SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Summer Professional Practice I - D1302102
Title: Letní odborná praxe I
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/120, C [HS]
Extent per academic year: 3 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > External Subjects
Is pre-requisite for: D1304103
Annotation - Czech
Aplikace teoretických a praktických dovedností na ambulantních a lůžkových rehabilitačních pracovištích .
Last update: Čechová Jana, Mgr. (28.05.2019)
Course completion requirements - Czech

LETNÍ ODBORNÁ PRAXE I. – AR 2023/2024 - 1. ročník Bc.

Letní odborná praxe I. (LOP I.) trvá 3 týdny (15 pracovních dnů), pracovní doba studentů je 8,5 hod. denně (30 minut na oběd) a její začátek lze přizpůsobit potřebám rehabilitačního pracoviště.

DOPORUČENÍ a podmínky pro udělení zápočtu:

Student si zvolí lůžkové pracoviště zdravotnického zařízení dle vlastního výběru, které mu poskytne bezplatné absolvování LOP I. Fakulta žádnou praxi studentům neplatí. Praxi doporučujeme jako třítýdenní, nepřerušovanou práci. Praxi lze také rozdělit na 2 části, dvoutýdenní a jednotýdenní praxi ve zdravotnickém zařízení/různých zdravotnických zařízeních. Praxe musí být dostatečně včas smluvně ošetřena platnou smlouvou, kterou vystaví studijní oddělení děkanátu 2. LF UK. Bez této smlouvy nelze na praxi nastoupit.

Žádost o schválení pracoviště k podpisu Mgr. Rampové, Ph.D., je třeba podat buďto na školský sekretariát kliniky – M. Pecharové Mgr. Rampové, Ph.D. - na žádosti musí být uvedeno: název pracoviště, jeho adresa, IČ, DIČ, kontaktní osoba pro fyzioterapii a kontakt na ni, a především přesný termín, ve kterém budete praxi absolvovat.

Žádost musí být podána nejpozději v pátek 26. 4. 2024 - a to i v případě, že na praxi nastoupíte až v prvních dnech září. Schválenou žádost (podpis Mgr. Rampové, Ph.D. a razítko kliniky) podáváte na studijní oddělení - paní Jana Ocelková DiS, která vám připraví smlouvu s příslušným pracovištěm. Na toto potřebuje minimálně týden. Praxi je třeba ukončit nejpozději v pátek, 13. 9. 2024.

Poslední možnost pro zapsání zápočtu do SIS v ak. roce 2023/2024 je pondělí 16. 9. 2024.

Zápočet bude udělen:

• na základě potvrzení o absolvování praxe (od - do, razítko a podpis smluvního pracoviště) a kladného hodnocení vaší práce, formulář na SIS nebo webu fakulty;

• po odevzdání seminární práce z Letní souvislé praxe I v Moodlu, která přiblíží její průběh, osobní poznatky, postřehy a práci studenta, včetně zpracované kazuistiky pacienta, se kterým student osobně pracoval;

• odevzdat nejpozději do týdne po ukončení praxe, deadline pro všechny práce je neděle 15. 9. 2024, po tomto datu již není možné zápočet zapsat.

Podmínky zakončení předmětu:

 • Schválená žádost pracoviště na praxi (do konce dubna 2024)
 • 100% účast na praxi
 • Odevzdaní seminární práce.

Žádám všechny studenty o respektování VŠECH termínů, vzhledem k dalším mnoha povinnostem na klinice i mimo kliniku, a především v rámci prevence komunikačních a organizačních kolizí.

Náplň praxe po 1. ročníku bakalářského studia fyzioterapie aneb toto vše můžete na praxi dělat...

• orientace v dokumentaci, získávání anamnestických dat, komunikace s pacientem

• rehabilitační ošetřovatelství (polohování, dechová a kondiční gymnastika, vertikalizace pacienta, nácvik chůze)

• masáže (klasické, reflexní, MTT)

• základní kineziologický rozbor (orientační vyšetření stoje a chůze, vyšetření dle svalového testu, vyšetření zkrácených svalů, vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti, vyšetření pohybových stereotypů, kineziologie páteře, vyšetření dynamiky páteře)

• kineziologické vyšetření kloubů a svalů dle funkčního svalového testu, orientace na lidském těle - závěry pro fyzioterapii

• kineziologické vyšetření vztahu pohybová soustava - dýchání, závěry pro fyzioterapii

• vyšetření rovnovážných reakcí a chůze u dětí a dospělých, závěry pro fyzioterapii

• vyšetření hybných stereotypů - závěry pro fyzioterapii

• fyzikálně - terapeutické úkony (elektroterapie, hydroterapie dle možnosti pracoviště)

13. 11. 2023, připraveno pro ak. šk. rok 2023/2024

Mgr. Klára Kučerová, garant LOP I

Last update: Kučerová Klára, Mgr., Ph.D. (25.01.2024)
Literature - Czech

Dvořák, R.: Základy kinezioterapie. Olomouc: vydavatelství Univerzity Palackého, 1996.

Gúth, A. a kol.: Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh Gúth, 1998 .

Haladová, E., Nechvátalová, L.: Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: IDVPVZ, 1997.

Janda, V.: Funkční svalový test. Praha: Grada, 1993.

Janda, V.:Základy kliniky funkčních neparetických poruch. Brno: IDVPVZ, 1984.

Janda, V., Pavlů, D.: Goniometrie. Brno: IDVPVZ, 1993.

Vařeka, I.: Vyšetření pohybového systému. Olomouc: vydavatelství Univerzity Palackého, 1997.

WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Praha. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-1587-2

Policar Radek. Zdravotnická dokumentace v praxi. Edice: Managment a organizace ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2358-7

Kutnohorská, J. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2069-2

Javůrek, J.: Propedeutika fyzioterapie a rehabilitace. Prah: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-900-6

Haladová E. a kol.: Léčebná tělesná výchova. Brno: IDVPZ, 1997. ISBN 80-7013-236-1

Jandová D. Balneologie. Praha, Grada Publishing, 2009. 440 s. ISBN 978-80-247-2820-9

Jankovský J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton 2003. ISBN 80-7253-329-6

Last update: Čechová Jana, Mgr. (28.05.2019)
Syllabus - Czech

Student si zvolí rehabilitační pracoviště zdravotnického zařízení dle vlastního výběru. Praxe musí být dostatečně včas smluvně ošetřena platnou smlouvou - Dohodou o praxi, kterou vystaví studijní oddělení děkanátu 2. LF UK s příslušným pracovištěm. Bez této smlouvy nemůže student praxi vykonat.

Praxi doporučujeme jako třítýdenní, nepřerušovanou práci. Praxi však lze také rozdělit v případě nutnosti na 2 části, dvoutýdenní a jednotýdenní praxi ve zdravotnickém zařízení/zdravotnických zařízeních.

Zápočet je udělen:
100% přítomnost na pracovišti

na základě potvrzení o absolvování praxe (od - do, razítko smluvního pracoviště a podpis jeho vedoucího), formulář k vyzvednutí na sekretariátě kliniky;

po odevzdání vytištěné formy seminární práce z letní odborné praxe, která přiblíží její průběh, osobní poznatky, postřehy a práci studenta, včetně zpracované kazuistiky pacienta, se kterým student osobně pracoval.

Náplň letní odborné praxe po 1. ročníku reflektuje znalosti, získané v předmětech Rehabilitační propedeutika, Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody, Základy masážních technik a Fyzikální terapie - viz sylaby předmětů dostupné na

Náplň letní odborné praxe po 1. ročníku bakalářského studia fyzioterapie:
 • orientace v dokumentaci, získávání anamnestických dat
 • rehabilitační ošetřovatelství (polohování, dechová a kondiční gymnastika, vertikalizace pacienta, nácvik chůze)
 • masáže (klasické, reflexní, MTT)
 • základní kineziologický rozbor (orientační vyšetření stoje a chůze, vyšetření dle svalového testu, vyšetření zkrácených svalů, vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti, vyšetření pohybových stereotypů)
 • kineziologické vyšetření kloubů a svalů dle funkčního svalového testu - závěry pro fyzioterapii
 • kineziologické vyšetření vztahu pohybová soustava - dýchání, závěry pro fyzioterapii
 • vyšetření dle Bobath konceptu, závěry pro fyzioterapii
 • vyšetření rovnovážných reakcí u dětí a dospělých, závěry pro fyzioterapii
 • vyšetření hybných stereotypů - závěry pro fyzioterapii
 • fyzikálně - terapeutické úkony (elektroterapie, hydroterapie dle možnosti pracoviště)
 • samostatná práce studenta pod přímým vedením fyzioterapeuta ze smluvního pracoviště, který splňuje požadavky specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání fyzioterapeuta bez přímého odborného dohledu dle § 24 Zákona č. 96/2004 Sb.

Last update: Kučerová Klára, Mgr., Ph.D. (29.01.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html