SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
General Teaching Method in Physiotherapy - D1303305
Title: Obecná metodika fyzioterapie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 7
E-Credits: 7
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/70, C [HS]
summer s.:42/42, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Classification: Health Care > Tech. Discipl. and Technology
Pre-requisite : D1301162
Is pre-requisite for: D1305306, D1305214
Annotation - Czech
Teoretické a praktické seznámení se základními stimulačními, inhibičními technikami s cílem vyšetřit pohybový projev, redukovat ho, ovlivnit svalové napětí. Neurofyziologický podklad technik, jejich systematicky metodické zařazení a použití při vyšetření a terapii.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Course completion requirements - Czech

Ročník: 2. ROČ. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE Zimní semestr 2023 - 2024

Název předmětu: OBECNÁ METODIKA FYZIOTERAPIE

Garant předmětu: Prof.PaedDr.Pavel Kolář,Ph.D., As. Mgr. Klára Kučerová

Podmínky zápočtu: 100% účast, 1 seminární práce, 1 ústní prezentace, splnění praktického zápočtu

ZS: 1/5 zápočet

Výuka: Středa 8.00 - 12.25 hod, stážovna č. S2-2

Last update: Pecharová Michaela (14.09.2023)
Literature - Czech

Máček, M., Smolíková, L.:Pohybová léčba u plicních chorob, VP 1995. ISBN 80-7187-010-2.

Máček, M., Smolíková, L.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronické obstrukční nemoci, nakladatelství Vltavín, Praha, 2002, ISBN 8086587-00-2

Smolíková, L., Máček, M.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronických plicních onemocnění, Praha, 2006, Blue Wings s.r.o.

Smolíková, L., Máček, M.: Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace, NCO NZO Brno, 2010, ISBN 978-00-0000-000-0

Ošťádal O., Burianová, K., Zdařilová, E.: Léčebná rehabilitace a fyzioterapie v pneumologii, Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury. Studijní texty. 2008. ISBN: 8024419092, 9788024419091

Kolář, P. et al.: Rehabilitace v klinické praxi, Galen, Praha, 2009, ISBN 978-80-7262-657-1

Vojta, V.: Vojtův princip, Grada 1995. ISBN 80-7169-004-X.

Vojta, V.: Vojtův princip, Grada 2010. ISBN 978-80-247-2710-3

Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku, Grada 1993. ISBN 80-85424-98-3.

Trojan, S.,Druga, J.,Pfeiffer, J.,Votava, J.:Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, Grada 2005. ISBN 80-247-1296-2.

Pfeiffer, J. a kol.: Facilitační metody v léčebné rehabilitaci, Avicenum 1976

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Sdělovací technika, spol. s r.o. 2005

Rychlíková, E.: Funkční poruchy kloubů a končetin, Grada 2002. ISBN 80-247-0237-1.

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi, Grada 1997. ISBN 80-7169-256-5.

Véle, F.: Kineziologie, TRITON, 2006, ISBN - 80-7254-837-9

Opavský, J.: Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty, UP Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0625-X.

Kol.: Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové, Grada 1996, ISBN 80-7169-187-9.

Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I., CERM, 2002. ISBN 80-7204-266-1.

Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci, Grada 2005

Lipertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace, Galén 2005. ISBN 80-7262-317-6.

Čápová, J.: Terapeutický koncept „bazální programy a podprogramy“, Repronis, Ostrava, 2008, ISBN: 978-80-7329-180-8

Dylevský, I.: Obecná kineziologie, Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1649-7

Dylevský, I.: Speciální kineziologie, Grada, 2009, ISBN 978-80-247-1648-0

Bobath, B.: Hemiplégia dospelých, Liečreh 1997, ISBN 80-967383-4-8.

Hromádková, J. a kol: Fyzioterapie, H&H, 1999, ISBN 80-86022-45-5.

Haladová, E. a kol.: Léčebná tělesná výchova, IDVPZ 1977, ISBN 80-7013-236-1.

Janda, V., a kol.: LTV u hemiparetiků, IDVPZ skripta 1982

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Requirements to the exam - Czech

ZS 2022/2023

1. 100% účast na výuce - prolínání teorie a praxe, externí vyučující, není možnost náhradního termínu. Prezence přítomných studentů na začátku a konci výukového bloku

2. Prezentace – příprava na tvorbu posterů, abstrakt a ústního sdělení (case presentation) bude se konat v domluveném termínu 27.10. Každý student si připraví během ZS 1 prezentaci na libovolné téma z Vědecké konference 2.LF UK. Délka každé prezentace 5 minut, tzn. 4 – 5 slidů.

Hodnocení: lektorem a studenty navzájem - obsah, prezentace, diskuse, argumentace…

3. Vypracování seminární práce - příprava na publikace a abstrakta, práce s literaturou

Návrh osnovy: např. definice pojmu, objasnění pojmu v praxi, uplatnění fyzioterapie v souvislosti s pojmem, osobní poznatky z prázdninových klinických praxí a v rámci výuky a studia literatury, novinky, diskuse, závěr, seznam použité literatury (viz web stránky, …požadavky na formální úpravu seminárních, bakalářských a diplomových prací na 2. LF UK v Praze pro program specializace ve zdravotnictví obor fyzioterapie jsou k dispozici na webu 2 LF UK).

První stránka seminární práce – úprava viz web (téma sem. práce, jméno studenta a jeho podpis, v rámci kterého předmětu je téma zpracováno, datum zpracování, určeno as. Mgr. Kučerové)

Rozsah práce: min. 3 a max. 5 stran A4, psáno vel. písma 12, řádkování 1 nebo 1,5

Odevzdání práce: do 1. 12. 2022

Seminární práci prosím odevzdat v elektronické formě.

Udělení zápočtu ZS – 11.1.2023 8.00, S2-2

LS 2022/2023

Zápočet: seminární práce, praktický zápočet - As. Mgr. Klára Kučerová

Zkouška ústní: termín bude upřesněn – zkoušející: Prof. PaedDr. Kolář, Ph.D.

Last update: Kučerová Klára, Mgr., Ph.D. (10.10.2022)
Syllabus - Czech

Teoretické a praktické seznámení se základními stimulačními, inhibičními technikami s cílem vyšetřit pohybový projev, redukovat ho, ovlivnit svalové napětí. Neurofyziologický podklad technik, jejich systematicky metodické zařazení a použití při vyšetření a terapii.

Kondice, základy respirační fyzioterapie a dechové rehabilitace

Vyšetření a ovlivnění fascie, kůže, svalu

Biokybernetický model v kineziologii

Palpace, manuelní práce se svalovou a vazivovou tkání

Význam vývojové kineziologie pro diagnostiku a terapii pohybových poruch

Základní svalové synergie pro centraci segmentu v posturálním systému a pro základní vitální funkci

Techniky automatické posturální korekce s využitím exterocepce

Program automatické posturální korekce - uplatnění v diagnostice a terapii

Posturální význam chodidla, hlavy a oblasti pánevního dna

Techniky automatické posturální korekce s využitím propriocepce

Využití rehabilitačních míčů, pružných a labilních ploch v diagnostice a terapii

Dýchání v kontextu biokybernetického modelu, nová terminologie základních dechových vzorů

Facilitace nastavené atitudy jako nástroj pro ovlivnění

Facilitace, inhibice, reflexní terapie

Facilitačně-inhibiční prostředky - přehled a využití

Postizometrická relaxace

Taping

Vývojová kineziologie - základy vývojové diagnostiky u kojence v prvních měsících života. Vývojové stupně v prvním roce života, primitivní reflexologie, polohové reakce, abnormální reakce a reflexy, význam polohové reflexologie pro vývojovou diagnostiku. Pohybové projevy centrální koordinační poruchy, dětské mozkové obrny, vývojová motorická dyspraxie - diagnostika, její projevy ve školním věku, dospívání, terapeutické možnosti.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD1303305p1

Groups of students
B2.FYZIOT
Wed 04.10.2023 8:00 - 12:25 lecture

4. 10.

Úvod do předmětu, základy respirač. fyzioterapie a dechové rhb I.

 Mgr. Klára Kučerová

Mgr. Josef Nejezchleba

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Wed 11.10.2023 8:00 - 12:25 lecture

11. 10.

Základy respirační fyzioterapie – Autogenní drenáž a ACBT

 

Mgr. Aneta Kolářová

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Wed 18.10.2023 8:00 - 12:25 lecture

18. 10.

Základy manuální terapie: Vyšetření a ovlivnění kůže I.

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.   

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Wed 25.10.2023 8:00 - 12:25 lecture

25. 10.

 

Základy manuální terapie: Vyšetření a ovlivnění kůže II

Mgr. Klára Kučerová

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Wed 01.11.2023 8:00 - 12:25 lecture

1. 11.

VĚDECKÁ KONFERENCE

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Wed 08.11.2023 8:00 - 12:25 lecture

8.11.

Facilitace, inhibice a jejich využití v jednotlivých technikách, kazuistiky

Mgr. Klára Kučerová

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Wed 15.11.2023 8:00 - 12:25 lecture

    15. 11.

Základy manuální terapie: Vyšetření a ovlivnění fascií

Mgr. Zdeněk Čech

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Wed 22.11.2023 8:00 - 12:25 lecture

22. 11.

Základy manuální terapie: Vyšetření a ovlivnění svalu I.

 

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.   

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Wed 29.11.2023 8:00 - 12:25 lecture

29. 11.

Základy manuální terapie: Vyšetření a ovlivnění svalu II.

 

Mgr. Kára Kučerová

   Mgr. Michaela Ulrichová, Ph.D.   

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Wed 06.12.2023 8:00 - 12:25 lecture

6. 12.

Postizometrická relaxace -  PIR I.

                    Mgr. Michaela Ulrichová, Ph.D.   

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Wed 13.12.2023 8:00 - 12:25 lecture

13. 12.

Postizometrická relaxace -  PIR II.

           Mgr. Michaela Ulrichová, Ph.D.   

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Wed 20.12.2023 8:00 - 12:25 lecture

20. 12.

Základy manuální terapie: Vyšetření a ovlivnění kloubu – centrace, aproximace, trakce

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.   

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Wed 03.01.2024 8:00 - 12:25 lecture

    3.1.2024

Základy manuální terapie: Vyšetření a ovlivnění kloubu – centrace, aproximace, trakce II.

 

 Mgr. Klára Kučerová

   Mgr. Michaela Ulrichová, Ph.D.   

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Wed 10.01.2024 8:00 - 12:25 lecture

    10.1.

Opakování, Zápočet

 Mgr. Klára Kučerová

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23bD1303305x01

Groups of students
B2.FYZIOT
Mon 19.02.2024 13:30 - 18:50 practicals

19.2.

Neuromotorický vývoj a jeho klinické vyšetření:

Posturální aktivita dítěte v 1. a 2. trimenonu

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Výuka proběhne ve stážovně 1

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 26.02.2024 13:30 - 18:50 practicals

26.2.

Manuální techniky – trakce, centrace, PIR pro jednotlivé segmenty těla, praktická výuka

Mgr. Michaela Rampová, Ph.D.

Výuka proběhne v lehárně

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 04.03.2024 13:30 - 18:50 practicals

4.3.

Neuromotorický vývoj a jeho klinické vyšetření:

Posturální aktivita dítěte ve 3. a 4. trimenonu

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Výuka proběhne ve stážovně 1

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 11.03.2024 13:30 - 18:50 practicals

11.3.

Primitivní reflexologie během 1. a 2. trimenonu
Primitivní reflexologie během 2. a 3. trimenonu

 

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

 

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 18.03.2024 13:30 - 18:50 practicals

18.3.

Fyziologický vývoj dítěte od 1. roku života

Poruchy fyziologického vývoje dítěte od 1 roku života

PhDrMarcela Šafářová, Ph.D.

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 25.03.2024 13:30 - 18:50 practicals

25.3.

Funkční vztahy mezi posturální aktivitou, posturální reaktibilitou a primitivní reflexologií

Lokomoční stadia dle Vojty

Prognóza lokomočního vývoje u dítěte s DMO

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 01.04.2024 13:30 - 18:50 practicals

1.4.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 08.04.2024 13:30 - 18:50 practicals

8.4.

Centrální koordinační porucha, ADHD, motorická dyspraxie Kvantitativní hodnocení motorických dovedností - testovací systém MABC -2

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 15.04.2024 13:30 - 18:50 practicals

15.4.

Poruchy kyčelních kloubů u pacientů s DMO a jejich řešení Poruchy nohou u pacientů s DMO a jejich řešení

Poruchy kolenních kloubů u pacientů s DMO a jejich řešení

Problémy dospělého člověka s DMO

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 22.04.2024 13:30 - 18:50 practicals

22.4.

Posouzení změn hrubé motoriky (GMFM -88,-66), GMFCS

Posouzení motorického vývoje pomocí standardizovaných škál: např. Infant motor profile, SINDA

 

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 29.04.2024 13:30 - 18:50 practicals

29.4.

Základy technik na neurofyziologickém podkladě, terapie Vojtovy reflexní lokomoce, Bobath koncept

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

PhDr. Michaela Málková, Ph.D.

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 06.05.2024 13:30 - 18:50 practicals

6.5

Patokineziologie u pacientů s DMO - spastická diparéza, spastická hemiparéza, cerebrerální diparéza a ataktická forma

Patokineziologie u pacientů s DMO – atetóza, atonická diplegie a bilaterální hemiplegie, smíšená tetraparéz

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 13.05.2024 13:30 - 18:50 practicals

13.5.

Neuromotorický vývoj a jeho klinické vyšetření:

Posturální reaktibilita v prvním roce života dítěte

Mgr. Blanka Vlčková.

 

 

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 20.05.2024 13:30 - 18:50 practicals

20.5.

Zápočet, opakování, seminární práce, prezentace

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html