SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Practice I - D1303317
Title: Klinická praxe I
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/70, C [HS]
summer s.:0/70, C [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Lenka Babková
Classification: Health Care > Practical Training
Pre-requisite : D1301031, D1301118, D1301142, D1301162, D1301302, D1301351, D1302603
Is pre-requisite for: D1306108, D1305317
Annotation - Czech
Aplikace teoretických znalostí a praktických dovedností na klinických odděleních FN Motol. Provádění fyzioterapie individuální formou vyžádané péče pod vedením fyzioterapeutů Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol.
Last update: Babková Lenka, Mgr. (30.08.2022)
Course completion requirements - Czech

Klinická praxe I, bakalářské studium fyzioterapie, 2. ročník, školní rok 2023/2024

Garant předmětu: as. Mgr. Lenka Babková

Organizace klinických praxí na jednotlivých pracovištích: as. Mgr. Lenka Babková

Podmínky udělení zápočtu:

1) 100% účast na praxi: Možnost náhrady 2 absencí za celý školní rok. Absence je nutno doplnit po dohodě s vyučujícím praxe.

2) Odevzdání kasuistik ze všech pracovišť vyučujícím: Každý vedoucí praxe určuje termín, do kdy je nutno kasuistiku odevzdat.

3) Hodnocení studentů vedoucími praxe: Vedoucí praxe hodnotí u každého studenta jeho práci během praxe. Hodnotící kritéria jsou:

• teoretická připravenost (znalosti) dle podkladů (minim) od jednotlivých vyučujících – přijde mailem všem studentům před zahájením zimního semestru

• aktivita

• kasuistika

Hodnotící škála: prospěl, neprospěl

Vedoucí praxe odevzdává hodnocení studentů garantovi bezprostředně po ukončení letního semestru.

K udělení zápočtu je třeba dosažení kladného hodnocení (prospěl) od všech vyučujících.

4) Odevzdání seminární práce:

hodnocení praxe: Ze všech pracovišť vypracovat „ Hodnocení praxe“ v rozsahu min. 3 vět z každého pracoviště. Hodnocení má obsahovat odpovědi na otázky:

• Co se Vám na praxi líbilo?

• Co byste chtěli na praxi změnit?

• Bylo pro Vás přínosné psaní kasuistik a v čem?

5) Praktické zkoušení, které bude součástí praktického zápočtu z předmětů: Obecná metoda fyzioterapie + Metody kinezioterapie

Termín odevzdání seminární práce: do 14. 6. 2024 e- mailem na: lenka.babkova@fnmotol.cz. Změna termínu odevzdání práce pouze po předchozí písemné domluvě s garantem předmětu.

Organizace praxí:

Před započetím praxí se bude konat organizační schůzka a teoretické přednášky k praxím. Informace o nich přijdou na společný email studentů před zahájením zimního semestru.

Je nezbytně nutné dodržovat včasný nástup na praxi – viz . tabulka s rozpisem praxí!

Akutní nepřítomnost je nutno nahlásit nejpozději 15 minut před zahájením praxe na tel. číslo vedoucímu praxe, viz tabulka s rozpisem praxí.

V případě známek akutního onemocnění je zakázáno se praktické výuky zúčastnit.

Předepsaný oděv na praxi: bílé kalhoty, bílý plášť, bílá košile nebo bílé tričko, bílé ponožky a bílá obuv, ID karta studenta, psací potřeby a blok na poznámky. Každý student musí mít s sebou vlastní neurologické kladívko, goniometr a pásovou míru, centimetr.

O možnosti používaní mobilního telefonu je potřeba se před započetím praxe domluvit s vedoucím praxe.

Doporučení pro studenty:

Před každou klinickou praxí je třeba si zopakovat vše z výuky 1. ročníku z předmětů: Rehabilitační propedeutika, Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody a využít praktické zkušenosti a poznatky z Letní odborné praxe I.

Bezpodmínečně je třeba znát:

Základy orientace na lidském těle, svalový test, goniometrii, vyšetření pasivní hybnosti, hodnocení zkrácených svalů, základní palpace, pohybové stereotypy, hodnocení stoje, vyšetření hypermobility, vyšetření chůze, základní neurologické vyšetření, vyšetření dýchání, anamnestické údaje pacienta, sestavit krátkodobý a dlouhodobý plán rehabilitace. Základní pravidla práce fyzioterapeuta při manipulaci s pacientem, kondiční cvičení, dechová gymnastika, nácvik chůze.

Pokud nebude student dostatečně připravený, může vyučující využít své kompetence a studenta z praxe vyloučit.

Všechny rozpisy výuky, včetně časového plánu a obsahu výuky jsou k dispozici na SISu nebo webstránkách fakulty a na informačních tabulích komplementu kliniky před započetím výuky.

Udělení zápočtu:

Podmínky zakončení předmětu:

100% účast na praxi.

Odevzdané všechny protokoly (kasuistiky) z klinické praxe – jeden protokol z každého pracoviště klinické praxe.

Včasné odevzdání seminární práce.

Kladné hodnocení od všech vedoucích praxe.

Složení praktického zápočtu na konci letního semestru.

Pokud mimořádná opatření UK, 2. lékařské fakulty nebo Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství změní podmínky pro konání praxí, budou včas uvedeny upravené podmínky pro udělení zápočtu.

V Praze dne 20. 9. 2023

as. Mgr. Lenka Babková – garant předmětu Klinická praxe I, 2. roč. bc fyzioterapie

Last update: Pecharová Michaela (12.10.2023)
Literature - Czech

WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Praha. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-1587-2

Policar Radek. Zdravotnická dokumentace v praxi. Edice: Managment a organizace ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2358-7

Haladová E. a kol.: Léčebná tělesná výchova. Brno: IDVPZ, 1997. ISBN 80-7013-236-1

Holubářová, J., Pavlů, D.: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace - Svazek 1. Praha: Karolinum, 2007. Univerzita Karlova, učební texty. ISBN 8024612941, 9788024612942

Hromádková, J.a kol: Fyzioterapie, H&H, 1999. ISBN 80-86022-45-5

Dobeš, M., Dobešová, P.: Cvičíme na velkém míči. DOMIGA, 2003. ISBN 809022220X, 9788090222205

Máček, M., Smolíková, L.: Pohybová léčba u plicních chorob, VP 1995. ISBN 80-7187-010-2.

Máček, M., Smolíková, L.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronické obstrukční nemoci, nakladatelství Vltavín, Praha, 2002, ISBN 8086587-00-2

Smolíková, L., Máček, M.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronických plicních onemocnění, Praha, 2006, Blue Wings s.r.o.

Smolíková, L., Máček, M.: Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace, NCO NZO Brno, 2010, ISBN 978-00-0000-000-0

Stejskal, L.: Vliv dechu a polohy na pohyb. I. a II. část, Rehabilitácia, Neurologická klinika FVL, UK Praha, ročník XIV/1981

Ošťádal O., Burianová, K., Zdařilová, E.: Léčebná rehabilitace a fyzioterapie v pneumologii, Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury. Studijní texty. 2008. ISBN: 8024419092, 9788024419091

Kolář, P. et al.: Rehabilitace v klinické praxi, Galen, Praha, 2009, ISBN 978-80-7262-657-1

Vojta, V.: Vojtův princip, Grada 1995. ISBN 80-7169-004-X.

Vojta, V.: Vojtův princip, Grada 2010. ISBN 978-80-247-2710-3

Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku, Grada 1993. ISBN 80-85424-98-3.

Trojan, S., Druga, J., Pfeiffer, J., Votava, J.:Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, Grada 2005. ISBN 80-247-1296-2.

Pfeiffer, J. a kol.: Facilitační metody v léčebné rehabilitaci, Avicenum 1976

Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci, Grada 2005

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Sdělovací technika, spol. s r.o. 2005

Kabelíková, K., Vávrová, M.: Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada, 1997

Opavský, J.: Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty, UP Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0625-X.

Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I., CERM, 2002. ISBN 80-7204-266-1

Pavlů, D.: Cvičení s Thera-Bandem: se zřetelem ke konceptu Brüggera. Praha: CERM, 2004. s. 99. ISBN 807204334X, 9788072043347

Rychlíková, E.: Funkční poruchy kloubů a končetin, Grada 2002. ISBN 80-247-0237-1.

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi, Grada 1997. ISBN 80-7169-256-5.

Véle, F.: Kineziologie, TRITON, 2006, ISBN - 80-7254-837-9

Lippertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace, Praha: Galen 2005, ISBN 80-7262-317-6

Boner, R., Brügger, A., Kollman, A.: Zdravé držení těla během dne. Praha: Alexander Kolman, 1995, ISBN 8090006957, 9788090006959. s. 128

Janda, V., Vávrová, M: Senzomotorická stimulace. Rehabilitácia suppl. 25, 1992, 3, s.14-35

Last update: Babková Lenka, Mgr. (29.08.2022)
Syllabus - Czech

Praxe probíhá na klinických pracovištích Fakultní nemocnice v Motole, pod přímým vedením fyzioterapeutů, kteří splňují požadavky specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání fyzioterapeuta bez přímého odborného dohledu. Před zahájením praxe jsou studenti seznámeni s provozním řádem jednotlivých pracovišť. V průběhu klinické praxe jsou dodržovány bezpečnostní, hygienické, etické a právní předpisy.

Praxe probíhá ve skupinách 3-5-studentů rotačním způsobem 3-4x na každém z jednotlivých pracovištích FN Motol: Ortopedie, Traumatologie, Chirurgie, Interna, Spinální jednotka, Pneumologie, Oddělení fyzikální terapie Kliniky rehabilitace a TVL.

Náplň praxe:
Práce na klinických odděleních - fyzioterapie individuální formou vyžádané péče.

Aplikace diagnostických a terapeutických fyzioterapeutických postupů v praxi u pacientů na jednotlivých klinikách a odděleních FN Motol - důraz na samostatné provedení fyzioterapie pod dohledem fyzioterapeuta v návaznosti na předměty:

Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody - 1. ročník

Obecná metodika fyzioterapie - ZS a LS

Metody kinezioterapie - LS,

Práce se zdravotnickou dokumentací - navazuje na předmět Rehabilitační propedeutika - 1.ročník

Organizace praxí:

Před započetím praxí se bude konat organizační schůzka a teoretické přednášky k praxím. Informace o nich přijdou na společný email studentů před zahájením zimního semestru.

Je nezbytně nutné dodržovat včasný nástup na praxi – viz . tabulka s rozpisem praxí.

Akutní nepřítomnost je nutno nahlásit nejpozději 15 minut před zahájením praxe na tel. číslo vedoucímu praxe, viz tabulka s rozpisem praxí.

V případě známek akutního onemocnění je zakázáno se praktické výuky zúčastnit.

Předepsaný oděv na praxi: bílé kalhoty, bílý plášť, bílá košile nebo bílé tričko, bílé ponožky a bílá obuv, ID karta studenta, psací potřeby a blok na poznámky. Každý student musí mít s sebou vlastní neurologické kladívko, goniometr a pásovou míru, centimetr.

O možnosti používaní mobilního telefonu je potřeba se před započetím praxe domluvit s vedoucím praxe.

Doporučení pro studenty:

Před každou klinickou praxí je třeba si zopakovat vše z výuky 1. ročníku z předmětů: Rehabilitační propedeutika, Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody a využít praktické zkušenosti a poznatky z Letní odborné praxe I.

Bezpodmínečně je třeba znát:

Základy orientace na lidském těle, svalový test, goniometrii, vyšetření pasivní hybnosti, hodnocení zkrácených svalů, základní palpace, pohybové stereotypy, hodnocení stoje, vyšetření hypermobility, vyšetření chůze, základní neurologické vyšetření, vyšetření dýchání, anamnestické údaje pacienta, sestavit krátkodobý a dlouhodobý plán rehabilitace. Základní pravidla práce fyzioterapeuta při manipulaci s pacientem, kondiční cvičení, dechová gymnastika, nácvik chůze.

Pokud nebude student dostatečně připravený, může vyučující využít své kompetence a studenta z praxe vyloučit..

Všechny rozpisy výuky, včetně časového plánu a obsahu výuky jsou k dispozici na SISu nebo webstránkách fakulty a na informačních tabulích komplementu kliniky před započetím výuky.

Last update: Babková Lenka, Mgr. (09.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html