore, Dorothea M.G. WILD, Heidi D. NELSON a David L. KATZ. Epidemiology, Biostatistics, Preventive Medicine and Public Healts. 5. st. Louis: Elsevier – Health Sciences Division, 2020. ISBN 0323642012.

2. SCHINDLER, Jiří. Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4771-2

3. ŠVÁBOVÁ, Květa. Vybrané kapitoly z pracovního lékařství. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. ISBN 978-80-87023-32-7.

4. TUČEK, Milan a Alena SLÁMOVÁ. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. 2., doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3932-1.

5. https://www.who.int/europe/health-topics/violence#tab=tab_1

6. HAMPLOVÁ, Lidmila. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví: pro zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 2019. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0568-7.

Studijní materiály a prezentace v Moodle 1

Last update: Kašpar Petr, MUDr. (21.09.2023)
Teaching methods - Czech

Semináře

Last update: Kašpar Petr, MUDr. (21.09.2023)
Requirements to the exam - Czech
  • Zápočet – účast na seminářích
  • Ústní zkouška – otázky viz Sylabus

Last update: Kašpar Petr, MUDr. (21.09.2023)
Syllabus - Czech

Otázky ke zkoušce z předmětu Hygiena a epidemiologie D 1305065

Bc. program specializace ve zdravotnictví , obor Fyzioterapie, 3.ročník

1. Determinanty zdraví, faktory ovlivňující zdravotní stav

2. Výživa a zdraví – obezita, diety, pohyb

3. Výživová doporučení

4. Výživa v prevenci KVO

5. Výživa v prevenci nádorových onemocnění

6. Kouření, rizikový faktor KVO a nádorových onemocnění

7. Kouření aktivní, pasivní, kouření z třetí ruky, odvykací metody

8. Alkohol a vliv na zdraví

9. Obezita, rizikové faktory jejího vzniku

10. Ovlivnitelné rizikové faktory nádorových onemocnění

11. Neovlivnitelné rizikové faktory nádorových onemocnění

12. Trendy ve výskytu nádorových onemocnění ve světě

13. Trendy ve výskytu nádorových onemocnění v ČR

14. Složení obyvatelstva, populační procesy a jejich ukazatelé (porodnost, úmrtnost, přirozený přírůstek, sňatečnost, rozvodovost) – vývoj a mezinárodní srovnání

15. Ukazatelé zdravotního stavu obyvatelstva v ČR (střední délka života, úmrtnost a její druhy, potraty – příčiny, vývoj, mezinárodní srovnání

16. Národní zdravotní informační systém, nemoci podléhající povinnému hlášení, registry

17. Kategorizace prací, riziková pracoviště

18. Pracovně lékařské služby, zdravotní způsobilost

19. Ochrana zdraví při práci, osobní ochranné pracovní prostředky

20. Pracovní úrazy, nemoci z povolání-náhrady újmy

21. Preventivní prohlídky v dětském věku

22. Základní schéma očkování v dětském věku, obecné zásady očkování, postup při odmítání očkování

23. Problematika násilí páchaného na dětech

24. Problematika násilí páchaného na seniorech

25. Principy a zásady sociálně právní ochrany dětí

Last update: Kašpar Petr, MUDr. (21.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html