SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Immunology - D1105043
Title: Imunologie
Guaranteed by: Department of Immunology (13-722)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:28/28, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Pre-requisite : D1103338
Annotation - Czech
Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Cílem předmětu je zejména získání teoretických znalostí o základních složkách a funkci imunitního systému. Součástí výuky jsou i poznatky o patogenezi, projevech, diagnostice a léčbě základních imunopatologických stavů. Kromě základních teoretických znalostí, které jsou nezbytným podkladem pro studium dalších klinických předmětů, zpracovávají studenti pod odborným vedením učitelů reálné kazuistiky pacientů s imunopatologickými stavy do formy písemné práce a ústní prezentace. Cílem těchto cvičení je, aby studenti získali alespoň orientačně základní znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou dále rozvíjeny v klinických předmětech: - Adekvátně vyhodnotit symptomy a klinické stavy, které by mohly být podmíněné poruchou imunity jako například zvětšené lymfatické uzliny (lymfadenopatie), vyčerpání, únava, horečka, zimnice, hypertermie, svědění, otoky, edémy (difuzní nebo lokální), abnormální počet leukocytů, zvýšené markery zánětu. - Umět vyjádřit podezření na přítomnost vzácného onemocnění, jakými jsou například primární imunodeficity. - Použít klinickou rozvahu při získávání informací významných pro pacientovu léčbu v případě různých imunopatolgoických stavů. - Zahrnout vědecké poznatky teoretických lékařských věd včetně epidemiologických informací (incidence, prevalence) do klinické rozvahy za účelem sestavit diferenciální a pracovní diagnózu u pacienta s imunopatologickým stavem. - Doporučit vstupní diagnostickou metodu pro pacienta s akutním nebo chronickým onemocněním způsobeným poruchou imunitního systému. - Vyhodnotit klinický stav pacienta na základě patofyziologických principů. - Posoudit závažnost pacientova stavu/nemoci a indikace pro zintenzivnění péče zejména u závažných poruch imunity. - Rozpoznat možné příčinné etiologie, které mohou způsobit zhoršování stavu pacienta s poruchou imunity. - Zahájit plán léčby u dekompenzovaného pacienta, zejména v případě anafylaktické reakce. - Orientovat se v problematice imunizace dětí a dorostu a očkovacím plánu. - Uplatnit poznatky základních vědních lékařských oborů ve své klinické rozvaze a v indikaci vhodných zákroků a vyšetření u pacienta s onemocněním způsobeným poruchou imunitního systému. - Zahrnout aktivity spojené s lékařským dohledem do interakce s jednotlivými pacienty. Patří sem činnosti jako například skríninkové metody, imunizace, prevence onemocnění, omezení rizik poranění nebo propagace zdravého životního stylu. Přednášková část je koncipována v první polovině semestru jako teoretický přehled základních složek a funkcí imunitního systému, na který v druhé polovině semestru navazují přednášky probírající klinické manifestace poruch imunitního systému a jeho terapeutické ovlivnění v humánní medicíně. Povinné semináře jsou rozšířeny o hlubší pohledy do látky probírané na přednáškách a její praktické využití formou workshopů. Průběžná příprava studentů je motivována povinnými testy.
Last update: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (18.12.2023)
Aim of the course - Czech

Seznámení studentů s principy fungování imunitního systému a důsledky jeho poruch pro zdraví jedince.

Last update: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (18.12.2023)
Course completion requirements - Czech

Ústní zkouška, 2 otázky z 50 + téma seminární práce.

Last update: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (18.12.2023)
Literature - Czech

Abbas, Lichtman, Pillai: Cellular and Molecular Immunology, Elsevier, 2017, 9th edition

Chapel et al.: Základy klinické imunologie, Wiley, 2014, 6. vydání

Hořejší, Bartůňková, Brdička, Špíšek: Základy imunologie, Triton, 2017, 6. vydání

Bartůňková a kolektiv: Imunodeficience, Grada, 2021, 3. vydání

Bartůňková a kolektiv: Vyšetřovací metody v imunologii, Grada, 2011, 2. přeprac. vydání

Murphy, Weaver: Janeway´s Immunobiology, Garland Science, 2017, 9th edition

MOODLE: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7080

Last update: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (18.12.2023)
Requirements to the exam - Czech

ZÁPOČET

1 Prezence na seminářích (povinné, v odůvodněných případech lze 2 absence za semestr nahradit formou samostudia)

2 Vypracování, odevzdání a prezentace seminární práce

ZKOUŠKOVÉ OTÁZKY

1 Primární a sekundární lymfatické orgány, jejich stavba a funkce

2 Přehled buněčných komponent imunitního systému - vrozená i adaptivní imunita, imunitní funkce neimunocytů

3 Přehled humorálních komponent imunitního systému - imunoglobuliny, komplement, antimikrobiální peptidy, cytokiny, chemokiny...

4 Komplement - komponenty, cesty, aktivace komplementové kaskády, konečná biologická aktivita, onemocnění spojená s poruchou komplementu

5 Mezibuněčná komunikace - cytokiny, chemokiny, Fc receptory, adhezivní molekuly, ovlivnění biologickou léčbou

6 Cytokiny, interferony, jejich funkce, příklady nejznámějších cytokinů, ovlivnění biologickou léčbou

7 Vrozená imunita - základní složky, funkce, spolupráce s adaptivní imunitou

8 PAMP/DAMP, rozpoznání receptory

9 Zánětlivá reakce, autoinflamatorní onemocnění

10 Fagocyty, fagocytóza, oxidační vzplanutí

11 MHC I. a II. typu, atypické MHC molekuly, prezentace peptidových fragmentů, asociace polymorfismů s onemocněními, role u transplantace

12 Prezentace antigenu, dendritické buňky

13 Vrozené lymfoidní buňky (ILC), NKT buňky, gdT lymfocyty, NK buňky

14 Mechanismy cytotoxicity NK buněk a T lymfocytů

15 Antigeny, epitopy, afinita, avidita, rozpoznání pomocí TCR/BCR

16 B lymfocyty, jejich vývoj, funkce, terapeutické ovlivnění, protilátková odpověď vyvolaná antigeny nezávislými na T lymfocytech

17 T lymfocyty, jejich vývoj, funkce, klasifikace Tc, Th1, Th2, Th17, Tfh, Treg, terapeutické ovlinění

18 Adaptivní imunita - protilátkové reakce vyvolané antigeny závislými na T lymfocytech, reakce zárodečného centra, afinitní maturace, somatická hypermutace

19 Imunoglobuliny - třídy, tvorba, funkce

20 Obrana proti extracelulárním bakteriím, mechanismy úniku patogenů před obrannými reakcemi organismu

21 Obrana proti intracelulárním bakteriím a plísním

22 Obrana proti virům, využití receptorů hostitele jako vstupních bran infekce

23 Obrana proti mnohobuněčným parazitům

24 Slizniční a kožní imunitní systém - struktura, funkce

25 Imunopatologické reakce I.-IV. (příp. V.) typu, mechanismy, příklady onemocnění

26 Alergie, atopie, alergeny, formy alergických onemocnění

27 Asthma bronchiale, alergická rýma

28 Atopický ekzém, potravinové alergie, anafylaxe

29 Diagnositka alergických onemocnění - zejména asthma, alergická rhinokonjunktivitida, atopická dermatitid, potravinové alergie aj.

30 Léčba alergických onemocnění, biologická léčba

31 Autoimunitní onemocnění, mechanismy tolerance, příčiny vzniku, příklady

32 Systémová autoimunitní onemocnění

33 Orgánově lokalizovaná a specifická autoimunitní onemocnění

34 Možnosti léčby autoimunitních onemocnění, biologická léčba

35 Protinádorové imunitní mechanismy

36 Mechanismy odolnosti nádorů vůči imunitnímu systému

37 Možnosti imunoterapie nádorů - onkovakcíny, biologická terapie, checkpoint blokáda, další přístupy

38 Orgánové transplantace - orgány, indikace, příprava, následná terapie

39 Rejekce transplantátu - hyperakutní, akutní, chronická

40 Transplantace hematopoetických kmenových buněk

41 Reakce štěpu proti hostiteli

42 Primární imunodeficience - princip, typy dědičnosti, základní kategorie, diagnostika

43 Primární imunodeficience - kombinované, syndromické, poruchy fagocytů

44 Primární imunodeficience - protilátkové, poruchy vrozené imunity, poruchy komplementu

45 Ontogeneze imunity, vývoj prenatálně a v průběhu dětství, vliv kojení

46 Sekundární imunodeficience

47 Terapie primárních a sekundárních imunodeficitů - imunomodulace, profylaxe, substituce, kauzální léčba

48 Biologická terapie - myší/chimerické/humanizované/humánní protilátky, nejčastější využití, nejčastější terapeutické cíle, potenciální nežádoucí účinky

49 Aktivní imunizace, pasivní imunizace

50 Aktivní imunizace, očkovací kalendář, volitelná očkování, nežádoucí účinky

Last update: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (18.12.2023)
Syllabus - Czech

TEORETICKÁ IMUNOLOGIE

Historie imunologie.

Složky imunitního systému, lymfatické orgány.

Základní funkce imunitního systému.

Způsoby mezibuněčné komunikace a nitrobuněčné přenosy signálu.

Povrchové molekuly,cytokiny, signální cesty.

Nespecifické složky imunity, fagocytóza, komplement.

Zpracování a prezentace antigenu.

Histokompatibilní systém (MHC/HLA I. a II. třídy).

Specifická imunita.

T a B lymfocyty, NK buňky a protilátky.

Protiinfekční imunita.

Imunita na sliznicích.

KLINICKÁ IMUNOLOGIE

Imunodeficience a možnosti její léčby.

Vakcinace aktivní a pasivní.

Protinádorová imunita.

Využití imunitních mechanismů v léčbě nádorů.

Transplantační imunita. Rejekce, reakce štěpu proti hostiteli. Transplantace orgánů a kostní dřeně.

Imunopatologické reakce.

Autoimunita, mechanismy tolerance, autoimunitní choroby a možnosti jejich léčby.

Alergie a atopie. Mechanismy atopické reakce. Diagnostika léčba alergických onemocnění.

Imunointervenční léčba, imunostimulační a imunosupresivní látky.

Laboratorní vyšetření v imunologii.

Praktická stáž na ambulanci.

Last update: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (18.12.2023)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD1105043p1

Groups of students
M3.VL
Tue 03.10.2023 14:25 - 16:05 lecture Úvod do imunologie, imunologické orgány, buňky vrozené imunity, PAMP/DAMP, fagocytóza MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Tue 10.10.2023 14:25 - 16:05 lecture Zánět, zpracování a prezentace antigenu, MHC systém, APC funkce doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.
Tue 17.10.2023 14:25 - 16:05 lecture Komplement a jiné humorální složky vrozené imunity, NK buňky, ILC MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Tue 24.10.2023 14:25 - 16:05 lecture Specifická imunita, T, gdT, NKT prof. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.
Tue 31.10.2023 14:25 - 16:05 lecture Reakce zárodečného centra, B lymfocyty, protilátková odpověď prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
Tue 07.11.2023 14:25 - 16:05 lecture Proti-infekční imunita, slizniční a kožní imunita Mgr. Irena Adkins, Ph.D.
Tue 14.11.2023 14:25 - 16:05 lecture Imunopatologie, autoimunity doc. MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
Tue 21.11.2023 14:25 - 16:05 lecture Imunodeficience MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Tue 28.11.2023 14:25 - 16:05 lecture Alergická onemocnění, atopie MUDr. Marta Sobotková
Tue 05.12.2023 14:25 - 16:05 lecture Transplantační imunita doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Tue 12.12.2023 14:25 - 16:05 lecture Biologická léčba, imunostimulace/suprese MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.
Tue 19.12.2023 14:25 - 16:05 lecture Aktivní/pasivní imunizace prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí MUDr. Magda Havlišová
Tue 02.01.2024 14:25 - 16:05 lecture Protinádorová léčba RNDr. Lenka Palová Jelínková, Ph.D.
Tue 09.01.2024 14:25 - 16:05 nothing prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
23aD1105043x01

Groups of students
M3.1.VL
M3.2.VL
Wed 04.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Úvod + losování kazuistik MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Wed 11.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Vyšetření + dif dg doc. MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
Wed 18.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Vyšetření + dif dg MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Wed 25.10.2023 9:50 - 11:30 independent study project Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Wed 01.11.2023 9:50 - 11:30 practicals Rutinní vyšetření v imunologii prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Ing. Rataj
Wed 08.11.2023 9:50 - 11:30 internship Návštěva amulance prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Dr. Škovránková, prof. Bartůňková
Wed 15.11.2023 9:50 - 11:30 independent study project Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Wed 22.11.2023 9:50 - 11:30 practicals Kazuistiky z imunoalergo ambulance doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Wed 29.11.2023 9:50 - 11:30 practicals Imunodeficience - workshop, kazuistiky MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.
Wed 06.12.2023 9:50 - 11:30 practicals Diagnostika výzkumem v imunologii MUDr. Michaela Nováková
Wed 13.12.2023 9:50 - 11:30 practicals Prezentace doc. MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
Wed 20.12.2023 9:50 - 11:30 practicals Prezentace MUDr. Helena Kubešová
Wed 03.01.2024 9:50 - 11:30 practicals Prezentace doc. MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
Wed 10.01.2024 9:50 - 11:30 nothing MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
23aD1105043x02

Groups of students
M3.3.VL
M3.4.VL
Tue 03.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Úvod + losování kazuistik MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Tue 10.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Vyšetření + dif dg doc. MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
Tue 17.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Vyšetření + dif dg MUDr. Marta Sobotková
Tue 24.10.2023 9:50 - 11:30 independent study project Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Tue 31.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Rutinní vyšetření v imunologii prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Ing. Rataj
Tue 07.11.2023 9:50 - 11:30 internship Návštěva amulance prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. učí prof. Šedivá, Dr. Zachová
Tue 14.11.2023 9:50 - 11:30 independent study project Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Tue 21.11.2023 9:50 - 11:30 practicals Kazuistiky z imunoalergo ambulance doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Tue 28.11.2023 9:50 - 11:30 practicals Imunodeficience - workshop, kazuistiky MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Tue 05.12.2023 9:50 - 11:30 practicals Diagnostika výzkumem v imunologii MUDr. Michaela Nováková
Tue 12.12.2023 9:50 - 11:30 practicals Prezentace MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.
Tue 19.12.2023 9:50 - 11:30 practicals Prezentace MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.
Tue 02.01.2024 9:50 - 11:30 practicals Prezentace MUDr. Marta Sobotková
Tue 09.01.2024 9:50 - 11:30 nothing MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
23aD1105043x03

Groups of students
M3.6.VL
M3.5.VL
Mon 02.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Úvod + losování kazuistik MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Mon 09.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Vyšetření + dif dg MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Mon 16.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Vyšetření + dif dg MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Mon 23.10.2023 9:50 - 11:30 independent study project Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Mon 30.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Rutinní vyšetření v imunologii prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Ing. Rataj
Mon 06.11.2023 9:50 - 11:30 internship Návštěva amulance doc. MUDr. Tomáš Milota, Ph.D. učí Dr. Kubešová + Dr. Milota
Mon 13.11.2023 9:50 - 11:30 independent study project Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Mon 20.11.2023 9:50 - 11:30 practicals Kazuistiky z imunoalergo ambulance doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Mon 27.11.2023 9:50 - 11:30 practicals Imunodeficience - workshop, kazuistiky MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Mon 04.12.2023 9:50 - 11:30 practicals Diagnostika výzkumem v imunologii MUDr. Michaela Nováková
Mon 11.12.2023 9:50 - 11:30 practicals Prezentace MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Mon 18.12.2023 9:50 - 11:30 practicals Prezentace MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Mon 01.01.2024 9:50 - 11:30 nothing prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Mon 08.01.2024 9:50 - 11:30 practicals Prezentace MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
23aD1105043x04

Groups of students
M3.7.VL
M3.8.VL
Fri 06.10.2023 8:55 - 10:35 practicals Úvod + losování kazuistik MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Fri 13.10.2023 8:55 - 10:35 practicals Vyšetření + dif dg prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Dr. Havlišová
Fri 20.10.2023 8:55 - 10:35 practicals Vyšetření + dif dg prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Dr. Havlišová
Fri 27.10.2023 8:55 - 10:35 independent study project Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Fri 03.11.2023 8:55 - 10:35 practicals Rutinní vyšetření v imunologii prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Ing. Rataj
Fri 10.11.2023 8:55 - 10:35 internship Návštěva amulance doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D. učí Dr. Střížová, Dr. Kubešová
Fri 17.11.2023 8:55 - 10:35 independent study project Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Fri 24.11.2023 8:55 - 10:35 practicals Kazuistiky z imunoalergo ambulance doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Fri 01.12.2023 8:55 - 10:35 practicals Imunodeficience - workshop, kazuistiky MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Fri 08.12.2023 8:55 - 10:35 practicals Diagnostika výzkumem v imunologii RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.
Fri 15.12.2023 8:55 - 10:35 practicals Prezentace MUDr. Marta Sobotková učí Dr. Havlišová
Fri 22.12.2023 8:55 - 10:35 practicals Prezentace MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.
Fri 05.01.2024 8:55 - 10:35 practicals Prezentace MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.
Fri 12.01.2024 8:55 - 10:35 nothing prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
23aD1105043x05

Groups of students
M3.9.VL
Thu 05.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Úvod + losování kazuistik MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Thu 12.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Vyšetření + dif dg prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Dr. Havlišová
Thu 19.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Vyšetření + dif dg prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Dr. Havlišová
Thu 26.10.2023 9:50 - 11:30 independent study project Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Thu 02.11.2023 9:50 - 11:30 practicals Rutinní vyšetření v imunologii prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Ing. Rataj
Thu 09.11.2023 9:50 - 11:30 internship Návštěva amulance doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D. učí Dr. Střížová, Dr. Kubešová
Thu 16.11.2023 9:50 - 11:30 independent study project Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Thu 23.11.2023 9:50 - 11:30 practicals Kazuistiky z imunoalergo ambulance doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Thu 30.11.2023 9:50 - 11:30 practicals Imunodeficience - workshop, kazuistiky MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.
Thu 07.12.2023 9:50 - 11:30 practicals Diagnostika výzkumem v imunologii RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.
Thu 14.12.2023 9:50 - 11:30 practicals Prezentace prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Dr. Havlišová
Thu 21.12.2023 9:50 - 11:30 practicals Prezentace MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.
Thu 04.01.2024 9:50 - 11:30 practicals Prezentace MUDr. Helena Kubešová
Thu 11.01.2024 9:50 - 11:30 nothing prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html