SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminary to Bachelor Thesis I - D1304018
Title: Seminář k bakalářské práci I
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/14, C [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
Co-requisite : D1304063
Is pre-requisite for: D1305308, D1302013, D1302012
Annotation - Czech
Seminář k bakalářské práci má za cíl seznámení studenta s tvorbou vědeckých prací a s publikační činností.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
Aim of the course - Czech

Seminář k bakalářské práci má za cíl seznámení studenta s tvorbou vědeckých prací a s publikační činností. V rámci předmětu jsou studenti informování o požadavcích na formální a obsahovou stránku psaní vědecké práce, se sběrem a zpracováním vědeckých dat, s prací s informačními zdroji a prameny, s podstatou a pravidly zveřejňování dat (resp. bakalářských prací). Studenti jsou vyučováni v blocích formou přednášek a cvičení. Jsou vedeni k vypracování a odevzdání anotace v zápočtovém týdnu, přičemž odevzdání anotace, aktivní spolupráce s vedoucím práce a docházka jsou předpokladem pro udělení zápočtů. Seminář má pomoci studentům orientace v problematice tvorby vědeckých prací, práci s informačními zdroji a se sběrem, a zpracováním sebraných dat. Nezanedbatelnou součástí vyučování jsou diskusní fóra se studenty, kde vyučující aktivně řeší konkrétní dotazy a komplikace s psaním bakalářské práce.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
Course completion requirements - Czech

obor: FYZIOTERAPIE, ročník: 2. Bc

Letní semestr 2023/24, garant: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

Předmět:

Seminář k bakalářské práci I.

Výuka: pondělí 8:00-8:45

Podmínky k udělení zápočtu: 100% účast na seminářích

Datum Téma Vyučující, Učebna

11.3. Formální požadavky na BP

Požadavky na BP s kazuistikami

Požadavky na BP s výzkumem

Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

SP1

8.4. Evidence based medicine I. Mgr. Tomáš Kavka

SP2

15.4. Evidence based medicine II. Mgr. Tomáš Kavka

SP1

29.4. Prezentace vybraných témat BP

Konzultace v plénu i individuálně

Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

SP1

Last update: Pecharová Michaela (07.03.2024)
Literature - Czech

Základní studijní literatura – povinná:

Doporučení dle normy ČSN – ISO 9260

FRÖMEL, Karel. Kompendium psaní a publikování v kinantropologii. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2002. 126 s. ISBN 80-244-0514-8.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod, analýza a metanalýza dat. 4. aktualizované vyd. Praha: Portál, 2015. 736 s. ISBN 978-80-262-0981-2.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod, analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. 2015. 736 s. ISBN 978-80-262-0981-2.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum, základní metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál. 2016. 408 s. ISBN: 978-80-262-0982-9.

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu, základy kvantitativního výzkumu, 2. aktualizované vyd. Praha: Grada. 2016. 254 s. ISBN 978-80-247-5326

HENDL, Jan. REMR, Jiří. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál. 2017. 464 s. ISBN 978-80-262-1192-1

Základní studijní literatura – doporučená:

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 2005. Praha: Portál.

PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008.

Publication Manual of the American Psychological Association, 2010

7 tipů, jak psát bakalářskou práci. Jak to zvládnout bez problému a v termínu? Dostupné na https://studentmag.topzine.cz/7-tipu-jak-psat-bakalarskou-praci-jak-to-zvladnout-bez-problemu-a-v-terminu/

Psaní bakalářky: plánovat se vyplácí. Dostupné na https://www.online.muni.cz/student/3514-psani-bakalarky-planovat-se-vyplaci

Opatření děkana č. 1/2008. Účinnost: od 9. 1. 2008. Dostupné na: http://www.lf2.cuni.cz/fakulta/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-12008

Prováděcí předpis k Opatření děkana č. 1/2008 o jednotné formální úpravě vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupňování. Dostupné na

https://knihovna.lf2.cuni.cz/wp-content/upload/2012/04/Provadecipredpis01.pdf

Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
Syllabus - Czech

Seminář k bakalářské práci má za cíl seznámení studenta s tvorbou vědeckých prací a s publikační činností. V rámci předmětu jsou studenti informování o požadavcích na formální a obsahovou stránku psaní vědecké práce, se sběrem a zpracováním vědeckých dat, s prací s informačními zdroji a prameny, s podstatou a pravidly zveřejňování dat (resp. bakalářských prací). Studenti jsou vyučováni v blocích formou přednášek a cvičení. Jsou vedeni k vypracování a odevzdání anotace v zápočtovém týdnu, přičemž odevzdání anotace, aktivní spolupráce s vedoucím práce a docházka jsou předpokladem pro udělení zápočtů. Seminář má pomoci studentům orientace v problematice tvorby vědeckých prací, práci s informačními zdroji a se sběrem, a zpracováním sebraných dat. Nezanedbatelnou součástí vyučování jsou diskusní fóra se studenty, kde vyučující aktivně řeší konkrétní dotazy a komplikace s psaním bakalářské práce.

Předmět je zakončen zápočtem.

Podmínky udělení zápočtu: odevzdání anotace, 80% prezence docházky na semináře

Základní požadavky na bakalářskou práci:

Rozsah minimálně 30 stran vlastního textu. Doporučení: max. 50 stran.

Celkem minimálně 25 citací.

Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” jsou nepřijatelné.

Minimálně 10 citací článků v odborných recenzovaných periodikách (odborné časopisy, fulltext, ne pouze abstrakt).

Doporučení: 75 % literatury ne starší 5 let, stěžejní díla do 10 let.

Minimálně 10 citací musí být z cizojazyčné literatury (vyjma slovenské).

Povinnou přílohou rešeršní bakalářské práce je kazuistika alespoň jednoho pacienta (klienta), která se vztahuje k problematice bakalářské práce.

Struktura experimentální bakalářské práce

Úvodní identifikační strana

Bibliografická identifikace

Prohlášení autora

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK

1. ÚVOD

2. PŘEHLED POZNATKŮ

3. CÍLE A HYPOTÉZY

4. METODIKA

5. VÝSLEDKY

6. DISKUSE

7. ZÁVĚRY

8. REFERENČNÍ SEZNAM

9. PŘÍLOHY

Struktura rešeršní bakalářské práce

Úvodní identifikační strana

Bibliografická identifikace

Prohlášení autora

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK

1. ÚVOD

2. CÍLE

3. PŘEHLED POZNATKŮ

4. DISKUSE

5. ZÁVĚRY

6. REFERENČNÍ SEZNAM

7. PŘÍLOHY

Sylabus:

Blok I. : Úvod, Formální požadavky na úpravu bakalářských prací, diskuse

Blok II. : Struktura bakalářské práce, přehled požadavků k jednotlivým bodům osnovy práce, diskuse, samostatná práce

Blok III. Práce s prameny a s vyhledávači, práce s internetem jako základním zdrojem informací, doporučení jednotlivých webových rozhraní, hodnocení validnosti jednotlivých zdrojů, impal faktor, práce s fulltextem, diskuse

Blok IV. : práce s citacemi, zpracování citací, odkazování, citační normy (ISO, Vancouver atd.), diskuse, vypracování modelových citací

Blok V: Statistické zpracování dat, diskuse

Blok VI: Problematika a konkrétní problémy se zpracováním bakalářské práce.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html