SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Rehabilitation Propaedeutic - D1301162
Title: Rehabilitační propedeutika
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/28, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Classification: Health Care > Practical Training
Is pre-requisite for: D1303304, D1304069, D1304606, D1303317, D1303305, D1304618, D1303202, D1303008
Annotation - Czech
Základní otázky rehabilitace, rehabilitace pracovní, sociální, pedagogická. Ošetřovatelství, primární a sekundární prevence, polohování, praxe na lůžkové ošetřovací jednotce, základní hygienické normy, dokumantace o nemocném, péče o lůžko a pacienta, polohovací pomůcky.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (28.05.2019)
Course completion requirements - Czech

Ročník: 1. ROČ. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE Zimní semestr 2023/2024

Název předmětu: Rehabilitační propedeutika

Garant předmětu: As. Mgr. Klára Kučerová

Počet hodin: 1/2, zápočet + zkouška

Podmínkou zápočtu je: 100% účast na praktické části výuky a fyzioterapie pacientů na CNP

Podmínky zakončení předmětu: 100% účast na praxi, úspěšně složený praktický zápočet na CKP ve FN Motol, úspěšně složená zkouška

Místo a čas výuky:

1. teorie: pondělí dle rozpisu, 10.00-11.30 h., Plzeňská - budova C 203

2. praktická část: pátek dle rozpisu, 8.30-11.30 h., CNP (CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE) FN v Motole, vyučující Mgr. Andrea Tschocheová, As. Mgr. Klára Kučerová, Bohuslav Kysilka

Praktická část výuky – CNP FN v Motole

Garant praxí: As. Mgr. Klára Kučerová,

Vyučující: Mgr. Andrea Tschocheová, Bohuslav Kysilka, As. Mgr. Klára Kučerová.

Praxe bude probíhat ve 2 skupinách po 15 studentech.

Čas výuky: 8.30 - 11.30 hod.

Termíny:

1. skupina: 13.10., 27.10., 10.11., 1.12., 15.12., 5.1.

2. skupina: 20.10., 3.11.,24.11., 8.12., 22.12. 12.1.

POZOR! Termíny praxí se mohou měnit s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci!

Zkouška:

pondělí 22. 1. 2024

úterý 23. 1. 2024

As. Mgr. Klára Kučerová., komplement Kliniky rehabilitace a TVL, uzel D, mínus 1. p., ord. č. 4

Praha, 30.8.2023

As. Mgr. Klára Kučerová, garant předmětu

Last update: Pecharová Michaela (31.08.2023)
Literature - Czech

Studijní literatura:

JAVŮREK, J. Propedeutika fyzioterapie a rehabilitace. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-

7184-900-6.

TŘEŠKA V. a kol: Propedeutika vybraných klinických oborů. Praha, Grada 2003, ISBN 80-

247-0329-8

VOTAVA, J. Základy rehabilitace. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-385-7.

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha, Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1

SLEZÁKOVÁ L. a kol. Ošetřovatelství v pediatrii, Grada Publishing a.s., 2010, s. 288 + 4 strany barevných příloh, ISBN 978-80-247-3286-2

ŠVESTKOVÁ, Olga et al. Rehabilitace motoriky člověka: fyziologie a léčebné postupy. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 319 stran. ISBN 978-80-271-0084-2

KRHUTOVÁ. Z., KRISTINÍKOVÁ J. Rehabilitační propedeutika 1. Ostrava, září 2013 Ostravská Univerzita v Ostravě. http://projekty.osu.cz/svp/opory/LF_Krhutova_Kristinik_Propedeutika1.pdf

MACHÁČKOVÁ K., VYSKOTOVÁ J. Rehabilitační propedeutika 2. Ostrava, srpen 2013 Ostravská Univerzita v Ostravě.

http://projekty.osu.cz/svp/opory/LF_Machackova_Vyskotova_Propedeutika-2.pdf

BUCHTELOVÁ E. Rehabilitační propedeutika

https://docplayer.cz/69074217-Rehabilitacni-propedeutika-phdr-eva-buchtelova-ph-d.html

GÚTH A. Propedeutika v rehabilitácii. Bratislava. Liečreh,1994.162s.

HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ L. Vyšetřovací metody hybného systému. IDVPZ (NCO NZO) Brno, 1996.

JANDA V. Funkční svalový test. Praha. Grada Publishing, 1996.

JANDA V. Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch. IDVPZ (NCO NZO) Brno, 1982.

KABELÍKOVÁ,K., VÁVROVÁ M. Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy (průprava ke správnému držení těla) Praha. Grada Publishing,1997.

PAVLŮ D. Goniometrie. 1.vyd. IDVPZ (NCO NZO) Brno, 1993.

NÝDRLE M. Pochopitelné texty z chirurgie, traumatologie a ortopedie. Určeno pro fyzioterapeuty. 2017 Brno, NCO NZO.s. 245. ISBN 978-80-7013-586-3

KLUSOŇOVÁ E., PITNEROVÁ J. Rehabilitační ošetřování klientů s těžkými poruchami hybnosti. 2014, Brno: NCO NZO. 125 s. ISBN 978-80-7013-567-9.

SMOLÍKOVÁ L. D5. 1 Rehabilitace v pediatrii, specifika respirační onemocnění. In: Vacek Jan, ed. Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. 11. aktualizace, září 2014, Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.1-46. ISSN 1805-0417.

SWEARINGEN, P. L.: Manual of Medical-Surgical Nursing Care. Nursing Interventions and Collaborative Management. 3rd ed St.Louis: Mosby, 1994 ISBN 0-8016-7694-0

BEARE P. G., MYERS, J. L. Principles and Practice of Adult Health Nursing. 2nd ed. St.Louis: Mosby, 1994 ISBN 0-8016-6856-5

GULANIC, M., KLOPP, A., GALANES, A.: Nursing Care Plans. Nursing Diagnosis and Interventions. St.Louis: Mosby, 1994 ISBN 0-8016-7745-9

Legislativa k příslušným tématům předmětu.

Last update: Pecharová Michaela (31.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

Zkušební okruhy – Rehabilitační propedeutika

1. Zdraví a nemoc. Akutní a chronické onemocnění. Psychosomatická podstata nemoci, stresové vlivy na zdraví.

2. Právní povinnosti a kompetence fyzioterapeuta při výkonu povolání.

3. Anamnéza, zásady získávání anamnestických dat.

4. Polohování, vertikalizace pacienta, antidekubitální péče, prevence tromboembolické choroby

5. Verbální a nonverbální komunikace s pacientem. Motivace pacienta.

6. Alternativní medicína, medicína založená na důkazech (EBM), věda a výzkum ve zdravotnictví. eHealth.

7. Etika v medicíně. Etika umírajícího pacienta, euthanazie, hospic.

8. Profesní organizace v ČR a ve světě (WP, UNIFY, ASF ČR), systém celoživotní vzdělávání.

9. Práva a povinnosti pacientů, dítě v nemoci, charta práv dítěte v nemoci.

10. Základy ošetřovatelství, rehabilitační ošetřovatelství.

11. Léčebná rehabilitace - podstata a vyjádření pojmu, druhy, uplatnění, začlenění do systému zdravotnictví.

12. Kondiční cvičení. Zásady, příprava cvičební jednotky, dechová gymnastika.

13. Zdravotnická dokumentace, etické aspekty zdravotnické dokumentace.

14. Systém zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny a legislativa. FT poukaz.

15. Léčebná rehabilitace – historie, významné osobnosti fyzioterapie

Last update: Pecharová Michaela (31.08.2023)
Syllabus - Czech

Teoretická část výuky – garant As. Mgr. Klára Kučerová

2.10. Úvod do předmětu, požadavky pro splnění předmětu. Praktická doporučení pro praxe na CNP FNM. Jak pracovat s pacientem v CNP ve FN v Motole. Základní pravidla práce fyzioterapeuta při manipulaci s geriatrickým pacientem. As. Mgr. Klára Kučerová

9.10. Základní prvky uvolňování, protahování a posilování u hospitalizovaných pacientů. Základy kondičního cvičení a dechové gymnastiky. As. Mgr. Klára Kučerová

16.10. Rehabilitační ošetřovatelství – základy polohování pacientů s omezenou možností pohybu, , vertikalizace, nácvik chůze, antidekubitální péče, prevence tromboembolické choroby, As. Mgr. Klára Kučerová

23.10. Anamnéza, zásady získávání anamnestických dat. As. Mgr. Klára Kučerová

30.10. Zdravotnická dokumentace. Charty práv pacientů ve FN v Motole. Práva a povinnosti pacientů. Charta práv dětí v nemocnici. Charta práv umírajících. Etický kodex fyzioterapeuta, Informovaný souhlas pacienta ve FN v Motole. Mgr. Michaela Rampová, Ph.D.

6.11. Verbální a nonverbální komunikace s pacientem, co vynechat při komunikaci. Podpora a motivace pacienta k aktivní účasti při fyzioterapii. Stanovení cíle terapie. Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. Mgr. Jáchym Kolář

13.11. Léčebná rehabilitace a fyzioterapie – historie, podstata a vyjádření pojmů, významné osobnosti, uplatnění. Začleněním oboru do celkového systému zdravotní péče v ČR, lázeňská péče. Principy multidisciplinární spolupráce. As. Mgr. Klára Kučerová

20.11. Psychosomatická podstata nemoci, stresové vlivy na zdraví. Zdraví a nemoc, akutní a chronické onemocnění. – Mgr. Jáchym Kolář

27.11. Profesní organizace v ČR a ve světě (WP, UNIFY, ASF ČR) celoživotní vzdělávání. Organizační, provozní a právní povinnosti fyzioterapeuta, jeho kompetence a možnosti uplatnění, odborná způsobilost k povolání a její právní podklady. Práva a povinnosti zdravotníků. Legislativa pro fyzioterapeuty v praxi. As. Mgr. Klára Kučerová

4.12. Systém zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny a legislativa, FT poukaz. As. Mgr. Klára Kučerová

11.12. Věda a výzkum ve zdravotnictví, evidence based medicine, eHealth - Mgr. Tomáš Kavka

Praktická část výuky – CNP FN v Motole

Garant praxí: As. Mgr. Klára Kučerová,

Vyučující: Mgr. Andrea Tschocheová, Bohuslav Kysilka, As. Mgr. Klára Kučerová.

Praxe bude probíhat ve 2 skupinách po 15 studentech.

Čas výuky: 8.30 - 11.30 hod.

Termíny:

1. skupina: 13.10., 27.10., 10.11., 1.12., 15.12., 5.1.

2. skupina: 20.10., 3.11.,24.11., 8.12., 22.12. 12.1.

POZOR! Termíny praxí se mohou měnit s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci!

Last update: Pecharová Michaela (31.08.2023)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD1301162p1

Groups of students
B1.FYZIOT
Mon 02.10.2023 10:00 - 11:30 lecture 2.10. Úvod do předmětu, požadavky pro splnění předmětu.Praktická doporučení pro praxe na CNP FNM. Jak pracovat s pacientem v CNP ve FN v Motole. Základní pravidla práce fyzioterapeuta při manipulaci s geriatrickým pacientem. As. Mgr. Klára Kučerová Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 09.10.2023 10:00 - 11:30 lecture 9.10.  Základní prvky uvolňování, protahování a posilování u hospitalizovaných pacientů. Základy kondičního cvičení a dechové gymnastiky. As. Mgr. Klára Kučerová Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 16.10.2023 10:00 - 11:30 lecture 16.10.  Rehabilitační ošetřovatelství – základy polohování pacientů s omezenou možností pohybu, , vertikalizace, nácvik chůze, antidekubitální péče, prevence tromboembolické choroby, As. Mgr. Klára Kučerová Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 23.10.2023 10:00 - 11:30 lecture 23.10.  Anamnéza, zásady získávání anamnestických dat. As. Mgr. Klára Kučerová Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 30.10.2023 10:00 - 11:30 lecture 30.10. Zdravotnická dokumentace.Charty práv pacientů ve FN v Motole. Práva a povinnosti pacientů. Charta práv dětí v nemocnici. Charta práv umírajících. Etický kodex fyzioterapeuta, Informovaný souhlas pacienta ve FN v Motole.  Mgr. Michaela Rampová, Ph.D. Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 06.11.2023 10:00 - 11:30 lecture 6.11. Verbální a nonverbální komunikace s pacientem, co vynechat při komunikaci. Podpora a motivace pacienta k aktivní účasti při fyzioterapii. Stanovení cíle terapie. Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. Mgr. Jáchym Kolář Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 13.11.2023 10:00 - 11:30 lecture 13.11. Léčebná rehabilitace a fyzioterapie – historie, podstata a vyjádření pojmů, významné osobnosti, uplatnění. Začleněním oboru do celkového systému zdravotní péče v ČR, lázeňská péče. Principy multidisciplinární spolupráce.  As. Mgr. Klára Kučerová Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 20.11.2023 10:00 - 11:30 lecture 20.11.Psychosomatická podstata nemoci, stresové vlivy na zdraví. Zdraví a nemoc, akutní a chronické onemocnění.   – Mgr. Jáchym Kolář Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 27.11.2023 10:00 - 11:30 lecture 27.11.Profesní organizace v ČR a ve světě (WP, UNIFY, ASF ČR) celoživotní vzdělávání. Organizační, provozní a právní povinnosti fyzioterapeuta, jeho kompetence a možnosti uplatnění, odborná způsobilost k povolání a její právní podklady. Práva a povinnosti zdravotníků. Legislativa pro fyzioterapeuty v praxi. As. Mgr. Klára Kučerová Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 04.12.2023 10:00 - 11:30 lecture 4.12. Systém zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny a legislativa, FT poukaz.  As. Mgr. Klára Kučerová Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 11.12.2023 10:00 - 11:30 lecture 11.12. Věda a výzkum ve zdravotnictví, evidence based medicine, eHealth - Mgr. Tomáš Kavka Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 18.12.2023 10:00 - 11:30 lecture Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 01.01.2024 10:00 - 11:30 lecture Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Mon 08.01.2024 10:00 - 11:30 lecture Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
23aD1301162x01

Groups of students
B1.FYZIOT
Fri 06.10.2023 8:30 - 12:30 practicals

Praktická část výuky – CNP FN v Motole

Garant praxí: As. Mgr. Klára Kučerová,

Vyučující: Mgr. Andrea Tschocheová, Bohuslav Kysilka, As. Mgr. Klára Kučerová.

Praxe bude probíhat ve 2 skupinách po 15 studentech.

Čas výuky: 8.30 - 11.30 hod.

Termíny:

1. skupina: 13.10., 27.10., 10.11., 1.12., 15.12., 5.1. 

2. skupina: 20.10., 3.11.,24.11., 8.12., 22.12. 12.1.

 

POZOR! Termíny praxí se mohou měnit s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci!

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Fri 13.10.2023 8:30 - 12:30 practicals Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Fri 20.10.2023 8:30 - 12:30 practicals Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Fri 27.10.2023 8:30 - 12:30 practicals Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Fri 03.11.2023 8:30 - 12:30 practicals Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Fri 10.11.2023 8:30 - 12:30 practicals Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Fri 17.11.2023 8:30 - 12:30 practicals Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Fri 24.11.2023 8:30 - 12:30 practicals Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Fri 01.12.2023 8:30 - 12:30 practicals Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Fri 08.12.2023 8:30 - 12:30 practicals Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Fri 15.12.2023 8:30 - 12:30 practicals Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Fri 22.12.2023 8:30 - 12:30 practicals Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Fri 05.01.2024 8:30 - 12:30 practicals Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Fri 12.01.2024 8:30 - 12:30 practicals Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html