SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Summer Professional Practice II - D1304103
Title: Letní odborná praxe II
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/120, C [HS]
Extent per academic year: 3 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > External Subjects
Pre-requisite : D1302102
Annotation - Czech
Aplikace teoretických a praktických dovedností na ambulantních a lůžkových rehabilitačních pracovištích .
Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
Course completion requirements - Czech

LETNÍ ODBORNÁ PRAXE II. – AR 2023/2024 - 2. ročník Bc.

Letní odborná praxe II. (LOP II.) trvá 3 týdny (15 pracovních dnů), pracovní doba studentů je 8,5 hod. denně (30 minut na oběd) a její začátek lze přizpůsobit potřebám rehabilitačního pracoviště.

Student si zvolí pracoviště zdravotnického zařízení dle vlastního výběru, kterému poskytne bezplatné absolvování LOP II. Fakulta žádnou praxi studentům neplatí. Praxi doporučujeme jako třítýdenní, nepřerušovanou práci. Praxi lze také rozdělit na 2 části, dvoutýdenní a jednotýdenní praxi ve zdravotnickém zařízení/různých zdravotnických zařízeních. Praxe musí být dostatečně včas smluvně ošetřena platnou smlouvou, kterou vystaví studijní oddělení děkanátu 2. LF UK. Bez této smlouvy nelze na praxi nastoupit.

Žádost o schválení pracoviště k podpisu Mgr. Rampové, Ph.D., je třeba podat na školský sekretariát kliniky – M. Pecharové, Mgr. Rampové, Ph.D. - na žádosti musí být uvedeno: název pracoviště, jeho adresa, IČ, DIČ, kontaktní osoba pro fyzioterapii a kontakt na ni, a především přesný termín, ve kterém budete praxi absolvovat.

Žádost musí být podána nejpozději v pátek 26. 4. 2024 - a to i v případě, že na praxi nastoupíte až v prvních dnech září. Schválenou žádost (podpis Mgr. Rampové, Ph.D. a razítko kliniky) podáváte na studijní oddělení - paní Jana Ocelková DiS, která vám připraví smlouvu s příslušným pracovištěm. Na toto potřebuje minimálně týden. Praxi je třeba absolvovat/ukončit v pátek 13.9.2024

Poslední možnost pro zapsání zápočtu do SIS v ak. roce 2023/24 je pondělí 16. 9. 2024.

Zápočet bude udělen:

• na základě potvrzení o absolvování praxe (od - do, razítko a podpis smluvního pracoviště) a kladného hodnocení vaší práce, formulář na SIS nebo webu fakulty

• po odevzdání vytištěné formy seminární práce z Letní souvislé praxe I, která přiblíží její průběh, osobní poznatky, postřehy a práci studenta, včetně zpracované kazuistiky pacienta, se kterým student osobně pracoval;

• odevzdat nejpozději do týdne po ukončení praxe, deadline pro všechny práce je neděle 15. 9. 2024 na školský sekretariát kliniky, po tomto datu již není možné zápočet zapsat.

Podmínky zakončení předmětu:

 • Schválená žádost pracoviště na praxi (do konce dubna 2024)
 • 100% účast na praxi
 • Odevzdaní seminární práce.

Žádám všechny studenty o respektování VŠECH termínů, vzhledem k dalším mnoha povinnostem na klinice i mimo kliniku, a především v rámci prevence komunikačních a organizačních kolizí.

Náplň praxe po 2. ročníku bakalářského studia fyzioterapie aneb toto vše můžete na praxi dělat...

...protože obsahově navazuje na 1. ročník a pokračuje zdokonalováním praktických dovedností fyzioterapie předmětů: Obecné metodiky fyzioterapie a Metody kinezioterapie I:

• kineziologický pohled na tvorbu terapeutických postupů

• základy respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace

• vyšetření a ovlivnění fascie, kůže, svalu, kloubu, periostu, vnitřních orgánů

• palpace, manuální práce se svalovou a vazivovou tkání

• techniky automatické posturální korekce s využitím exterocepce a propriocepce

• posturální význam chodidla, hlavy a oblasti pánevního dna

• základy mobilizace kloubů končetin, protahování zkrácených svalů

• postizometrická relaxace

• facilitačně-inhibiční prostředky ve fyzioterapii

• facilitace, inhibice, reflexní terapie ve fyzioterapii

• taping

• viscerosomatické, somatoviscerální a viscerovertebrální projekce

• mobilizační techniky - terapeutický postup u periferních kloubů

• Brüggerův koncept ve fyzioterapii

• PNF - metody dr. Kabata

• vývojová kineziologie, kineziologické vyšetření v pediatrii

• analytické a syntetické fyzioterapeutické postupy

• základní facilitační postupy v jednotlivých klinických oborech

• kompletní program fyzikální terapie

13. 11. 2023 připraveno pro ak. šk. rok 2023/2024

Mgr. Klára Kučerová, garant LOP II

Last update: Kučerová Klára, Mgr., Ph.D. (25.01.2024)
Literature - Czech

WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Praha. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-1587-2

Policar Radek. Zdravotnická dokumentace v praxi. Edice: Managment a organizace ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2358-7

Haladová E. a kol. Léčebná tělesná výchova. Brno: IDVPZ, 1997. ISBN 80-7013-236-1

Holubářová, J., Pavlů, D.: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace - Svazek 1. Praha: Karolinum, 2007. Univerzita Karlova, učební texty. ISBN 8024612941, 9788024612942

Hromádková, J.a kol: Fyzioterapie, H&H, 1999. ISBN 80-86022-45-5

Dobeš, M., Dobešová, P.: Cvičíme na velkém míči. DOMIGA, 2003. ISBN 809022220X, 9788090222205

Máček, M.,Smolíková, L.: Pohybová léčba u plicních chorob, VP 1995. ISBN 80-7187-010-2.

Máček, M., Smolíková, L.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronické obstrukční nemoci, nakladatelství Vltavín, Praha, 2002, ISBN 8086587-00-2

Smolíková, L., Máček, M.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronických plicních onemocnění, Praha, 2006, Blue Wings s.r.o.

Smolíková, L., Máček, M.: Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace, NCO NZO Brno, 2010, ISBN 978-00-0000-000-0

Stejskal, L.: Vliv dechu a polohy na pohyb. I. a II. část, Rehabilitácia, Neurologická klinika FVL, KU Praha, ročník XIV/1981

Ošťádal O., Burianová, K., Zdařilová, E.: Léčebná rehabilitace a fyzioterapie v pneumologii, Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury. Studijní texty. 2008. ISBN: 8024419092, 9788024419091

Kolář, P. et al.: Rehabilitace v klinické praxi, Galen, Praha, 2009, ISBN 978-80-7262-657-1

Vojta, V.: Vojtův princip, Grada 1995. ISBN 80-7169-004-X.

Vojta, V.: Vojtův princip, Grada 2010. ISBN 978-80-247-2710-3

Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku, Grada 1993. ISBN 80-85424-98-3.

Trojan, S., Druga, J., Pfeiffer, J., Votava, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, Grada 2005. ISBN 80-247-1296-2.

Pfeiffer, J. a kol.: Facilitační metody v léčebné rehabilitaci, Avicenum 1976

Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci, Grada 2005

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Sdělovací technika, spol. s r.o. 2005

Kabelíková, K., Vávrová, M.: Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada,1997

Opavský, J.: Neurologické vyšetření v rehab. pro fyzioterapeuty, UP Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0625-X.

Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I., CERM, 2002. ISBN 80-7204-266-1

Pavlů, D.: Cvičení s Thera-Bandem: se zřetelem ke konceptu Brüggera. Praha: CERM, 2004. s. 99. ISBN 807204334X, 9788072043347

Rychlíková, E.: Funkční poruchy kloubů a končetin, Grada 2002. ISBN 80-247-0237-1.

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi , Grada 1997. ISBN 80-7169-256-5.

Véle, F.: Kineziologie, TRITON, 2006, ISBN - 80-7254-837-9

Lippertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace, Praha: Galen 2005, ISBN 80-7262-317-6

Boner, R., Brügger, A., Kollman, A.: Zdravé držení těla během dne. Praha: Alexander Kolman, 1995, ISBN 8090006957, 9788090006959. s. 128

Janda, V., Vávrová, M: Senzomotorická stimulace. Rehabilitácia suppl. 25, 1992, 3, s. 14-35

Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
Syllabus - Czech

Student si zvolí rehabilitační pracoviště zdravotnického zařízení dle vlastního výběru. Praxe musí být dostatečně včas smluvně ošetřena platnou smlouvou - Dohodou o praxi, kterou vystaví studijní oddělení děkanátu 2. LF UK s příslušným pracovištěm. Bez této smlouvy nemůže student praxi vykonat.

Praxi doporučujeme jako třítýdenní, nepřerušovanou práci. Praxi lze také rozdělit na 2 části, dvoutýdenní a jednotýdenní praxi ve zdravotnickém zařízení/zdravotnických zařízeních.

Zápočet je udělen:
100% přítomnost na pracovišti

na základě potvrzení o absolvování praxe (od - do, razítko a podpis smluvního pracoviště), formulář k vyzvednutí na sekretariátě kliniky;

po odevzdání vytištěné formy seminární práce z letní odborné praxe, která přiblíží její průběh, osobní poznatky, postřehy a práci studenta, včetně zpracované kazuistiky pacienta, se kterým student osobně pracoval, metodiky fyzioterapie a pracovního postupu, vše podpořeno seznamem odborné literatury a dalších zdrojů vzdělání, ze kterých student čerpal a na které v textu seminární práce je odkaz.

Náplň letní odborné praxe obsahově navazuje na odborné předměty 1. ročníku a především reflektuje znalosti, získané ve 2. ročníku v předmětech Obecná metodika fyzioterapie - vývojová kineziologie, Metody kinezioterapie, Zdravotní tělesná výchova a Fyzikální terapie - viz sylaby předmětů dostupné na

Náplň praxe po 2. ročníku bakalářského studia fyzioterapie:
 • kineziologický pohled na tvorbu terapeutických postupů
 • vyšetření a ovlivnění kloubu
 • základy mobilizace kloubů končetin, protahování zkrácených svalů
 • postizometrická relaxace
 • facilitačně-inhibiční prostředky
 • facilitace, inhibice, reflexní terapie
 • vyšetření a ovlivnění kůže, svalu, periostu, vnitřních orgánů
 • viscerovertebrální projekce
 • mobilizační techniky - terapeutický postup
 • mobilizační techniky - periferní klouby
 • biokybernetický model v kinezilogii
 • základy Brüggerova konceptu
 • základy PNF - metody dr. Kabata
 • základy respirační fyzioterapie - metody a techniky hygieny dýchacích cest,
 • dýchání v kontextu biokybernetického modelu, terminologie základních dechových vzorů
 • základy vývojové kineziologie
 • analytické a syntetické fyzioterapuetické postupy, základy metod Mc Kenzie, Bobath konceptu pro dětský věk, Bobath koncept pro dospělé, Schrottové, Mojžíšové, facilitace orofaciální oblasti,
 • základní facilitační postupy v jednotlivých klinických oborech
 • taping
samostatná práce studenta pod přímým vedením fyzioterapeuta ze smluvního pracoviště, který splňuje požadavky specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání fyzioterapeuta bez přímého odborného dohledu dle § 24 Zákona č. 96/2004 Sb.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html